Navigacija

EA MLA Izveštaj za 2019. godinu

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Objavljen EA MLA Izveštaj za 2019. godinu

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom vebsajtu, https://european-accreditation.org, 14. aprila 2020. godine, objavila EA MLA Izveštaj za 2019. godinu.

EA MLA Izveštaj pruža informacije o aktivnostima Saveta za multilateralne sporazume (EA MAC komitet) koji je odgovoran za efikasno i nepristrasno upravljanje i nadgledanje kolegijalnog ocenjivanja i koji donosi odluke koje se odnose na ostvarivanje statusa potpisnika multilateralnog (EA MLA) ili bilateralnog sporazuma (EA BLA) o ekvivalentnosti sistema akreditacije na nivou EA odnosno Evropske unije (EU). Izveštaj daje pregled ključnih aktivnosti realizovanih u 2019. godini kao i donete odluke koje se tiču potpisnica.

EA MLA/BLA sporazum potpisuju nacionalna akreditacionih tela (NAT)  – punopravni odnosno pridruženi članovi EA koji su uspešno  kolegijalno ocenjeni – da bi se priznala ekvivalentnost sistema akreditacije, a samim tim i pouzdanost i prihvatanje od strane evropskog tržišta rezultata sertifikacije, verifikacije, kontrolisanja i etaloniranja i izdatih izveštaja o ispitivanju od strane akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

EA MLA sporazum pruža evropskom tržištu mrežu tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su u okviru svog obima akreditacije izdaju podjednako pouzdane isprave o usaglašenosti proizvoda i usluga, smanjujući tako troškove ponovnog ocenjivanja usaglašenosti i dodajući vrednost za privredu i potrošače. Ovo doprinosi ostvarivanju jedne od četiri osnovne slobode EU - slobodi kretanja robe, kojima se ostvaruje efikasno funkcionisanje  unutrašnjeg tržišta EU uklanjanjem tehničkih barijera.

EA i njeni članovi ulažu značajne napore i resurse da održe integritet i snagu EA MLA sporazuma putem rigoroznog postupka kolegijalnog ocenjivanja. Svrha ocenjivanja na lokaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti je da se potvrdi da li su potpisnici EA MLA sporazuma još uvek usklađeni sa odredbama iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 i međunarodno dogovorenim zahtevima za akreditaciona tela.

Glavni cilj aktivnosti kolegijalnog ocenjivanja je ocenjivanje tekuće usklađenosti NAT sa međunarodno dogovorenim zahtevima, kao i obezbeđivanje da regulator, zainteresovane strane i privrednici mogu da imaju poverenje u sertifikate i izveštaje koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa EA MLA sporazumom.

U okviru EA MLA/BLA sporazuma, koji su do sada potpisale 43 članice EA, tokom 2019. godine donete su sledeće odluke od strane EA MAS komiteta koje su se odnosile na proširenje potpisanih obima sporazuma ili potpisivanje nove oblasti sporazuma:

U maju:

- NAH, Mađarsko akreditaciono telo, postalo je potpisnik EA MLA sporazuma u oblasti provajdera za ispitivanje osposobljenosti;
- SA, Slovenska akreditacija, postala je potpisnik EA MLA sporazuma u oblasti medicinskih ispitivanja;
- SNAS, Nacionalno akreditaciono telo Slovačke, postao je potpisnik EA MLA sporazma u oblasti provajdera za ispitivanje osposobljensoti;
- TURKAK, Akreditaciono telo Turske, postalo je potpisnik EA MLA u oblasti validacije i verifikacije gasova staklene bašte.

U oktobru:

- DakkS, nacionalno akreditaciono telo Nemačke, postaje potpisnik EA MLA sporazuma u oblasti proizvođača referentnih materijala u skladu sa standardom ISO 17034;
- GAC, nacionalno akreditaciono telo Gruzije, postaje potpisnik EA BLA sporazuma u oblasti medicinskih ispitivanja u skladu sa standardom ISO 15189.

Od 2017. godine EA je proširila obim EA MLA sporazuma za proizvođače referentnih materijala (RMP) prema standardu EN ISO 17034. Nakon prvih kolegijalnih ocenjivanja i prvih članova koji su uspešno ocenjeni tokom 2018. godine, obim EA MLA sporazuma je proširen u 2019. godine za sedam potpisnika ovog sporazuma za proizvođače referentnih materijala.

Takođe, obim EA MLA sporazuma je u novembru 2019. godine, odlukom Generalne skupštine, proširen na oblast „Validacije i verifikacije“, a kao novi  EA MLA standard nivoa 3 usvojen je standard EN ISO/IEC 17029: Ocenjivanje usaglašenosti  - Opšta načela i zahtevi za tela za validaciju i verifikaciju.

Kolegijalna ocenjivanja prema novoj verziji standarda, EN ISO/IEC 17011 veoma dobro su napredovala u 2019. godini, kada je oko jedne trećine potpisnika EA MLA sporazuma uspešno izvršila prelazak sa prethodne verzije standarda. Odluke koje se tiču tranzicije ostalih potpisnika EA MLA sporazuma moraju biti donete do novembra 2020. godine.

EA je postala prva regionalno grupa koje je potpisnik ILAC MRA sporazuma  za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PTP) prema ISO/IEC 17043.

Paulo Tavares (IPAC), presedavajući EA MAS komiteta, ističe da su pred nama značajni izazovi. Pandemija virusa COVID-19 koja će doprineti trenutnoj nepovoljnoj situaciji širom sveta kao i ekonomskoj krizi, imaće uticaj na infrastrukturu za ocenjivanje usaglašenosti. On dodaje da su snažni, ali i fleksibilni sistemi akreditacije i kolegijalnog ocenjivanja od vitalnog značaja za održavanje poverenja u javnu uslugu koju pružaju akreditaciona tela.

EA MLA Izveštaj za 2019. godinu možete preuzeti: OVDE►