Навигација

Обука за оцењиваче 2019: Оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента

Најаве догађаја

У складу са Планом обука за 2019. годину АТС организује обуку за оцењиваче за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента која ће бити одржана у последњој седмици новембра 2019. године.

Потенцијални кандидати за оцењиваче морају да испуњавају, поред осталог, следеће критеријуме:

ОБРАЗОВАЊЕ/високо образовање:

- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
у области природно-математичких, друштвено-хуманистичких, медицинских или техничко-технолошких наука.

РАДНО ИСКУСТВО/опште:

- најмање четири године радног искуства у области образовања, од тога не мање од две године на пословима у вези са системом менаџмента квалитетом/ системом менаџмента заштитом животне средине/ системом менаџмента безбедношћу и здрављем на раду које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања, односно
- најмање четири године радног искуства у области образовања односно у прехрамбеној индустрији или сличном сектору, од тога не мање од две године на пословима обезбеђења квалитета и безбедности хране за област сертификације система менаџмента безбедношћу хране, односно
- најмање четири године радног искуства у области образовања од тога не мање од две године на пословима обезбеђења квалитета/ контроле/ производње неактивних медицинских средстава/ активних (неимплантабилних или имплантабилних) медицинских средства/  in vitro дијагностичких медицинских средстава  и др. за област сертификације система менаџмента квалитетом у области медицинских уређаја, односно
- најмање четири године радног искуства у области образовања од тога не мање од две године у области делатности (техничким областима) према Табели 2 SRPS ISO 50001 за област сертификације система менаџмента енергијом.

ПРЕДУСЛОВНЕ ОБУКЕ: завршена обука* за оцењиваче/интерне оцењиваче, као и четири комплетне провере са укупно 20 дана провере које су обављене у задње три године.

*обука се мора састојати од најмање 40 сати, од којих је 16 везано за методе провере и 24 за захтеве релевантног стандарда (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**, односно ISO 22000 или за захтеве неке друге шеме FSMS (IFS, BRC и сл.), ISO 13485, ISO 50001).

**за ISO 45001 може бити призната и транзициона обука у трајању од 8 сати.

Позивамо све заинтересоване да доставе свој CV са детаљнијим објашњењем испуњења горе поменутих критеријума на следећу адресу: atsocenjivaci@ats.rs (cc. natalija.jovicic_zaric@ats.rs).

За додатне информације можете се обратити Наталији Јовичић Зарић на e-mail: natalija.jovicic_zaric@ats.rs или путем телефона 011/313 0377.