Навигација

Најчешћа питања

О акредитацији

Шта је акредитација?

Акредитација је утврђивање од стране националног тела за акредитацију да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, који су утврђени у одговарајућим српским, односно међународним и европским хармонизованим стандардимаа, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, укључуjући и зaхтeвe утврђeнe у рeлeвaнтним сeктoрским шeмaмa за оцењивање усаглашености.

Детаљне информације погледајте на страници 'О акредитацији'.

За којe послове оцењивања усаглашености могу да се акредитујем ?

Области оцењивања усаглашености у којима АТС обавља акредитацију утврђене су у документу АТС-ПА08, Области активности АТС-а.

Детаљне информације погледајте на страници 'Делокруг рада'.

Kако да пронађем акредитовано тело за оцењивања усаглашености ?

Списак свих тела за оцењивање усаглашености, акредитованих од стране АТС-а, налази се на интернет страници АТС-а ('Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености')  и може се претраживати према врстама акредитације, акредитационом броју или по називу или адреси ТОУ или по било којој речи која се налази у обиму акредитације.

Према којим стандардима се акредитују тела за оцењивање усаглашености?

Детаљне информације погледајте на страници 'Врсте акредитације'.

Које су предности и користи од акредитације?

Детаљне информације погледајте на страници 'Предности од акредитације'.

Која је разлика између акредитације и сертификације?

Акредитацијом се доказује компетентност за обављање одређених испитивања, еталонирања, контролисања или сертификације.

Сертификацијом се добија потврда о усклађености система менаџмента, производа или особа са захтевима одређеним техничким прописом, стандардом или спецификацијом.

Процес акредитације

Како се подноси Пријава за акредитацију ?

Уколико желите да се акредитујете за одређену врсту послова оцењивања усаглашености, намеру о акредитацији исказујете подношењем пријаве за акредитацију са пратећим документима који су наведени у пријави и који су специфицирани за сваку врсту акредитације понаособ.

Који су кораци у току процеса акредитације ?

Детаљне информације о процесу акредитације потражите у одељку 'Поступак акредитације'.

Колико износе трошкови поступка и одржавања акредитације ?

Трошкови акредитације, које сносе подносиоци пријаве за акредитацију и акредитована тела за оцењивање усаглашености, утврђени су у 'Одлуци о висини трошкова акредитације'.

Проширење обима акредитације 

Који су кораци у току процеса проширења акредитације ?

За проширење обима акредитације акредитовано тело за оцењивање усаглашености се може пријавити у било које време током важења акредитације, подношењем пријаве за проширење обима акредитације и достављањем одговарајуће документације која се захтева истом. Оцењивање у сврху проширења обима акредитације се може реализовати кроз самосталан поступак или заједно са редовним оцењивањем у циклусу акредитације.

Остала питања

Где могу да купим одговарајући стандард ?

Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије.

Да ли имате другачију врсту питања ?

Уколико вам је потребан одговор на питање, које није наведено у овом одељку, молимо вас да нам се обратите путем контакт форме, а ми ћемо вам одговорити у што краћем року.

Примена Правила АТС-ПА05

Шта радити у ситуацији када локација која је локално правно лице такође има и акредитацију националног акредитационог тела земље у којој се налази локација (ЛАТ-а)?

Пре потписивања споразума са клијентом неопходно је јасно утврдити које правно лице ће сносити одговорност за уговор и под чијим називом ће се поступак акредитованог оцењивања усаглашености спровести. Цео поступак затим мора бити спроведен у складу са системом менаџмента акредитованог тела које је ангажовано за извођење активности оцењивања усаглашености. На свим извештајима и сертификатима који се издају обавезно се наводи акредитација у оквиру које се активности изводе (правног лица локације акредитоване од стране ЛАТ-а или правног лица матичне организације акредитоване од нпр. стране АТС-а). 

Ко сноси одговорност за преиспитивање уговора, уколико се то ради на локалном нивоу?

О томе одлучује тело за оцењивање усаглашености. Уколико је одговорност пренесена на локални ниво, регистровано правно лице (матична организација, седиште) мора предузети одговарајуће мере у циљу провођења одговарајућих политика, усклађивања процедура и спровођења надзора над активностима. 
Веза са тумачењем „одговорности за акредитоване активности“ (т. 5.1.6 АТС-ПА05).
 
Може ли особље локалних пословница потписивати уговоре у име регистрованог правног лица?

Потписивање уговора је кључни показатељ одговорности. Постоје два основна случаја:

  • са сваким клијентом се потписује посебан уговор. У овом случају уговоре мора потписати особље регистрованог правног лица.
  • са клијентима се потписује односно склапа стандардизовани уговор. У том случају, стандардизовани уговор, нпр. у виду обрасца у којме су наведни услови, цене и садржај оцењивања, мора одобрити особље регистрованог правног лица. Прихватање посла везаног за такав уговор може потписати локално особље овлашћено за заступање регистрованог правног лица.