Navigacija

Generalna skupština EA

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EA

Zbog pandemije COVID-19, 46. Generalna skupština (GA) Evropske organzacije za akreditaciju (EA) koja je trajala od 25. do 26. novembra 2020. odvijala se u potpunosti on-lajn.

Generalna skupština je okupila preko 80 učesnika iz 50 nacionalnih akreditacionih tela (NAT-ova), Evropske komisije, EFTA-e, priznatih zainteresovanih strana i Savetodavnog odbora EA, učešćem njihovih predsedavajućih.

Na sastancima koji su održani u ova dva dana, učestvovao je i prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a. U nastavku vesti, izdvajamo neke od najvažnijih odluka koje su donete.

Jedno od glavnih pitanja Generalne skupštine bilo je uspostavljanje nove upravljačke strukture EA. Nakon odobrenja revidiranog Pravilnika o radu u junu 2020. godine, Generalna skupština je pozvana da usvoji revidirani Statut, što je neophodan korak da bi nova upravljačka struktura mogla da počne sa radom 1. januara 2021. godine.

Nova upravljačka struktura zasniva se na uspostavljanju Izvršnog komiteta i Tehničkog upravnog odbora što se vidi iz naredne usvojene rezolucije:

Rezolucija EA 2020 (46) 02 – Generalna skupština bira sledeće službenike EA na dvogodišnji mandat počev od 1. januara 2021:

 • Predsednik EA: Maureen Logghe, BELAC;
 • Potpredsednik EA: Cecilie Laake, NA;
 • Članovi izvršnog komiteta: Leopoldo Cortez, IPAC; Adrienne Duff, INAB; Roeland Nieuweboer, RvA; Emanuele Riva, ACCREDIA;
 • Članovi tehničkog upravnog odbora (predsedavajući komiteta):
 • Predsedavajuća Saveta EA MLA (MAS komitet): Maria Papatzikou, ESYD;
 • Predsedavajući Komiteta  za horizontalnu harmonizaciju EA (EA HHC): Gabriel Zrenner, DakkS;
 • Predsedavajući EA LC: Laurent Vinson, COFRAC;
 • Predsedavajući EA CC: Kevin Belson, UKAS;
 • Predsedavajući EA IC: Orbay Evrensevdi, TURKAK;
 • Komitet  za  komunikacije  i  publikacije EA (CPC): Lucyna Olborska, PCA.

U produžetku teksta, izdvajamo neke od usvojenih rezolucija:

Rezolucija EA 2020 (46) 05 – Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, odobrava obaveznu primenu sledećih dokumenata koje je izdala Agencija za železnicu EU (ERA):

 • EAGA(20)11-20 Sektorska šema za akreditaciju ECM-1172-002 V3-1 i ECM-1172-002 V3-1 -  ECM  Sertifikaciona šema.

Između 16. juna 2020. godine i 16. juna 2021. godine, u skladu sa članom 6 (3) Uredbe Komisije (EU) 2019/779, sertifikaciona tela mogu da se pridržavaju prethodne ili nove šeme akreditacije.

Od 16. juna 2021. godine, sertifikaciona tela će biti akreditovana u skladu sa novom sektorskom šemom akreditacije kako bi mogla da obavljaju delatnost sertifikacije i za druge kategorije vozila.

Rezolucija EA 2020 (46) 07 – Generalna skupština, postupajući po preporuci EA MAC komiteta slaže se da EA MAC komitet pokreće novi radni zadatak revizije dokumenta EA-2/02: Procedura za ocenjivanje nacionalnog akreditaionog tela, u skladu sa obrazloženjem za reviziju navedenom u dokumentu EAGA (20) 11-19.

Rezolucija EA 2020 (46) 08 – Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, saglasna je da Izvršni komitet pokrene novi radni zadatak za reviziju dokumenta EA-1/21: Interna procedura EA za poslove oficira za vezu, u skladu sa obrazloženjem za reviziju navedenom u dokumentu EAGA (20 ) 11-14.

Rezolucija EA 2020 (46) 09 – Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, saglasna je da će, u slučaju da evropski regulator objavi novo zakonodavstvo, koje uključuje akreditaciju TOU, bez definisanja primenljivog harmonizovanog standarda za akreditaciju, onda će EA HHC komitet utvrditi standard za akreditaciju, uz konsultacije sa tehničkim komitetima (ako je potrebno).

Nacionalna akreditaciona tela treba da, u tom slučaju, sačekaju sa akreditacijom TOU, u vezi sa novim evropskim zakonodavstvom sve dok EA HHC komitet ne definiše primenljivi harmonizovani standard.

Rezolucija EA 2020 (46) 13 – Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, saglasna je da EA CC komitet revidira dokument EA-3/12: EA politika za akreditaciju sertifikacije organskih proizvoda kako bi se uskladila sa Regulativom (EK) br. 2020/1693, zbog pandemije COVID-19, Uredbom EU 2018/848 o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda o organskoj proizvodnji, s obzirom da je datum primene odložen za 1. januar 2022. godine. Klauzule koje treba revidirati su:

 • t 4.4 program ocenjivanja (ciklus akreditacije od 4 godine će biti potvrđen),
 • t 4.7 broj osvedočenja (broj se može potvrditi za zemlje visokog rizika),
 • t 4.8 proširenje akreditacije na specifične oblasti delatnosti,
 • t 4.10 suspenzija.

Zbog obavezne prirode ovih promena i zbog toga što je dokument EA-3/12 revidiran i objavljen u julu 2020. godine, revizija dokumenta će odstupati od dokumenta EA-1/14 Procedura za razvoj i odobravanje dokumenata EA i usvajanje dokumenta ILAC-a/IAF-a, koji su direktno izglasani, bez ikakvog perioda za komentare.

Rezolucija EA 2020 (46) 14 – Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, saglasna je da EA povuče sledeće dve rezolucije:

Rezoluciju EA 2011 (27) 06 – Generalna skupština objavljuje Rezoluciju Generalne skupštine EA/GA(11)20 kao stav EA o ocenjivanju zahteva za nepristrasnost i objektivnost standarda ISO/IEC17011 sa posebnim osvrtom na „državna“ nacionalna akreditaciona tela.

Rezoluciju EA 2011 (27) 07 – Generalna skupština podržava da Savet za multilateralne sporazume (EA MAS komitet) treba da sadržaj rezolucije Generalne skupštine EA/GA(11)20 koji navodi stav EA o ocenjivanju zahteva za nepristrasnost i objektivnost standarda ISO/IEC17011 sa posebnim ovrtom na „državna“ nacionalna akreditaciona tela (Rezolucija EA 2011(27)06), uvrsti u sadržaj procesa obučavanja svih kolegijalnih ocenjivača EA kako bi se osigurali zajedničko razumevanje i harmonizacija pristupa.

Rezolucija EA 2020 (46) 15 – Generalna skupština usvaja sledeću odluku ILAC -a od 11. juna 2020. godine:

Na osnovu preporuke ILAC AMC, Generalna skupština ILAC -a odlučila je da se kraj tranzicionog perioda usvojenog kao deo ILAC -ove Rezolucije GA 20.15 (novembar 2016. godine) produži sa 30. novembra 2020. godine na 1. jun 2021. godine kako bi se osiguralo da sve laboratorije, mogu da izvrše tranzicioni period  pod nametnutim ograničenjima koja su rezultat izbijanja globalne pandemije koronavirusa  (COVID-19).

Rezolucija EA 2020 (46) 16 – Generalna skupština usvaja sledeću rezoluciju IAF-a na ovogodišnjoj on-lajn Generalnoj skupštini IAF-a održanoj 5. novembra 2020. godine, budući da nju primenjuju EA i njene članice:

IAF Rezolucija 2020-18 – (tačka 10.1 dnevnog reda) Tranzicioni period za ISO/IEC 27006: 2015 AMD 1: 2020 - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, odlučila je da je tranzicioni period povezan sa ISO/IEC 27006:2015 AMD 1: 2020 - Informacione tehnologija - Tehnike bezbednosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija - Izmena 1, bude dve godine od poslednjeg dana meseca objavljivanja izmenjenog standarda.

U okviru ovog vremenskog okvira za prelaz:

 • akreditaciona tela moraju biti spremna da izvrše tranziciona ocenjivanja za ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020, u roku od osam meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja izmenjenog standarda.
 • sertifikaciona tela moraju završiti prelazak na ISO/IEC 27006:2015 AMD1:2020, kroz ocenjivanja na lokaciji, u roku od 24 meseca od poslednjeg dana meseca objavljivanja izmenjenog standarda.

Napomena 1: ISO/IEC 27006:2015 AMD1:2020, objavljen je 27. marta 2020. godine.
Napomena 2: tranzicija nije rutinski prelazak sa jedne verzije standarda na drugu. Ona se odnosi samo na specifične promene detaljno opisane u dokumentu Amendment 1: 2020.

Rezolucija EA 2020 (46) 17 – Generalna skupština usvaja sledeća dokumenta:

 • IAF MD 8: 2020 Primena ISO/IEC 17011: 2017 u oblasti MDMS (ISO 13485);
 • ILAC P10: 07/2020 ILAC-ova politika o metrološkoj sledljivosti rezultata merenja;
 • ILAC P14: 09/2020 ILAC-ova politika merne nesigurnosti u etaloniranju;
 • ILAC P15: 05/2020 Primena ISO/IEC 17020: 2012 za akreditaciju kontrolnih tela;

kao obavezna dokumenta za sve članice EA. 

Posebne teme o koji se raspravljalo su sledeće:

BREGZIT

UKAS, Nacionalno akreditaciono telo (NAT) Ujedinjenog Kraljevstva, je punopravni član EA i potpisnik EA MLA sporazuma. Povlačenjem Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije UKAS više neće ispunjavati kriterijume za članstvo u EA, jer više neće biti NAT u državi članici ili zemlji kandidatu za članstvo u EU.

Članovi EA izrazili su važnost članstva UKAS-a, čak i nakon što je UK napustilo EU. Shodno tome, EA je revidirala svoj Statut i uvela opciju tranzicionog perioda, koji omogućava UKAS-u da zadrži svoje članstvo do 31. januara 2022. godine.

Tokom ovog prelaznog perioda EA zajedno sa UKAS-om i Evropskom komisijom će analizirati rezultate pregovora između EU i Velike Britanije. Cilj je razmotriti opcije za kriterijume za članstvo u EA koje treba uvesti u Statut EA sa ciljem da UKAS ostane član EA.

 Generalna skupština složila se da se održi vanredni sastanak početkom 2021. godine i da se nastavi sa raspravama o statusu članstva u UKAS-u. Konačna odluka o statusu UKAS-a u EA biće doneta na leto 2021. godine.

EMISIJA UGLJEN-DIOKSIDA I OSTAIH KOMPONENTI BAZIRANIH NA UGLJEN-DIOKSIDU

Evropska komisija je proglasila da će Evropa postati prvi klimatski neutralni kontinent na svetu do 2050. godine. Da bi to postigla, Evropska komisija je predstavila Evropski zeleni dogovor, najambiciozniji paket mera koji bi trebalo da omogući evropskim građanima i preduzećima da imaju koristi od održive zelene tranzicije.

Može li EA u praksi doprineti Zelenom dogovoru i koje bi mere EA trebalo da preduzme za smanjenje svoje emisije ugljen-dioksida i ostalih komponenti baziranih na ugljen-dioksidu.

Izvršni komitet je pripremio dokument o kom će se raspravljati o putovanjima u okviru EA u vezi sa klimatskim promenama.

Cilj predloženih mera je:

 • podržati Zeleni dogovor smanjenjem broja radnih susreta (licem u lice) radnih grupa i 
 • održavanje svakog drugog sastanka Komiteta/Saveta na nekoj od lokacija u centralnoj Evropi ili održavanjem sastanka tehnikom sa udaljenosti.

ZNAK EA MLA

EA je, nakon plana utvrđenog u Strategiji EA za 2025, odlučila da ustanovi znak EA MLA sporazuma kao sredstvo za razlikovanje akreditacije i odgovarajućih rezultata ocenjivanja usaglašenosti obuhvaćenih multilateralnim sporazumom o međusobnom priznavanju sistema akreditacije EA (EA MLA).

Generalna skupština se složila da u prvoj fazi registruje znak EA MLA kao zajednički znak EU, a zatim da proširi registraciju na međunarodnom nivou na osnovu Madridskog sporazuma.

Kao deo postupka registracije, skup pravila za upotrebu znaka MLA mora biti dostavljen organima za registraciju. Komitet za horizontalnu harmonizaciju EA (HHC) razvio je dokument EA-3/01: EA Uslovi za upotrebu simbola akreditacije, logoa i drugih zahteva za akreditaciju i pozivanje na status potpisnika EA MLA, Dodatak 1 Pravila za upotrebu EA MLA znaka koji je odobren na Generalnoj skupštini u novembru 2020. godine.

Nacionalna akreditaciona tela (NAT-ovi) koja su potpisnici sporazuma imaće pravo da koriste znak MLA u kombinaciji sa svojim logoom, a tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) akreditovana od strane potpisnika NAT-ova imaće pravo da koriste znak MLA u kombinaciji sa simbolom akreditacije NAT-a.

Osnovni princip je da se znak može koristiti samo u zemlji u kojoj je pravilno registrovan. To znači da će znak biti registrovana (najmanje) u svim zemljama potpisnicama EA MLA/BLA sporazuma.

Proces registracije je tek počeo formalno i trenutno je u toku.

Potvrđeno je da će se sledeća Generalna skupština 2021. održati sa udaljenosti 20. i 21. maja 2021. godine.

Sve rezolucije usvojene na 46. Generalnoj skupštini EA dostupne: OVDE►

Srdačno, Vaš ATS