Навигација

АТС потписник EA MLA споразума

Међународне активности

Акредитационо тело Србије (АТС) потписало је  мултилатерални споразум (МLA) са Европском организацијом за акредитацију (ЕА) о признавању акредитације.

Потписивање споразума је обављено 24. маја 2012. године на 29. седници Генералне скупштине ЕА у Мадриду. Споразум је у име АТС-а и Републике Србије потписао др Дејан Крњаић, директор АТС-а и Thomas Facklam, преседавајући Савета за мултилатералне споразуме ЕА (EA MLA). АТС jе на истој седници Генералне скупштине ЕА, у складу са документима ЕА, због добијања статуса Републике Србије  као земље кандидата за придруживање ЕУ, промениo статус свог чланства у овој организацији, па је уместо досадашњег статуса придруженог члана стекао статус пуноправног члана ЕА и у складу са тим је одлука EA MLA савета о потписивању билатералног споразума са ЕА од 18. априла  аутоматски замењена са одлуком о потписивању мултилатералног споразума.


АТС је током веома захтевног трогодишњег поступка евалуације од стране ЕА оцењен као компетентан и поуздан партнер ЕА, те је на седници Савета за мултилатералне споразуме ЕА, која је одржана 18. и 19. априла 2012. године у Копенхагену, донета одлука о потписивању BLA споразума о признавању акредитације између АТС-а и ЕА на основу анализе извештаја са „колегијалног оцењивања“ АТС-а и то за следеће области акредитације:
- лабораторија за испитивање,
- медицинских лабораторија,
- лабораторија за еталонирање,
- контролних тела и
- сертификационих тела за сертификацију производа
.

АТС је уз велику подршку Министарства економије и регионалног развоја у протекле три године спровео низ заједничких активности које су довеле до потписивања овог споразума, од доношења новог Закона о акредитацији до унапређења процеса акредитације доношењем нових издања и изменама докумената система менаџмента како би се успоставио уређен систем, ефикасне и брзе процедуре, које олакшавају рад АТС-а и акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

То ће заправо значити да је омогућено међусобно поверење и прихватање извештаја и сертификата, које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености у Србији (лабораторије за испитивање, медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, контролна тела и сертификациона тела за сертификацију производа) и да је систем акредитације, који је установљен у Србији еквивалентан са истим у другим земљама потписницама билатералних/мултилатерних (BLA/MLA) споразума ЕА о признавању акредитације.

Потписивањем споразума између АТС-а и ЕА српској економији постаје доступно не само милионско европско тржиште него и светско за производе у услуге испитане и сертификоване од стране наших акредитованих тела, чиме се осигурава поверење у квалитет и безбедност српских производа и услуга и пружа се изузетно важна техничка подршка српској економији у остваривању конкурентности на европском тржишту. Повезивањем система акредитације у Србији са европским и светским системима акредитације обезбеђује се прихватање резултата оцењивања усаглашености спроведеног у Србији.

BLA/MLA споразуми о признавању акредитације (разликују се по статусу чланства у ЕА), омогућавају оно што је економским језиком мерљиво, а то је уклањање трговинских баријера на начин да људи, производи и услуге прелазе европске и светске границе. Акредитација доноси поверење у услуге акредитованих лабораторија, сертификационих и контролних тела, које производима, људима и услугама дају „међународни пасош за трговину“, управо из разлога што су BLA/MLA споразуми признати на међународном нивоу од стране међународних организација за акредитацију - Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног акредитационог форума (IAF).

АТС је у периоду од 27. јуна до 1. јула 2011. године био предмет „колегијалног оцењивања“ тима оцењивача ЕА са циљем да се провери усклађеност успостављеног система акредитације у Србији са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (EC) 768/2008), као и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију. Тим колегијалних оцењивача је изнео мишљење да у Србији постоји неопходна законска основа за рад Акредитационог тела, да АТС има адекватне процедуре које стално унапређује, да су административно особље и водећи оцењивачи посвећени свом послу, као и да су технички оцењивачи и експерти компетентни.
 


 Thomas Facklam и др Дејан Крњаић