Навигација

Обавештење о преласку на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Обавештења

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 15. јуна 2015. године Међународна организација за стандардизацију ISO објавила стандард ISO/IEC 17021-1:2015 - Oцeњивaњe усaглaшeнoсти - Зaхтeви зa тeлa кoja oбaвљajу прoвeру и сeртификaциjу систeмa мeнaџмeнтa - Дeo 1: Зaхтeви. Институт за стандардизацију Србије је 29. децембра 2015. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 који је идентичан са стандардом ISO/IEC 17021-1:2015.

Стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 је заменио стандард SRPS ISO/IEC 17021:2011 па је неопходно да сва сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, акредитована код АТС-а и она која су у поступку акредитације, анализирају захтеве новог стандарда, изврше потребне измене - прилагођавања у свом систему менаџмента и систему сертификације и у потпуности примене стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Међународни форум за акредитацију (IAF) је, на Генералној скупштини у Ванкуверу 2014. године, донео одлуку да је прелазни период за усклађивање са захтевима новог стандарда две године од датума објављивања стандарда. Сходно томе, IAF је објавио информативни документ са ознаком IAF ID11:2015 који је доступан на сајту IAF-а и који садржи информације за акредитациона и сертификациона тела у вези преласка на ново издање стандарда.

Узимајући у обзир наведено, као и статус АТС-а у IAF-у као потписника Споразума о међусобном признавању (IAF MLA), АТС обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, кao и oнa тeлa кoja сe налазе у поступку акредитације, да је крајњи рок за прелазак на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 15. јун 2017. године.

С тим у вези, а имајући у виду потребно време да ATС прилагоди своју документацију и припреми своје оцењиваче за оцењивање према захтевима новог издања стандарда, АТС саопштава да ће од 1. јуна 2016. године бити спреман да оцењује сертификациона тела према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

1.    Информације за сертификациона тела

1.1    Сертификациона тела која желе да поднесу пријаву за акредитацију

АТС ће примати пријаве за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011 до 30. априла 2016. године. После 30. априла 2016. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011, већ искључиво према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Од 1. јуна 2016. године АТС ће почети са оцењивањима према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1: 2015.

1.2    Сертификациона тела која су у поступку акредитације

Сертификациона тела, која се налазе у поступку акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011, могу, по избору, да заврше започети поступак према том стандарду, с тим што су у обавези да до 15. јуна 2017. године пређу на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, под условима који важе за акредитована сертификациона тела или да затраже од АТС-а да буду оцењени, пре окoнчања започетог поступка, према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, што се може реализовати после 1. јуна 2016. године.

1.3    Сертификациона тела која су акредитована према ISO/IEC 17021:2011

Сва сертификациона тела, која су акредитована према SRPS ISO/IEC 17021:2011, у обавези су да припреме план преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, којим треба да утврде потребне промене у свом систему менаџмента, односно пословима сертификације система менаџмента које обављају под акредитацијом и временски рок, који им је потребан за спровођење тих промена, у циљу потпуног усаглашавања са захтевима новог стандарда имајући у виду потребне измене у процесима, уговорним аранжманима, комисијама и другим аспектима за које је потребно одређено време.

План преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, сертификациона тела су у обавези да доставе АТС-у ради разматрања и усаглашавања са АТС-ом, најкасније до 1. априла 2016. године. Усаглашавање се, пре свега, односи на рокове задате у плану како би се испоштовао крајњи рок 15. јун 2017. године, а имајући у виду правила и поступак акредитације који спроводи АТС у случају преласка на акредитацију по новом издању стандарда.

АТС ће, након усаглашавања плана преласка са сертификационим телом, проверити и оценити примену и поштовање захтева новог издања стандарда током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања акредитованог сертификационог тела, а најраније 1. јуна 2016. године.

Изузетно, на захтев сертификационог тела, због убрзања поступка или због неспремности за оцењивање према захтевима новог издања стандарда током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања, АТС може обавити посебно оцењивање, ради потврђивања преласка сертификационог тела на акредитацију према новом издању стандарда, најраније 1. јуна 2016. године, а најкасније, благовремено, како би се испоштовао крајњи рок 15. јун 2017. године.

Уколико током оцењивања сертификационог тела према захтевима новог издања стандарда буду утврђене неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их отклони у складу са правилима АТС-а пре одлучивања АТС-а о преласку на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. Како би се испоштовао крајњи рок за прелазак, 15. јун 2017. године, докази о отклањању утврђених неусаглашености се морају доставити АТС-у најкасније 15. маја 2017. године, при чему се морају поштовати Правила акредитације у погледу максималног рока за отклањање утврђених неусаглашености.

Сертификационим телима, која у задатом прелазном периоду не успеју да ускладе свој рад и свој систем менаџмента са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, односно за која до 15. јуна 2017. године не буде донета одлука о акредитацији према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, биће укинута акредитација према SRPS ISO/IEC 17021:2011.