Навигација

Нови Статут Акредитационог тела Србије

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије одржао је седнице 04. и 24. новембра 2011. године и том приликом је разматрао предлог Статута - највишег акта Акредитационог тела Србије. Након што је Управни одбор усвојио Статут, а на основу претходно датих сагласности од надлежних министарстава, Влада Републике Србије је на својој седници од 8. децембра 2011. године дала сагласност на исти који је објављен у Сл. гласнику РС бр. 97/2011 од 21. децембра 2011. године.

Током 5. седнице Управног одбора дата је сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Акредитационом телу Србије и усвојен је општи акт о критеријумима за утврђивање висине зарада, накнада и других примања запослених у Акредитационом телу Србије, односно утврђена је висина зараде и коефицијенти за свако радно место.

Управни одбор је на својој 6. седници донео Програм рада са финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2012. годину. У складу са чланом 13. Закона о акредитацији средства за рад Акредитационог тела се обезбеђују једним делом и из буџета Републике Србије,  која се на основу члана 12. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије, утврђују годишњим програмом рада АТС-а који се доноси за сваку календарску годину и који у себи садржи и финансијски план. Оснивач, односно Влада Републике Србије, даје сагласност на Програм рада, као и његове измене и допуне.
 


Златибор Савић, др Дејан Крњаић, др Братислав Милошевић, Биљана Томић, др Лазар Турубатовић, Сњежана Пупавац и Ненад Спасовић