Навигација

Одлуке о проширењу области деловања АТС-а

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије је на својим седницама од 29. децембра 2009. године и 23. фебруара 2010. године, између осталог, донео и одлуке о проширењу области деловања Акредитационог тела Србије.
Проширује се област деловања АТС-а за успостављање следећих шема акредитације:

- за сертификациона тела за сертификацију особа према SRPS ISO/IEC 17024:2005 а на основу интересовања организација за оцењивање усаглашености за акредитацију сертификационих тела за завариваче;

- за успостављање шеме акредитације ЕМАS оцењивача (верификатора) коју АТС развија на основу Закона о заштити животне средине који прописује такву врсту акредитације, а сходно Регулативи ЕУ ''Regulation (EC) No 761/2001'';

- за успостављање нове шеме акредитације сертификационих тела у области органске производње и географског порекла, сходно нацрту Закона о органској производњи и Закона о географском пореклу који предвиђају акредитацију као предуслов за овлашћивање сертификационих тела и контролних организација које ће обављати послове у складу са законом;

- за  проширење области сертификације сертификационих тела за системе менаџмента за области: сертификације система менаџмента безбедношћу хране (SRPS ISO 22000:2007); сертификације система менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001:2007); сертификације система менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001:2007); акредитације ''провајдера'' PT шема и међулабораторијских поређења, због израженог интересовања за акредитацију ПТ провајдера, у складу са ISO/IEC 17043 који обухвата захтеве за акредитацију ПТ провајдера.

Такође, проширује се област деловања Акредитационог тела Србије за успостављање нове шеме акредитације за примену стандарда SRPS EN/ТS 15675 за мерење квалитета ваздуха и/или емисије коју АТС треба да развија на основу Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09).

На основу донетих одлука Управног одбора о проширењу области деловања, АТС ће, сходно процедури АТС-ПР-13 Проширење активности АТС-а, дефинисати пројекте за проширење активности АТС-а и изабрати носиоце активности на овим пројектима.


 


Дејан Стојиљковић, др Дејан Крњаић, мр Коса Рашковић, Биљана Томић, проф. др Слободан Петровић и Симоновић Богољуб