Navigacija

Dodatno saopštenje: COVID-19

ObaveštenjaAktuelnostiZakoni i propisi

Dodatno sapoštenje u vezi sa proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji

ATS, i u ovim izmenjenim okolnostima, vanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS” broj 29/2020), nastavlja sa svojim aktivnostima, vodeći računa da zaštiti klijente, svoje ocenjivače, zaposlene.

Poštujući Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (”Sl. glasnik RS” broj 31/2020), ATS je svim zaposlenima omogućio rad od kuće sa ciljem da obezbedi kontinuitet svojih aktivnosti. Stoga svi zaposleni će biti dostupni putem elektronske i telefonske komunikacije, a sve dodatne informacije koje su vam potrebne možete dobiti na jedan od ponuđenih kontakata: OVDE ►.

ATS je doneo odluku da do isteka vanrednog stanja sva ocenjivanja predviđena za ovaj period, obavlja koristeći neku od dozvoljenih tehnika ocenjivanja, ali ne i ocenjivanje na lokaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), kao ni na lokaciji gde telo sprovodi svoje aktivnosti. U ovim ocenjivanjima se mogu koristiti različiti načini komunikacije koji se dogovaraju sa TOU (skype, chats, video call…).

U zavisnosti od vrste ocenjivanja (početna ocenjivanja, ponovna ocenjivanja, redovna ocenjivanja u ciklusu akreditacije – nadzorna ocenjivanja itd.) primenjivaće se različiti postupci, potvrđeni pisanim putem od strane (akreditovanog) TOU i ATS.
 
Početna ocenjivanja

Sve aktivnosti u postupku početnog ocenjivanja trebalo bi da se odvijaju u skladu sa planiranim aktivnostima, na sledeći način:
- ukoliko je postupak preispitivanja prijave za akreditaciju, kao i imenovanja tima za ocenjivanje u toku, postupci će biti nastavljeni odnosno pauzirani na osnovu zahteva TOU, i saglasnosti ATS; 
- ukoliko je postupak u fazi pregleda dokumentacije, isti će biti nastavljen ukoliko se TOU i ATS slože da je svrsishodno nastaviti sa pomenutom fazom; 
- ukoliko TOU nije u mogućnosti da odgovori na zahteve ATS odnosno na nalaze iz izveštaja o pregledu dokumentacije, postupak će biti odložen na zahtev TOU, do trenutka koje zatraži TOU, a najkasnije do prestanka vanrednog stanja;
- ukoliko je zakazano ocenjivanje na lokaciji TOU, isto se odlaže do daljnjeg, a u skladu sa odlukom ATS i dogovorom sa TOU u postupku; 
- ukoliko TOU nije u mogućnosti da odgovori na zahteve ATS odnosno na nalaze iz realizovanog ocenjivanja, postupak će biti odložen na zahtev TOU, do trenutka koje zatraži TOU, a najkasnije do prestanka vanrednog stanja. Nakon toga ATS će utvrditi novi rok za nastavak započetih aktivnosti. 

Napomena: ATS je u obavezi da zatraži pisano izjašnjenje TOU o nastavku procesa akreditacije.

Ocenjivanja u ciklusu akreditacije – nadzorna ocenjivanja

Uzevši u obzir činjenicu da se prvo redovno nadzorno ocenjivanje mora realizovati u intervalu od 6 do 9 meseci od datuma dodeljivanja akreditacije (prvi ciklus akreditacije), ATS će napraviti detaljan plan realizacije ovih ocenjivanja. Sva ocenjivanja će biti odložena do poslednjeg mogućeg datuma realizacije.
 
Ukoliko je moguće realizovati ocenjivanje koristeći druge tehnike ocenjivanja (preispitivanje dokumentacije, pregled fajla, remote assessment) u dogovoru sa TOU ista će biti realizovana u planiranim terminima, odnosno pre perioda od 9 meseci od datuma dodeljivanja akreditacije. Ova ocenjivanja će, po pravilu trajati, maksimum 50% vremena ocenjivanja (1/2 ukupnog broja ocenjivač dana). Kada se stvore uslovi, a ne duže od 4 meseca od tog trenutka (prestanak vanrednog stanja), ocenjivanja na lokaciji moraju biti realizovana. Nakon kompletiranja ocenjivanja, ATS će doneti odgovarajuću odluku.  Ako ovaj scenario nije moguć, odnosno TOU nije u mogućnosti da odgovori na ATS zahtev (npr. ako je obustavilo svoje aktivnosti u ovom periodu), ATS će u dogovoru sa TOU planirati naredne aktivnosti, koje će biti verifikovane kroz odgovarajuću odluku ATS.

Sva druga nadzorna ocenjivanja, uključujući i ocenjivanja koja uključuju zahteve za proširenje obima akreditacije, ocenjivanje u svrhu prelaska na novu verziju standarda  SRPS ISO/IEC 17025:2017 se mogu realizovati, ako postoje uslovi, koristeći druge tehnike ocenjivanja (preispitivanje dokumentacije, pregled fajla, remote assessment) u dogovoru sa TOU. ATS će definisati obim dokumentacije koju je neophodno da TOU dostavi za realizaciju ovih ocenjivanja. 

U svim ostalim slučajevima (npr. ako proširenje obima akreditacije nije moguće oceniti bez osvedočenja na lokaciji TOU), ocenjivanja se odlažu do daljnjeg, odnosno dok se ne stvore uslovi (prestanak vanrednog stanja). Posebna pažnja će biti usmerena na ocenjivanja svrhu prelaska na novu verziju standarda  SRPS ISO/IEC 17025:2017 kako bi planirani rokovi za tranziciju bili ispoštovani. 

Ako se pojave i druge situacije sem gore opisanih, ATS će odlučivati po svakom predmetu ponaosob, uzimajući u obzir opšte principe i rizike po realizaciju ocenjivanja u ciklusu akreditacije.

Ponovna ocenjivanja
​​​​​​
Sva ponovna ocenjivanja bi trebalo realizovati pre isteka važeće akreditacije, ako je to moguće, na sledeći način:

Ukoliko je moguće realizovati ocenjivanje koristeći druge tehnike ocenjivanja (preispitivanje dokumentacije, pregled fajla, remote assessment) u dogovoru sa TOU ista će biti realizovana u planiranim terminima. Ukoliko su nalazi ocenjivanja pozitivni, ATS će doneti odluku o obnavljanju akreditacije (na naredne 4 godine). Ako je neophodno realizovati osvedočenja u rad TOU, ista će biti realizovana u periodu ne dužem od 4 meseca od prestanka vanrednog stanja. Ova situacija se primenjuje u slučaju da je traženi obim akreditacije za ponovno ocenjivanje identičan obimu važeće akreditacije.

Ako ovaj scenario nije moguć, odnosno TOU nije u mogućnosti da odgovori na ATS zahtev, ATS će za svaki predmet akreditacije odlučivati ponaosob. Ovo odlučivanje može podrazumevati i produženje akreditacije u trajanju utvrđenim Pravilima akreditacije. 

U slučaju zahteva za proširenje obima akreditacije u ponovnom ocenjivanju, način ocenjivanja će biti planiran od slučaja do slučaja, a u skladu sa sadržajem traženog proširenja.

Molimo vas, da sačekate pisanu informaciju od strane ATS kojom će započeti dogovor u vezi realizacije planiranih aktivnosti.

Nadamo se da ćemo skupa lakše prevazići situaciju u kojoj smo se našli.

Srdačno, Vaš ATS