Навигација

Објављено ново издање документа EA-INF/17

ОпштеОбавештењаМеђународне активностиПромена документације

Европска организација за акредитацију (ЕА) је на свом вебсајту објавила ново издање документа EA-INF/17, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators (Регистар резолуција ЕА за коришћење од стране ЕА, националних акредитационих тела и колегијалних оцењивача) које је у примени од 14. јуна 2023. године.


Овај документ садржи регистар свих релевантних резолуција ЕА које нису пренете у документа ЕА али које су и даље важеће за тела за оцењивање усаглашености, национална акредитациона тела и оцењиваче.


Према правилима овог документа, чланови ЕА дужни су да се придржавају одлука Генералне скупштине и Комитета за мултилатералне споразуме (MAC). Већина одлука које је донела Генерална скупштина у форми резолуција ЕА имплементиране су у документима ЕА али неке од њих су наведене само у резолуцијама.


ЕА је у документ, EA-INF/17, додала нове резолуције тако да сада садржи све резолуције ЕА.
Након последњег састанка Генералне скупштине ЕА, који је одржан у периоду од 24. до 25. маја 2023. године, додато је пет нових резолуција:

Резолуција ТМB 2023 (13) 01 (страна 5 ЕА-INF/17)

Технички управни одбор (ТМB) сагласан је да затражи од Koмитета за хоризонталну хармонизацију ЕА (HHC) да ревидира документ ЕА-1/22 са циљем да пружи више информација о тачки 4.3 „Шеме за оцењивање усаглашености у власништву Европске комисије“. У међувремену, ТМB је одобрио да примењује следећу процедуру:


1 ,,Task Force Group’’ (ТFG) ће обезбедити изјаву о усклађености са критеријумима дефинисаним у ЕА-1/22,
2. ТМB доноси коначну одлуку да шема испуњава критеријуме дефинисане у ЕА-1/22,
3. Прихваћена шема биће наведена у именику који води Секретаријат,
4. Шема може да се примени од стране националних акредитационих тела ЕА чим је шема наведена у именику,
5. Генерална скупштина ће одобрити обавезну примену шеме од стране националних акредитационих тела ЕА.

Резолуција ЕА 2023 – 05 – 03 – 2 (страна 10 ЕА-INF/17)

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког управног одбора, одобрава обавезну примену следећег документа, који је издао  Forum for Access to Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information (SERMI): Scheme for accreditation, approval, and authorisation to Access Security-related Repair and Maintenance Information (RMI), издат фебруара 2023. године. Овај документ ће се применити за акредитацију тела за оцењивање усаглашености у складу са Уредбом (ЕU) бр. 2018/858 (Regulation (EU) No. 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components, and separate technical units intended for such vehicles)  измењеном са (ЕU) 2021/1244 и Уредбом (ЕC) бр. 692/2008 измењеном са (ЕU) 566/2011.

Резолуција ТМB 2023 (13) 02 (страна 11 ЕА-INF/17)

Технички управни одбор (ТМB), поступајући по препоруци Комитета за сертификацију, одобрава следеће: The requirements of “COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/996 of 14 June 2022 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria: “Article 11 Auditor competence 1.

Сертификационо тело које обавља провере у име добровољне шеме биће акредитовано према стандардима ISO/IEC 17065 и ISO 14065 где врши провере стварних вредности гасовa са ефектом стаклене баште (GHG), тумачиће се од стране националног акредитационог тела ЕА на следећи начин: Сертификационо тело које обавља провере у име добровољне шеме биће акредитовано према ISO/IEC 17065, а када сертификационо тело обавља активности верификације, било са својим интерним ресурсима или са другим ресурсима под својом директном контролом, мора испунити применљиве захтеве  стандарда ISO/IEC 17029 и ISO 14065:2020. Сертификационо тело ће аутсорсовати активности верификације само телима која испуњавају применљиве захтеве ISO/IEC 17029 и ISO 14065:2020.


Резолуција ЕА 2023 – 05 – 03 – 1 (страна 11 ЕА-INF/17)

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког управног одбора, одобрава обавезну примену следећег документа у складу са ,,Interoperability Directive’’ (IOD), коју је издала Агенција за железнице ЕУ (ЕRА):

• Технички документ МNB – ЕRA шема оцењивања 000МRА1044 верзија 2.0

За акредитована тела за оцењивање усаглашености, НАТ ће применити овај обавезни технички документ најкасније до 31. децембра 2024. године.

За тела за оцењивање усаглашености која траже акредитацију овај технички документ ће се примењивати од дана доношења ове резолуције.

Ова резолуција замењује Резолуцију ЕА 2017 (40) 16.

ЕRА је агенција Европске уније основана Уредбом (ЕU) 2016/796. Његова сврха је да подржи развој јединственог европског железничког простора, без ограничења, гарантујући висок ниво безбедности.

Резолуција ЕА 2023 (53) 14 (страна 16 ЕА-INF/17)

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног одбора и на основу предлога Савета за мултилатералне споразуме, одобрава да:

• колегијално оцењивање у области биобанкинга према ЕN ISO 20387:2018 – Биотехнологија – биобанкарство ће се вршити према документу “Procedure for launching the EA MLA for accreditation of Biobanking according to EN ISO 20387 Rev.01 27April2023” (Document EAGA(23)05-27); 

• оцењивање у области биобанкига ће ступити на снагу ако су успешно колегијално оцењена два члана;

• EA ће се пријавити ILAC-у за проширење обима ЕА као признат регион за област  “Biobanking – ISO 20387”.

Ова резолуција ће ступити на снагу од датума када стандард EN ISO 20387 буде хармонизован.

Све резолуције можете пронаћи у документу ЕА-INF/17