Навигација

Најчешћа питања

О акредитацији

Шта је акредитација?

Акредитација је утврђивање од стране националног тела за акредитацију да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, који су утврђени у одговарајућим српским, односно међународним и европским хармонизованим стандардима, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, укључуjући и зaхтeвe утврђeнe у рeлeвaнтним сeктoрским шeмaмa за оцењивање усаглашености.

Детаљне информације погледајте на страници 'О акредитацији'.

За којe послове оцењивања усаглашености могу да се акредитујем ?

Области оцењивања усаглашености у којима АТС обавља акредитацију утврђене су у документу АТС-ПА08, Области активности АТС-а.

Детаљне информације погледајте на страници 'Делокруг рада'.

Kако да пронађем акредитовано тело за оцењивања усаглашености ?

Списак свих тела за оцењивање усаглашености, акредитованих од стране АТС-а, налази се на интернет страници АТС-а ('Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености')  и може се претраживати према врстама акредитације, акредитационом броју или по називу или адреси ТОУ или по било којој речи која се налази у обиму акредитације.

Према којим стандардима се акредитују тела за оцењивање усаглашености?

Детаљне информације погледајте на страници 'Врсте акредитације'.

Које су предности и користи од акредитације?

Детаљне информације погледајте на страници 'Предности од акредитације'.

Која је разлика између акредитације и сертификације?

Акредитацијом се доказује компетентност за обављање одређених испитивања, еталонирања, контролисања или сертификације.

Сертификацијом се добија потврда о усклађености система менаџмента, производа или особа са захтевима одређеним техничким прописом, стандардом или спецификацијом.

Процес акредитације

Који су кораци у поступку акредитације ?

Детаљне информације о процесу акредитације потражите у одељку 'Поступак акредитације'.

Како се подноси Пријава за акредитацију ?

Уколико желите да се акредитујете за одређену врсту послова оцењивања усаглашености, намеру о акредитацији исказујете подношењем пријаве за акредитацију са пратећим документима који су наведени у пријави и који су специфицирани за сваку врсту акредитације понаособ.

Колико износе трошкови акредитације ? (трошкови прелиминарне посете, трошкови прве акредитације, трошкови обнављања акредитације, трошкови проширења обима акредитације и остали.)

Трошкови акредитације, које сносе подносиоци пријаве за акредитацију и акредитована тела за оцењивање усаглашености, утврђени су у 'Одлуци о висини трошкова акредитације'.

Да ли је прелиминарна посета обавезна? 

Подносилац пријаве за акредитацију, може да се изјасни да жели реализацију прелиминарне посете током које треба да се оцени његова спремност за оцењивање и за коју сноси прописане трошкове. Детаљне информације о прелиминарној посети можете прочитати у Правилима акредитације, АТС-ПА01.

Колико дуго траје поступак акредитације? 

Поступак почетне акредитације траје, у складу са Законом о акредитацији („Сл. гласник РС”, бр. 73/2010, 47/2021), најдуже осам месеци од дана подношења пријаве за акредитацију. Изузетно, рок од осам месеци се може продужити на писани захтев подносиоца пријаве, и то најдуже за четири месеца од дана истека рока од осам месеци. Погледати АТС-ПА01.

Проширење обима акредитације 

Када ТОУ може да се пријави за проширење Обима акредитације? 

За проширење обима акредитације акредитовано тело за оцењивање усаглашености се може пријавити у било које време током важења акредитације, што укључује и проширење обима акредитације у поступку обнављања акредитације, с тим што се у том случају не подноси посебна пријава за проширење обима акредитације (подноси се пријава за обнављање акредитације) односно у траженом обиму акредитације се идентификују послови оцењивања усаглашености за које тело за оцењивање усаглашености тражи проширење. Оцењивање у сврху проширења обима акредитације се може реализовати кроз самосталан поступак илизаједно са редовним оцењивањем у циклусу акредитације. Све фазе у поступку се реализују као и код почетног оцењивања, изузимајући реализацију прелиминарне посете. Проширење обима акредитације не утиче на рок важења акредитације. Погледати АТС-ПА01.

Остала питања

Где могу да купим одговарајући стандард ?

Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије.

Како можемо проверити да ли је нека организација акредитована?

 У складу са Законом о акредитацији („Сл. гласник РС“, бр. 73/10 и 47/21) Акредитационо тело Србије води јавни Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености који је јавно доступан (https://www.ats.rs/sr/akreditovane-organizacije/registar). Подаци о свим акредитованим телима за оцењивање усаглашености акредитованим од стране Акредитационог тела Србије са детаљним обимима акредитације (PDF документ) јавно су доступни у поменутом Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Сврха обима акредитације је да омогући корисницима увид у могућности тела за оцењивање усаглашености акредитованих од стране Акредитационог тела Србије.
Регистру акредитационих тела, чланова Европске организације за акредитацију и потписника ЕА МЛА споразума, можете приступити ОВДЕ.

Да ли имате другачију врсту питања ?

Уколико вам је потребан одговор на питање, које није наведено у овом одељку, молимо вас да нам се обратите путем контакт форме, а ми ћемо вам одговорити у што краћем року.

Примена Правила АТС-ПА05

Шта радити у ситуацији када локација која је локално правно лице такође има и акредитацију националног акредитационог тела земље у којој се налази локација (ЛАТ-а)?

Пре потписивања споразума са клијентом неопходно је јасно утврдити које правно лице ће сносити одговорност за уговор и под чијим називом ће се поступак акредитованог оцењивања усаглашености спровести. Цео поступак затим мора бити спроведен у складу са системом менаџмента акредитованог тела које је ангажовано за извођење активности оцењивања усаглашености. На свим извештајима и сертификатима који се издају обавезно се наводи акредитација у оквиру које се активности изводе (правног лица локације акредитоване од стране ЛАТ-а или правног лица матичне организације акредитоване од нпр. стране АТС-а). 

Ко сноси одговорност за преиспитивање уговора, уколико се то ради на локалном нивоу?

О томе одлучује тело за оцењивање усаглашености. Уколико је одговорност пренесена на локални ниво, регистровано правно лице (матична организација, седиште) мора предузети одговарајуће мере у циљу провођења одговарајућих политика, усклађивања процедура и спровођења надзора над активностима. 
Веза са тумачењем „одговорности за акредитоване активности“ (т. 5.1.6 АТС-ПА05).
 
Може ли особље локалних пословница потписивати уговоре у име регистрованог правног лица?

Потписивање уговора је кључни показатељ одговорности. Постоје два основна случаја:

  • са сваким клијентом се потписује посебан уговор. У овом случају уговоре мора потписати особље регистрованог правног лица.
  • са клијентима се потписује односно склапа стандардизовани уговор. У том случају, стандардизовани уговор, нпр. у виду обрасца у којме су наведни услови, цене и садржај оцењивања, мора одобрити особље регистрованог правног лица. Прихватање посла везаног за такав уговор може потписати локално особље овлашћено за заступање регистрованог правног лица.