Навигација

Oбавештење контролним телима у области мерила

Обавештења

Министарство финансија и привреде (садашње Министарство привреде), као надлежно  министарство за овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила, је дописом бр. 011-00-145/2013-33 од 19. јуна 2013. године обавестило Акредитационо тело Србије о следећем:
 

 • мерила, која нису наведена у члану 2. Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Сл. гласник РС“ број 49/10), не могу се оверавати, односно не могу се контролисати према важећим метролошким прописима (правилницима о метролошким условима и метролошким упутствима за преглед). Иста се могу испитивати, односно еталонирати у складу са одговарајућим референтним документима у којима је дат метод испитивања, односно еталонирања. Изузетак представљају ваге за грађевинске сврхе;
 • овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила вршиће се само за оне привредне субјекте и друга правна лица, која су акредитована за обављање послова оцењивања усаглашености (контролисања), и то искључиво у складу са важећим прописима, којима су уређени метролошки услови/захтеви и начин утврђивања испуњености метролошких услова/захтева (правилницима о метролошким условима и метролошким упутствима за преглед), а не и према другим документима као што су директиве, интерни поступци, стандарди, инструкције произвођача, OIML R и сл.;
   
 • неће се вршити овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила за која не постоје важећа метролошка упутства за преглед;
   
 • за послове оверавања мерила могу се овластити само привредни субјекти и/или друга правна лица (тело за оцењивање усаглашености), које је акредитовано према стандарду SRPS ISO/IEC 17020 и коме је у обиму акредитације као предмет контролисања утврђено мерило из члана 2. Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања, а као референтни документи, према којима обавља контролисање, искључиво одговарајући метролошки прописи (правилници о метролошким условима и метролошка упутства за преглед);
 • тела за оцењивање усаглашености, која се у области мерила акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, чине то искључиво за потребе испуњавања једног од услова за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила и у складу са прописима та тела не могу обављати послове контролисања.

На основу напред наведеног дописа Министарства финансија и привреде Акредитационо тело Србије је донело следећу одлуку за сва контролна тела у области мерила:

 1. АТС ће свим контролним телима, која су акредитована за контролисање мерила која нису наведена у члану 2. Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Сл. гласник РС“ број 49/10), смањити обим акредитације за ова мерила, односно укинути акредитацију, почев од 15. августа 2013. године. За предмете, који су у поступцима одлучивања  до 14. августа 2013. године, АТС ће вршити смањивање обима акредитације, односно укидање акредитације у поступку одлучивања. Изузетак представљају ваге за грађевинске сврхе које ће и даље фигурисати у обимима акредитације.
   
 2. АТС ће свим контролним телима, која у обимима акредитације поред важећих прописа којима су уређени метролошки услови/захтеви и начин утврђивања испуњености метролошких услова/захтева (правилници о метролошким условима и метролошка упутства за преглед) имају и друга референтна документа (нпр. интерни поступци, стандарди, инструкције произвођача, OIML R и сл.), извршити корекције обима акредитације изостављањем оних докумената, која нису метролошки прописи,  почев од 15. августа 2013. године. За предмете, који су у поступцима одлучивања до 14. августа 2013. Године, АТС ће вршити корекције обима акредитације у поступку одлучивања.
   
 3. АТС је утврдио 1. октобар 2013. године као рок до којег акредитована контролна тела, која у обимима акредитације немају важећа метролошка упутства за преглед већ друга референтна документа (нпр. директиве, интерни поступци, стандарди, инструкције произвођача, OIML R и сл.), треба да усагласе методу контролисања према важећем метролошком упутству за преглед. До тог датума акредитована контролна тела су у обавези да обавесте АТС у вези са усаглашавањем методе контролисања и доставе информације/документа у вези са истим. АТС ће разматрати достављене информације/документа након чега ће донети одлуку о начину верификације начињених измена/промена (што може укључити и оцењивање). За контролна тела, која не доставе информације и документа до 1. октобра 2013. године, АТС ће донети одлуку о укидању, односно смањењу обима акредитације. За акредитована контролна тела, која доставе информације и документа у наведеном року, АТС ће донети одговарајућу одлуку најкасније до 1. децембра 2013. године у зависности од активности које треба да спроведе.
   
 4. АТС ће свим акредитованим контролним телима, која у обимима акредитације имају мерила за која не постоје важећа метролошка упутства за преглед, извршити суспензију у делу обима акредитације, која се односи на мерила за која не постоје  важећа метролошка упутства за преглед, почев од 15. августа 2013. године. За предмете, који су у поступцима одлучивања до 14. августа 2013. Године, АТС ће доносити одлуке о суспензији у поступку одлучивања.
   
 5. АТС ће, при одлучивању о акредитацији након спроведеног почетног оцењивања и оцењивања у сврху проширења акредитације, узимати у обзир обавештење Министарства финансија и привреде бр. 011-00-145/2013-33 од 19. јуна 2013. године.