Navigacija

Aktivnosti ATS-a u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine

ObaveštenjaAktuelnosti

Aktivnosti ATS-a u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine

Obaveštavaju se klijenti i spoljni saradnici Akreditacionog tela Srbije (ATS), u skladu sa Odlukom direktora ATS-a br. 1-02/2020-19 od 2. jula 2020. godine, da će ATS za vreme pogoršane epidemiološke situacije izazvane virusom korona (SARS-COV-2), u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine,  sprovoditi aktivnosti koje se odnose na realizaciju ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) na sledeći način, vodeći računa da zaštiti klijente, svoje ocenjivače i zaposlene sa ciljem smanjenja rizika u što većoj meri kako bi se održala bezbednost i zdravlje zaposlenih, ocenjivača i zaposlenih kod tela za ocenjivanje usaglašenosti.

U zavisnosti od vrste ocenjivanja (početna ocenjivanja, ponovna ocenjivanja, redovna ocenjivanja u ciklusu akreditacije – nadzorna ocenjivanja, ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije,..) primenjivaće se različite tehnike ocenjivanja u zavisnosti od sprovedene analize u okviru definisanog Programa ocenjivanja za svako TOU:

1. Sva početna ocenjivanja TOU, ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije i ponovna ocenjivanja koja obuhvataju i proširenje obima akreditacije će se realizovati i na lokaciji TOU, kao i na lokaciji(ma) TOU na kojima se obavljaju poslovi ocenjivanja usaglašenosti. Ova ocenjivanja će biti realizovana u dogovorenim terminima između TOU i ATS-a, pod uslovom da su sve propisane epidemiološke mere zaštite primenjene što će biti potvrđeno pisanim putem od strane TOU i tima za ocenjivanje.

2. Ocenjivanja u ciklusu akreditacije – nadzorna ocenjivanja koja uključuju ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije

2.1 Ukoliko se zahtev za proširenje obima akreditacije odnosi na oblast ocenjivanja usaglašenosti za koje je TOU već akreditovan, nakon analize sadržaja istog, ocenjivanje se može realizovati korišćenjem drugih tehnika ocenjivanja, a koje ne podrazumevaju ocenjivanje na lokaciji. Tokom ocenjivanja je moguće realizovati i osvedočenje sa udaljenosti.

2.2 Ukoliko se proširenje obima akreditacije odnosi na novu oblast ocenjivanja usaglašenosti, odnosno oblast za koju TOU nije akreditovan, o realizaciji ocenjivanja na lokaciji TOU će se odlučivati po svakom predmetu ponasob. Ocenjivanje na lokaciji TOU ili lokaciji(ma) na kojima TOU obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti se mogu realizovati pod uslovom da su sve propisane epidemiološke mere zaštite primenjene što će biti potvrđeno pisanim putem od strane TOU i tima za ocenjivanje.

3. Ocenjivanja u ciklusu akreditacije – nadzorna ocenjivanja bez ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije

Za sve predmete akreditacije kojima sledi prvo ocenjivanje u ciklusu akreditacije (prvi ciklus akreditacije) ATS će formirati Programe ocenjivanja, koji će sadržati analizu rizika povezanu sa predloženim načinom realizacije ocenjivanja.

3.1 Ukoliko se analizom rizika ustanovi da TOU ima stabilan sistem menadžmenta, da tokom početnog ocenjivanja nisu utvrđene neusaglašenosti koje bi mogle da dovedu u pitanje tehničku kompetentnost TOU, da nema promena u ključnom osoblju TOU i ukoliko postoje tehničke mogućnosti ocenjivanje će se realizovati koristeći druge tehnike ocenjivanja (preispitivanje dokumentacije, pregled fajla, ocenjivanje sa udaljenosti, osvedočenje sa udaljenosti) u planiranim terminima odnosno pre isteka perioda od 9 meseci od datuma dodeljivanja akreditacije. Na osnovu rezultata ocenjivanja, doneće se odgovarajuća odluka o akreditaciji, kao i predlog o realizaciji ocenjivanja na lokaciji TOU, vodeći računa da period između početnog ocenjivanja i sledećeg ocenjivanja na lokaciji TOU ne može biti duži od dve godine.

3.2 Ukoliko se analizom rizika ustanovi da postoji visok stepen rizika u akreditovanim aktivnostima TOU (kao npr.: veliki broj negativnih nalaza tokom početnog ocenjivanja, nalazi koji mogu da dovedu u pitanje tehničku kompetentnost TOU, promene u ključnom osoblju TOU, postojanje prigovora na rad i sl.) prvo nadzorno ocenjivanje će započeti u planiranim terminima (u roku ne dužem od 9 meseci od datuma dodele akreditacije), na jedan od sledećih načina:

3.2.a) prvo nadzorno ocenjivanje će započeti u periodu ne dužem od 9 meseci od datuma dodele akreditacije koristeći tehnike preispitivanja dokumentacije i pregleda fajla. Rezultati ovog dela ocenjivanja su deo Liste nalaza. Sa otklanjanjem eventualno utvrđenih neusaglašenosti se počinje odmah. Kada se stvore uslovi za ocenjivanje na lokaciji isto će biti realizovano u obimu predviđenom Programom ocenjivanja. Nakon kompletiranja ocenjivanja, ATS će doneti odgovarajuću odluku. 

3.2.b) Ukoliko je moguće sprovesti prvo nadzorno ocenjivanje na lokaciji, ATS će usaglašavati način realizacije ocenjivanja na lokaciji u periodu ne dužem od 9 meseci od datuma dodele akreditacije. O realizaciji ocenjivanja na lokaciji TOU, ATS će se odlučivati po svakom predmetu ponasob.

3.3. Sva ostala (nadzorna) ocenjivanja u ciklusu akreditacije će se (ako je to moguće) realizovati drugim tehnikama ocenjivanja, a koje ne podrazumevaju ocenjivanje na lokaciji TOU. Ocenjivanje drugim tehnikama (preispitivanje dokumentacije, pregled fajla, ocenjivanje sa udaljenosti, osvedočenje sa udaljenosti), a koje ne obuhvata ocenjivanje na lokaciji, traje (broj dana ocenjivanja) koliko i ocenjivanje na lokaciji TOU.

4. Ponovna ocenjivanja

4.1 Sva ponovna ocenjivanja, koja ne uključuju proširenje postojećeg obima akreditacije (traženi obim akreditacije za ponovno ocenjivanje identičan obimu važeće akreditacije) će se realizovati pre isteka važeće akreditacije koristeći druge tehnike ocenjivanja (preispitivanje dokumentacije, pregled fajla, ocenjivanje sa udaljenosti, osvedočenje sa udaljenosti)u planiranim terminima. Ukoliko su nalazi ocenjivanja pozitivni, ATS će doneti odluku o obnavljanju akreditacije. Na osnovu rezultata ocenjivanja doneće se odluka o eventualnom naknadnom ocenjivanju na lokaciji klijenta, kao i vremenskom okviru do kada je ista potrebno realizovati.

4.2 U slučaju zahteva za proširenje obima akreditacije u ponovnom ocenjivanju, način ocenjivanja će biti planiran od slučaja do slučaja, a u skladu sa sadržajem traženog proširenja, a u skladu sa navodima t. 2.1 i t. 2.2.

ATS će redovno pratiti epidemiološku situaciju i sve propisane mere od strane Vlade Republike Srbije, pa će kontinuirano preispitivati sve svoje odluke, i donositi odgovarajuće odluke o čemu će blagovremeno izveštavati TOU i javnost. 

Takođe Vas obaveštavamo da je ATS svojom odlukom br. 1-02/2020-20 od 17.07.2020. godine ponovo za svoje zaposlene uveo rad od kuće sa ciljem obezbeđivanja kontinuiteta svojih aktivnosti u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine, te da u pomenutom periodu važe sledeća pravila komunikacije sa ATS-om:

- dokumenta, izveštaji i svi ostali zapisi/dokumentovane informacije relevantni za realizaciju procesa akreditacije se prosleđuju ATS-u isključivo elektronskom poštom nadležnim kontakt osobama ili na mejl: office@ats.rs;

Napomena: ostale stranke komunikaciju sa ATS-om obavljaju elektronskom poštom, telefonskim putem, a izuzetno preko redovne pošte;

- informacije se mogu dobiti i telefonskim putem na odgovarajuće brojeve telefona navedene u delu Kontakti: OVDE► ;

- komunikacija sa zaposlenima ATS je omogućena putem elektronske ili telefonske komunikacije (koriste se poslovni brojevi mobilnih telefona) između 8:00 i 15.00;

- svi odgovori na pitanja/zahteve će biti, po pravilu, prosleđivani elektronskom poštom podnosiocu zahteva;

- sve relevantne informacije o aktivnostima ATS-a tokom trajanja pogoršane epidemiološke situacije  će biti na vreme dostupne na internet stranici ATS-a:  OVDE►, kao i putem Twitter-a: OVDE►

Srdačno, Vaš ATS