Navigacija

Objavljeno novo izdanje dokumenta EA-INF/17

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnostiPromena dokumentacije

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom vebsajtu objavila novo izdanje dokumenta EA-INF/17, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators (Registar rezolucija EA za korišćenje od strane EA, nacionalnih akreditacionih tela i kolegijalnih ocenjivača) koje je u primeni od 14. juna 2023. godine.


Ovaj dokument sadrži registar svih relevantnih rezolucija EA koje nisu prenete u dokumenta EA ali koje su i dalje važeće za tela za ocenjivanje usaglašenosti, nacionalna akreditaciona tela i ocenjivače.


Prema pravilima ovog dokumenta, članovi EA dužni su da se pridržavaju odluka Generalne skupštine i Komiteta za multilateralne sporazume (MAC). Većina odluka koje je donela Generalna skupština u formi rezolucija EA implementirane su u dokumentima EA ali neke od njih su navedene samo u rezolucijama.


EA je u dokument, EA-INF/17, dodala nove rezolucije tako da sada sadrži sve rezolucije EA.
Nakon poslednjeg sastanka Generalne skupštine EA, koji je održan u periodu od 24. do 25. maja 2023. godine, dodato je pet novih rezolucija:

Rezolucija TMB 2023 (13) 01 (strana 5 EA-INF/17)

Tehnički upravni odbor (TMB) saglasan je da zatraži od Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA (HHC) da revidira dokument EA-1/22 sa ciljem da pruži više informacija o tački 4.3 „Šeme za ocenjivanje usaglašenosti u vlasništvu Evropske komisije“. U međuvremenu, TMB je odobrio da primenjuje sledeću proceduru:


1 ,,Task Force Group’’ (TFG) će obezbediti izjavu o usklađenosti sa kriterijumima definisanim u EA-1/22,
2. TMB donosi konačnu odluku da šema ispunjava kriterijume definisane u EA-1/22,
3. Prihvaćena šema biće navedena u imeniku koji vodi Sekretarijat,
4. Šema može da se primeni od strane nacionalnih akreditacionih tela EA čim je šema navedena u imeniku,
5. Generalna skupština će odobriti obaveznu primenu šeme od strane nacionalnih akreditacionih tela EA.

Rezolucija EA 2023 – 05 – 03 – 2 (strana 10 EA-INF/17)

Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog upravnog odbora, odobrava obaveznu primenu sledećeg dokumenta, koji je izdao  Forum for Access to Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information (SERMI): Scheme for accreditation, approval, and authorisation to Access Security-related Repair and Maintenance Information (RMI), izdat februara 2023. godine. Ovaj dokument će se primeniti za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Uredbom (EU) br. 2018/858 (Regulation (EU) No. 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components, and separate technical units intended for such vehicles)  izmenjenom sa (EU) 2021/1244 i Uredbom (EC) br. 692/2008 izmenjenom sa (EU) 566/2011.

Rezolucija TMB 2023 (13) 02 (strana 11 EA-INF/17)

Tehnički upravni odbor (TMB), postupajući po preporuci Komiteta za sertifikaciju, odobrava sledeće: The requirements of “COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/996 of 14 June 2022 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria: “Article 11 Auditor competence 1.

Sertifikaciono telo koje obavlja provere u ime dobrovoljne šeme biće akreditovano prema standardima ISO/IEC 17065 i ISO 14065 gde vrši provere stvarnih vrednosti gasova sa efektom staklene bašte (GHG), tumačiće se od strane nacionalnog akreditacionog tela EA na sledeći način: Sertifikaciono telo koje obavlja provere u ime dobrovoljne šeme biće akreditovano prema ISO/IEC 17065, a kada sertifikaciono telo obavlja aktivnosti verifikacije, bilo sa svojim internim resursima ili sa drugim resursima pod svojom direktnom kontrolom, mora ispuniti primenljive zahteve  standarda ISO/IEC 17029 i ISO 14065:2020. Sertifikaciono telo će autsorsovati aktivnosti verifikacije samo telima koja ispunjavaju primenljive zahteve ISO/IEC 17029 i ISO 14065:2020.


Rezolucija EA 2023 – 05 – 03 – 1 (strana 11 EA-INF/17)

Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog upravnog odbora, odobrava obaveznu primenu sledećeg dokumenta u skladu sa ,,Interoperability Directive’’ (IOD), koju je izdala Agencija za železnice EU (ERA):

• Tehnički dokument MNB – ERA šema ocenjivanja 000MRA1044 verzija 2.0

Za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, NAT će primeniti ovaj obavezni tehnički dokument najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Za tela za ocenjivanje usaglašenosti koja traže akreditaciju ovaj tehnički dokument će se primenjivati od dana donošenja ove rezolucije.

Ova rezolucija zamenjuje Rezoluciju EA 2017 (40) 16.

ERA je agencija Evropske unije osnovana Uredbom (EU) 2016/796. Njegova svrha je da podrži razvoj jedinstvenog evropskog železničkog prostora, bez ograničenja, garantujući visok nivo bezbednosti.

Rezolucija EA 2023 (53) 14 (strana 16 EA-INF/17)

Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog odbora i na osnovu predloga Saveta za multilateralne sporazume, odobrava da:

• kolegijalno ocenjivanje u oblasti biobankinga prema EN ISO 20387:2018 – Biotehnologija – biobankarstvo će se vršiti prema dokumentu “Procedure for launching the EA MLA for accreditation of Biobanking according to EN ISO 20387 Rev.01 27April2023” (Document EAGA(23)05-27); 

• ocenjivanje u oblasti biobankiga će stupiti na snagu ako su uspešno kolegijalno ocenjena dva člana;

• EA će se prijaviti ILAC-u za proširenje obima EA kao priznat region za oblast  “Biobanking – ISO 20387”.

Ova rezolucija će stupiti na snagu od datuma kada standard EN ISO 20387 bude harmonizovan.

Sve rezolucije možete pronaći u dokumentu EA-INF/17