Навигација

ЕА МLА Извештај за 2019. годину

ОбавештењаМеђународне активности

Објављен ЕА МLА Извештај за 2019. годину

Европска организација за акредитацију (ЕА) је на свом вебсајту, https://european-accreditation.org, 14. априла 2020. године, објавила ЕА МLА Извештај за 2019. годину.

EA MLA Извештај пружа информације о активностима Савета за мултилатералне споразуме (ЕА MAC комитет) који је одговоран за ефикасно и непристрасно управљање и надгледање колегијалног оцењивања и који доноси одлуке које се односе на остваривање статуса потписника мултилатералног (ЕА MLA) или билатералног споразума (EA BLA) о еквивалентности система акредитације на нивоу ЕА односно Европске уније (ЕУ). Извештај даје преглед кључних активности реализованих у 2019. години као и донете одлуке које се тичу потписница.

EA MLA/BLA споразум потписују национална акредитационих тела (НАТ)  – пуноправни односно придружени чланови ЕА који су успешно  колегијално оцењени – да би се признала еквивалентност система акредитације, а самим тим и поузданост и прихватање од стране европског тржишта резултата сертификације, верификације, контролисања и еталонирања и издатих извештаја о испитивању од стране акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

EA MLA споразум пружа европском тржишту мрежу тела за оцењивање усаглашености која су у оквиру свог обима акредитације издају подједнако поуздане исправе о усаглашености производа и услуга, смањујући тако трошкове поновног оцењивања усаглашености и додајући вредност за привреду и потрошаче. Ово доприноси остваривању једне од четири основне слободе ЕУ - слободи кретања робе, којима се остварује ефикасно функционисање  унутрашњег тржишта ЕУ уклањањем техничких баријера.

ЕА и њени чланови улажу значајне напоре и ресурсе да одрже интегритет и снагу EA MLA споразума путем ригорозног поступка колегијалног оцењивања. Сврха оцењивања на локацији тела за оцењивање усаглашености је да се потврди да ли су потписници EA MLA споразума још увек усклађени са одредбама из Уредбе (ЕЗ) бр. 765/2008 и међународно договореним захтевима за акредитациона тела.

Главни циљ активности колегијалног оцењивања је оцењивање текуће усклађености НАТ са међународно договореним захтевима, као и обезбеђивање да регулатор, заинтересоване стране и привредници могу да имају поверење у сертификате и извештаје које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености у складу са EA MLA споразумом.

У оквиру ЕА МLА/BLA споразума, који су до сада потписале 43 чланице ЕА, током 2019. године донете су следеће одлуке од стране ЕА МАС комитета које су се односиле на проширење потписаних обима споразума или потписивање нове области споразума:

У мају:

- NAH, Mађарскo акредитационо тело, постало је потписник EA MLA споразума у области провајдера за испитивање оспособљености;
- SA, Словенска акредитација, постала је потписник EA MLA споразума у области медицинских испитивања;
- SNAS, Национално акредитационо тело Словачке, постао је потписник EA MLA споразма у области провајдера за испитивање оспособљенсоти;
- TURKAK, Акредитационо тело Турске, постало је потписник ЕА МЛА у области валидације и верификације гасова стаклене баште.

У октобру:

- DakkS, национално акредитационо тело Немачке, постаје потписник EA MLA споразума у области произвођача референтних материјала у складу са стандардом ISO 17034;
- GAC, национално акредитационо тело Грузије, постаје потписник ЕА BLA споразума у области медицинских испитивања у складу са стандардом ISO 15189.

Од 2017. године ЕА је проширила обим EA MLA споразума за произвођаче референтних материјала (RMP) према стандарду EN ISO 17034. Након првих колегијалних оцењивања и првих чланова који су успешно оцењени током 2018. године, обим ЕA MLA споразума је проширен у 2019. године за седам потписника овог споразума за произвођаче референтних материјала.

Такође, обим ЕА МLА споразума је у новембру 2019. године, одлуком Генералне скупштине, проширен на област „Валидације и верификације“, а као нови  EA MLA стандард нивоа 3 усвојен је стандард EN ISO/IEC 17029: Оцењивање усаглашености  - Општа начела и захтеви за тела за валидацију и верификацију.

Колегијална оцењивања према новој верзији стандарда, EN ISO/IEC 17011 веома добро су напредовала у 2019. години, када је око једне трећине потписника ЕА МLА споразума успешно извршила прелазак са претходне верзије стандарда. Одлуке које се тичу транзиције осталих потписника ЕА МLА споразума морају бити донете до новембра 2020. године.

ЕА је постала прва регионално група које је потписник ILAC MRA споразума  за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености (PTP) према ISO/IEC 17043.

Paulo Tavares (IPAC), преседавајући ЕА МАС комитета, истиче да су пред нама значајни изазови. Пандемија вируса COVID-19 која ће допринети тренутној неповољној ситуацији широм света као и економској кризи, имаће утицај на инфраструктуру за оцењивање усаглашености. Он додаје да су снажни, али и флексибилни системи акредитације и колегијалног оцењивања од виталног значаја за одржавање поверења у јавну услугу коју пружају акредитациона тела.

ЕА МLА Извештај за 2019. годину можете преузети: ОВДЕ►