Навигација

Годишњи семинар за акредитованa ТОУ, 2. јун 2014. године

Семинар у Сава центру

Годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) на тему „Мултилатерални споразуми – пасош за међународну трговину“, који Акредитационо тело Србије (АТС) традиционално организује у Центру „Сава“, одржан је 2. јуна 2014. године.

 

 

Семинар је окупио представнике ресорних министарстава, привредних друштава, Удружења акредитованих ТОУ и представнике акредитованих ТОУ. Учесницима су представљене новине везане, пре свега, за формално потписивање новог EA MLA споразума који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа. Потписивањем овог споразума АТС се сврстао међу прве домаће институције чији је рад усаглашен са европским законодавством и међународним стандардима, али и признат од стране релевантних европских институција.

Семинар је отворила мр Сњежана Пупавац, председница Управног одбора АТС-а, која се посебно осврнула на значај EA MLA споразума за целокупну привреду Републике Србије и истакла колико је важна сарадња АТС-а са Удружењем акредитованих ТОУ за развој система акредитације и оцењивања усаглашености у Републици Србији.


мр Сњежана Пупавац, председница Управног одбора АТС-а

Након Сњежане Пупавац скупу се обратио Фрејк Јанмат (Frеek Janmaat), шеф Сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније у Републици Србији, који је присутне поздравио у духу мотоа ЕА „једном акредитовано, свуда прихваћено“, будући да је АТС вредно радио како би проширио обим претходно потписаног EA MLA споразума. Овом приликом је обавестио присутне о средствима koje je Европскa унијa издвојила у оквиру претприступне помоћи (IPA 2013) за развој инфраструктуре квалитета у Републици Србији, посебно ако се узме у обзир куповина лабораторијске опреме и имплементација новог „twinning“ пројекта који за циљ има унапређење рада ТОУ.


Фрејк Јанмат, Делегација Европске уније у Републици Србији

Хелмут Маирхофер (Helmut Mairhofer), руководилац компоненте за иновације и инфраструктуру квалитета GIZ/ACCESS програма за развој приватног сектора у Србији, је рекао да је сарадња АТС-а са ресорним министарством, односно Министарством привреде, и другим министарствима кључна будући да је подршка државе неопходна за даљи развој ове области која је од изузетног значаја за развој српске привреде и повећање конкурентности.


Хелмут Маирхофер, GIZ/ACCESS програм

У свом излагању мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), је истакла колико је важно да се акредитација и метрологија заједно развијају и колико је важно да ДМДМ и АТС наставе и унапреде своју сарадњу.


мр Вида Живковић, директор ДМДМ-а

Мр Иван Крстић, директор Института за стандардизацију Србије (ИСС), је АТС-у пожелео да настави даље да унапређује систем акредитације у Републици Србији будући је потписивање EA MLA споразума велики успех како за АТС тако и за нашу привреду.


мр Иван Крстић, директор ИСС-а

У име Привредне коморе Србије (ПКС) присутнима се обратио мр Душан Стокић, секретар Одбора за заштиту животне средине и одрживи развој, и назначио колико је важно да ПКС сарађује са Министарством привреде и АТС-ом. Будући да Републику Србију очекују тзв. „експланаторни“ и „билатерални“ скрининг по свим преговарачким групама на путу ка чланству у ЕУ, мр Стокић је истакао да су представници ПКС-а укључени у 29 преговарачких група што је јако важно за нашу привреду.


мр Душан Стокић, ПКС

На крају уводног дела присутнима се обратила и мр Јелена Поповић, помоћник министра, МП која је честитала свим запосленима АТС-а на постигнутом успеху и истакла значај потписаног EA MLA споразума, а затим и званично отворила семинар предавањем на тему „Слободно кретање роба у Републици Србији“. Током предавања је посебно истакла значај преузимања директива и уредби ЕУ, као и да је до сада преузето 14 директива, а да ће петнаеста, која се односи на кристално стакло, бити преузета у току 2014. године. Сектор за инфраструктуру квалитета редовно ажурира спискове српских стандарда чија примена обезбеђује претпоставку о усаглашености производа, а израђени су и објављени водичи за привреднике о примени Правилника за LVD, EMC, машине, лифтове, ЛЗО, текстил и обућу. Министарство привреде примењује потписани Протокол о сарадњи између МП, Тржишне инспекције и Управе царина ради ефикасне примене нових техничких прописа, а спроведен је и велики број семинара у циљу едукације привреде када је реч о примени нових техничких прописа. Потребно је истаћи да је остварен напредак у свим институцијама инфраструктуре квалитета (ИК) будући да је циљ Стратегије унапређења ИК 2014-2020 уравнотежен развој свих компоненти ИК (стандардизација, акредитација, метрологија, оцењивање усаглашености), тј. стабилан и одржив систем ИК усклађен са потребама и плановима развоја индустрије Србије. Када је реч о процесу придруживања ЕУ потребно је нагласити да озбиљан изазов представљају производи за које технички прописи нису уједначени – хармонизовани на нивоу ЕУ (тзв. нехармонизовано подручје). Ова област обухвата велики број производа (нпр. дечија игралишта – забавни паркови, предмети од драгоцених метала, велики број врста мерила –хармонизовано је само око 10% врста мерила), а прописи из ове области се пријављују (нотификују) Европској комисији и за њих је неопходно потврдити да не стварају непотребне препреке у трговини. Мр Поповић је објаснила да су, у поступку предстојећих преговора са ЕУ, структура и обим Преговарачке групе 1, ПГ1, (чији је акредитација саставни део) најкомплекснији од свих 35 поглавља правне тековине ЕУ (EU Acquis) будући да обухвата преко 80% правних тековина ЕУ које се морају преузети (преко 2600 прописа –неопходна је потпуна хармонизација). Иначе, ПГ1 је организована у 17 подгрупа у складу са предлогом колега из Хрватске који су члановима ПГ1 пренели своја искуства будући да су ангажовани у оквиру GIZ пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“. На крају је истакла да је у току припрема и стручна анализа питања која ће бити постављена Европској комисији на експланаторном скринингу (преко 100 питања), који је заказан за јун 2014. године, и израда презентација за билатерални скрининг који ће се одржати у септембру 2014. године.


мр Јелена Поповић, МП

Током излагања своје презентације „Мултилатерални споразуми – пасош за међународну трговину“ в.д. директора АТС-а, Јасна Стојановић, је упознала присутне са историјатом чланства АТС-а у ЕА, Међународном форуму за акредитацију (IAF) и Међународној организацији за акредитацију лабораторија (ILAC) и истакла место АТС-а у светској мрежи акредитације и начине признавања исправа о усаглашености. Током предавања су представљене и нове области деловања АТС-а (акредитација „провајдера“ за PT шеме и међулабораторијска поређења према SRPS ISO/IEC 17043, акредитација ТОУ у области ЛЗО, акредитација ТОУ у области форензике, акредитација ТОУ у области правилника ATEX, акредитација ТОУ у складу са правилником MID; акредитација ТОУ у складу са правилником NAWI), као и активности везане за прелазак на нове верзије стандарда (ISO/IEC 17024:2012, ISO/IEC 17065:2012 и ISO15189:2012) у складу са међународним роковима. АТС је радио на јачању компетентности својих запослених и екстерно ангажованих оцењивача и експерата, али је и добио значајну помоћ од експерата GIZ програма „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“, регионалног PTB пројекта „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“, регионалног пројекта IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“, који је започео у августу 2011. године и завршава се у јуну 2014. године, „twinning“ пројекта ЕУ „Creation of a Monitoring, Reporting and Verification System for the Successful Implementation of EU Emissions Trading System“ и пројекта ЕУ „Law enforcement in the field of industrial pollution control, prevention of chemical accidents and establishing the EMAS system“.


Јасна Стојановић, АТС, и Љубиша Димитријевић, секретар Удружења акредитованих ТОУ

Такође је наглашен значај интензивне сарадње са акредитационим телима у региону (АТЦГ, БАТА, ИАРМ и ХАА), као и са националним установама инфраструктуре квалитета (ДМДМ и ИСС). Истакнуто је да је АТС учествовао и у раду Одбора Удружења акредитованих ТОУ које је основано при Привредној комори Србије у јуну 2013. године.     

Биљана Томић, наченик Одељења за правне и опште послове, АТС, одржала је предавање на тему „Решавање жалби: процес који спроводи АТС“ током којег је објаснила да је АТС, као и сва друга акредитациона тела, у обавези да успостави процедуру за разматрање жалби, које ТОУ подносе, и да је, у складу са тим, АТС донео своју процедуру за решавање приговора и жалби (АТС-ПР16). Учесници су били у прилици да чују које су то неповољне одлуке због којих ТОУ могу да поднесу жалбу АТС-у (одбијање прихватања пријаве за акредитацију; одбијање да се настави оцењивање; промене у обиму акредитације; одлуке да се одбије, смањи, суспендује или укине акредитација; било која друга мера која спречава стицање акредитације) о којој је Комисија за жалбе дужна да одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Чланови Комисије треба да буду компетентни и независни у односу на предмет жалбе и не смеју бити особе које су непосредно или посредно биле укључене или повезане са активностима које су предмет жалбе. Анализом поднетих жалби у периоду од 2010. до 2013. године утврђено је да је већина жалби била неоснована, као и да се већина жалби односила на примену документа АТС-ПА02, неучешће или незадовољавајуће учешће у ПТ шемама. Охрабрујуће је то што је 10 ТОУ доставило доказе о задовољавајућем учешћу у ПТ шемама након чега је АТС донео одлуке о проширењу обима акредитације.


Биљана Томић, АТС

Поред поступка решавања жалби било је потребно објаснити и поступак решавања приговора након чега је др Братислав Милошевић, помоћник директора за акредитацију, АТС, одржао презентацију „Решавање приговора: процес који спроводи АТС“. Приговори се могу односити на поступак рада АТС-а, који укључује и поступак рада запослених у АТС-у и екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата, као и приговоре на рад акредитованих ТОУ. Директор АТС-а врши преиспитивање приговора и формира Комисију за решавање приговора. Разматрањем и решавањем приговора, АТС долази и до сазнања која користи за побољшање сопственог система менаџмента. Као последицу решавања приговора АТС може предузети одређене мере које се могу односити на АТС, екстерно ангажоване оцењиваче/техничке експерте и акредитована ТОУ. Анализом приговора је утврђено да се већина приговора односила на рад ТОУ, а да је мањи део био упућен на рад АТС-а, односно менаџере предмета акредитације и оцењиваче. Број оправданих и неоправданих приговора је у периоду од 2010. до 2012. године био приближан, док је у 2013. години било само 20% оправданих приговора. Као и у случају жалби, основани и оправдани приговори указују на поремећаје у раду како ТОУ тако и АТС-а и представљају основ за предузимање активности у отклањању истих будући да користе континуираном унапређењу рада ТОУ и АТС-а.


др Братислав Милошевић, АТС

Љиљана Маркићевић, начелник Одељења за акредитацију лабораторија, АТС, одржала је предавање на тему „Захтеви референтног стандарда на које треба обратити посебну пажњу (SPRS ISO/IEC 17025)“ током којег су приказана искуства у примени овог стандарда у смислу најчешћих проблема који су уочени током оцењивања и могућа решења поменутих проблема. Оно што је од изузетне важности је да највише руководство мора бити одговорно за одлуке о политици, обезбеђење ресурса и пружање средстава за имплементацију и одржавање система менаџмента уз сталну посвећеност његовом побољшању, развоју и унапређењу. Лабораторија мора стално да побољшава ефективност свог система менаџмента применом политике квалитета, циљева квалитета, резултата провера, анализе података, корективних и превентивних мера, преиспитивања од стране руководства, као и да спроводи интерне провере које обавља обучено и квалификовано особље. Истакнуто је да се предност мора дати коришћењу стандардних метода које су објављене у међународним, регионалним или националним стандардима. На крају, сви захтеви стандарда се морају испунити на најбољи могући начин при чему се мора водити рачуна да систем буде примерен и одговарајући за подручје делатности лабораторије, ефикасан, функционалан и оптималан за коришћење.


Љиљана Маркићевић, АТС

Др Љубинка Глигић, виши саветник за послове акредитације, АТС,  је одржала предавање на тему „У ком правцу започети активности у поступку усаглашавања са захтевима SRPS EN ISO 15189:2014“ и обавестила присутне да је прелазни период за примену новог издања стандарда EN ISO 15189 (EN ISO 15189:2012) 1. март 2016. године када ће престати да важе акредитације додељене према претходном издању стандарда. Услуге лабораторије морају да задовољавају потребе пацијената и целокупног клиничког особља одговорног за негу пацијената. Посебна пажња је била посвећена захтевима, који се односе на менаџмент, и техничким захтевима који се односе на процесе пре испитивања, процесе испитивања и процесе после испитивања. Др Глигић је такође објаснила појам „рефералне лабораторије“ будући да га је потребно разликовати од појма „референтне лабораторије“. Оно што је карактеристично за стандард SRPS EN ISO 15189:2014 је етичко понашање (поштовање достојанства, приватности и независности пацијента) при чему треба водити рачуна о потенцијалним конфликтима, процедурама поступања са хуманим узорцима, ткивом и остацима у складу са релевантним законским захтевима (Водичи добре лабораторијске и клиничке праксе) и о одржавњу поверљивости информација.


др Љубинка Глигић, АТС

Мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора, АТС, је одржала предавање на тему „Претње по непристрасност: захтеви који стварају проблем (SPRS ISO/IEC 17020:2012)“  и на самом почетку објаснила појмове „непристрасан“ и „независан“ који су од суштинског значаја за рад контролних тела (КТ). КТ мора стално да идентификује ризике по своју непристрасност и мора да буде способно да покаже како отклања или своди на најмању могућу меру такве ризике (остали задаци организације и особља, власништво, уговори, аранжмани са подуговарачима). У том смислу је обавестила учеснике да је Акредитационо тело Србије (АТС), у сарадњи са привременим техничким комитетима за контролна и сертификациона тела, израдило документ под називом „Општа начела непристрасности”. Оно што се истиче је претња од сопствених интереса контролног тела и провере сопственог рада, јер је уочен директни или индиректни интерес за клијента, претерана зависност од накнада које плаћа клијент, страх од губитка клијента, веза између плата и броја/резултата уговорених послова, присан однос са клијентом или да клијенти могу да врше притисак или прете. Закључак је да контролна тела могу да постигну прихватљив ниво непристрасности ако идентификују ризике, утврде мере и сведу ризике на минимум.


мр Наталија Јовичић Зарић, АТС

Љубица Живанић, начелник Одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела, АТС, се током свог предавања „Структура сертификационог тела: захтеви у вези са организацијом рада (SPRS ISO/IEC 17065:2013)“ осврнула на правну одговорност, механизам за очување непристрасности, вредновање, преиспитивање и одлучивање о сертификацији, решавање жалби и приговора, спровођење надзора, обавезе сертификационог тела (СТ) у случају престанка, смањења, суспензије или повлачења сертификације. Наглашено је шта сертификационом телу није дозвољено, а сâма организациона структура СТ мора бити документована – приказане дужности, одговорности и овлашћења руководства и другог сертификационог особља и сваке комисије. Када сертификационо тело представља одређени део правног ентитета, тада структура мора да обухвата линију овлашћења и везу са другим деловима истог правног ентитета. У случају да је сертификација престала или смањена, СТ мора да: предузме мере специфициране шемом сертификације, да учини све неопходне измене званичних докумената сертификације, јавних информација, овлашћења за коришћење знакова, итд. У случају када је сертификација суспендована, особе морају бити компетентне по свом знању и разумевању свих аспеката поступања са суспендованим сертификацијама.


Љубица Живанић, АТС

Јована Зечевић, виши саветник за послове акредитације, АТС, одржала је предавање на тему „Компетентност проверавача: новина која доноси квалитет више (SPRS ISO/IEC 17021:2011)“ када је објаснила да је неопходно да буду утврђени критеријуми за компетентност за функције наведене у нормативном прилогу А стандарда, као и све остале функције укључене у поступак сертификације. Специфични критеријуми за компетентност дати су у: SRPS ISO/TS 22003:2010 Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, SRPS ISO/IEC TS 17021 - 2:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином, SRPS ISO/IEC TS 17021-3:2014 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом. АТС ће у наредном периоду предузети све неопходне активности у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела према захтевима SRPS ISO/IEC TS 17021 - 2:2013, а обавезна примена почиње од 2. маја 2015. године. АТС ће оцењивање примене захтева ове техничке спецификације започети 1. октобра 2014. године.


Јована Зечевић, АТС

Последње предавање на тему „Прихватљивост шема сертификације: важан аспект деловања на тржишту (SPRS ISO/IEC 17065:2013 и SPRS ISO/IEC 17024:2012)“ су одржале Љубица Живанић и мр Наталија Јовичић Зарић. На самом почетку су наведени обавезни елементи шеме сертификације и начин валидације шеме сертификације када је истакнуто да стандард SRPS ISO/IEC 17065 не поставља захтеве за шеме и начин њиховог развоја и да није намењен ограничавању улоге или избора власника шеме, при чему захтеви шема не треба да буду у супротности или да искључују било који од захтева овог међународног стандарда. Опште упутство за развој шема дато је у ISO/IEC 17067 у комбинацији са ISO/IEC Guide 28 и ISO/IEC Guide 53. Стандард SRPS ISO/IEC 17065 дефинише да у шеми морају бити утврђене сертификационе активности и да морају бити јасно специфицирани захтеви за производ/процес/услуге. Шема сертификације мора јасно да опише захтевану компетентност, мора да обухвати предмет и подручје сертификације, а захтеви компетентности, који се оцењују, морају бити јасно описани и опис захтева мора бити јасан циљној групи, док захтеви за компетентност морају бити засновани на јасном опису и анализи описа послова и задатака, успостављање начина на који се оцењује компетентност. Такође је наведено да шема мора описати начин на који се обавља надзор и ресертификација, при чему сертификат мора бити у складу са оцењивањем које је спроведено. Услови за одржавање и разлози за суспензију или повлачење сертификата морају бити дефинисани, а уколико се користи знак сертификације, морају се применити захтеви ISO/IEC 17030.


Учесници семинара