Navigacija

Obuka za ocenjivače 2019: Ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta

Najave događaja

U skladu sa Planom obuka za 2019. godinu ATS organizuje obuku za ocenjivače za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta koja će biti održana u poslednjoj sedmici novembra 2019. godine.

Potencijalni kandidati za ocenjivače moraju da ispunjavaju, pored ostalog, sledeće kriterijume:

OBRAZOVANJE/visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,
u oblasti prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, medicinskih ili tehničko-tehnoloških nauka.

RADNO ISKUSTVO/opšte:

- najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti obrazovanja, od toga ne manje od dve godine na poslovima u vezi sa sistemom menadžmenta kvalitetom/ sistemom menadžmenta zaštitom životne sredine/ sistemom menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu koje je stečeno u periodu ne dužem od pet godina u odnosu na datum prijavljivanja, odnosno
- najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti obrazovanja odnosno u prehrambenoj industriji ili sličnom sektoru, od toga ne manje od dve godine na poslovima obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti hrane za oblast sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću hrane, odnosno
- najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti obrazovanja od toga ne manje od dve godine na poslovima obezbeđenja kvaliteta/ kontrole/ proizvodnje neaktivnih medicinskih sredstava/ aktivnih (neimplantabilnih ili implantabilnih) medicinskih sredstva/  in vitro dijagnostičkih medicinskih sredstava  i dr. za oblast sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u oblasti medicinskih uređaja, odnosno
- najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti obrazovanja od toga ne manje od dve godine u oblasti delatnosti (tehničkim oblastima) prema Tabeli 2 SRPS ISO 50001 za oblast sertifikacije sistema menadžmenta energijom.

PREDUSLOVNE OBUKE: završena obuka* za ocenjivače/interne ocenjivače, kao i četiri kompletne provere sa ukupno 20 dana provere koje su obavljene u zadnje tri godine.

*obuka se mora sastojati od najmanje 40 sati, od kojih je 16 vezano za metode provere i 24 za zahteve relevantnog standarda (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**, odnosno ISO 22000 ili za zahteve neke druge šeme FSMS (IFS, BRC i sl.), ISO 13485, ISO 50001).

**za ISO 45001 može biti priznata i tranziciona obuka u trajanju od 8 sati.

Pozivamo sve zainteresovane da dostave svoj CV sa detaljnijim objašnjenjem ispunjenja gore pomenutih kriterijuma na sledeću adresu: atsocenjivaci@ats.rs (cc. natalija.jovicic_zaric@ats.rs).

Za dodatne informacije možete se obratiti Nataliji Jovičić Zarić na e-mail: natalija.jovicic_zaric@ats.rs ili putem telefona 011/313 0377.