Navigacija

Zakon o građevinskim proizvodima Sl.glasnik RS, br. 83/2018

ObaveštenjaAktuelnostiPromena dokumentacijeZakoni i propisi

Proširenje oblasti rada ATS-a na akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga u oblasti koju obuhvata Zakon o građevinskim proizvodima (Sl.glasnik RS, br. 83/2018)

Zakonom o građevinskim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 83 od 29. oktobra 2018.) prepoznata je uloga akreditacije u postupku imenovanja tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, što je definisano članom 41. Zakona da imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, koje poseduje sertifikat o akreditaciji, ispunjava propisane zahteve za imenovanje date u zakonu u meri u kojoj su propisani zahtevi obuhvaćeni obimom akreditacije, uzimajući u obzir postupke ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi za građevinske proizvode obuhvaćene akreditacijom.

U skladu sa Pravilima akreditacije i svojim procedurama, ATS je proširio oblast svog rada na akreditaciju sertifikacionih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskih proizvoda (sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga) za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti građevinskih proizvoda, u skladu sa propisima donetim u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, odnosno za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi proizvoda. Postupak akreditacije navedenih TOU će se sprovoditi za svrhu njihovog imenovanja kao tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, U skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, od strane nadležnog ministarstva.

Za potrebe akreditacije u ovoj oblasti ocenjivanja usaglašenosti, izrađeno je Uputstvo ATS-UP 43 Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskih proizvoda, dostupno i na sajtu ATS. Objavljivanjem navedenog uputstva ATS je spreman za prihvatanje i prijava za akreditaciju/proširenje obima akreditacije za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa propisima donetim na osnovu Zakona o građevinskim proizvodima.

Srdačno, Vaš ATS