Навигација

Одржано 37. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 25. до 26. маја 2016. године у Лондону (Виндзор), Велика Британија, је одржано 37. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Британског акредитационог тела (UKAS).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције:

 • Генерална скупштина је потврдила избор Лусине Олборске (Lucyna OLBORSKA) из Акредитационог тела Пољске (PCA) као члана Извршног комитета ЕА до истека важећег мандата (1. јануар 2018. године)
 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да Мрежа ЕА за директиве (EA Directive Networks) престане са радом
 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да усвоји Завршни извештај о резултатима пројекта „Акредитација за нотификацију“, укључујући и препоруку ЕА да листу пожељних хармонизованих стандарда примењују ЕА и њене чланице у случају акредитације за потребе нотификације
 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да Хоризонтални комитет (HHC) настави рад на ревизији документа EA-2/17 INF: 2014 - EA Document on Accreditation for Notification Purposes узимајући у обзир резултате пројекта „Акредитација за нотификацију“ при чему документ EA-2/17 неће више бити информативни документ, већ документ са обавезном применом
 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одлучила да усвоји Завршни извештај о Програму рада ЕА за 2015. годину и Програм рада ЕА за 2017. годину
 • Генерална скупштина је одлучила да усвоји измене и допуне Статута ЕА (EA Articles of Association) при чему се најважнија измена односи на право потписника EA BLA споразума да гласају о одлукама које доноси Савет за мултилатералне споразуме ЕА
 • Генерална скупштина је донела одлуку да, на предлог Извршног комитета, усвоји ревидован документ EA-1/13 EA’s relationship with accreditation bodies of countries not being members of the EU or EFTA
 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, донела одлуку да одобри статус Међународног удружења контролних агенција (International Federation of Inspection Agencies, IFIA) и Европског система за испитивање, контролисање и сертификацију (European Testing, Inspection and Certification System, ETICS) као признатих заинтересованих страна у складу са документом EA-1/15 A: 2014 - EA Policy for Relations with Stakeholders
 • Споразум, којим је Европском удружењу за сертификацију електричних производа (European Electrical Products Certification Association, EEPCA) одобрен статус признате заинтересоване стране, престаје одмах да важи.
 • Генерална скупштина је овластила Извршни комитет да приведе крају преговоре везане за потписивање Споразума о билатералној сарадњи између ЕА и Канадског савета за стандарде (Standards Council of Canada, SCC)
 • Генерална скупштина је усвојила Годишњи извештај о финансијској ревизији за 2015. годину и Извештај Комитета за финансијска питања за 2015. годину
 • ЕА GА је, на предлог Извршног комитета, усвојила и буџет за 2016. годину, предлог буџета за 2017. годину, као и висину чланарина за 2017. годину
 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одобрила ревизију докумената EA-1/20 Procedure for the control of expenditures and preparation of budgets и EA-1/20 S1 Terms and Conditions for Financial Compensation from the Operating to an EA Member Accreditation Body
 • Генерална скупштина је донела одлуку да Извршни комитет започне рад на ревизији документа EA-1/17 Supplement 3 A:2011 EA Procedure for the Investigation and Resolution of Complaints and Appeals
 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, донела одлуку да ће се усвојена документа ILAC-а и IAF-а са обавезном применом за ЕА и њене чланице убудуће усвајати по аутоматизму. Ова одлука ступа на снагу одмах и иста ће постати део документа EA-1/14 Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents
 • ЕА GА је усвојила програме рада за 2017. годину следећих комитета/савета: Савета за мултилатералне споразуме, Хоризонталног комитета, Комитета за комуникације и публикације, Комитета за контролна тела, Комитета за сертификациона тела и Комитета за лабораторије
 • Генерална скупштина је, на предлог Савета за мултилатералне споразуме, одобрила да Савет за мултилатералне споразуме започне рад на ревизији документа EA-2/02 како би се:

- дефинисала и документовала методологија када је реч о репрезентативном узорку активности које ће бити оцењене током колегијалног оцењивања, а у складу са обимом EA MLA споразума

- документовао поступак надзора преласка на нове стандарде/нова издања стандарда нивоа 3 и 4

 • Генерална скупштина је, на предлог Савета за мултилатералне споразуме, одобрила започињање оцењивања поступка акредитације ПТ провајдера (ISO/IEC 17043) као део редовних активности у оквиру колегијалног оцењивања под условом да најмање три акредитациона тела буду предмет колегијалног оцењивања након чега би EA MAC до априла 2017. године донео позитивну одлуку и самим тим би се потписали нови EA MLA споразуми који би укључили  акредитацију ПТ провајдера
 • Генерална скупштина се, на предлог Савета за мултилатералне споразуме, сагласила да се ЕА пријави ILAC-у за проширење обима мултилатералног споразума као признат регион како би исти укључио акредитацију провајдера за испитивање оспособљености у складу са стандардом ISO/IEC 17043
 • Генерална скупштина је усвојила следећа документа IAF-а као документа са обавезном применом за све чланице ЕА потписнице  IAF MLA споразума:

- IAF ML 1:2016 Guidance for the Exchange of Documentation among MLA Signatories for the Assessment of Conformity Assessment Bodies

- IAF ML 2:2016 General Principles on the Use of the IAF MLA Mark

 • Генерална скупштина је усвојила документ IAF ML 4:2016 Policies and Procedures for a MLA on the Level of Single Accreditation Bodies and on the Level of Regional Accreditation Groups као документ са обавезном применом за све чланице ЕА
 • Генерална скупштина је, на предлог Хоризонталног комитета, заузела следећи став:

- ЕА не треба да дефинише услове под којима надлежни органи држава чланица и Европска комисија прихватају извештаје/сертификате, које издају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) акредитована од стране националних акредитационих тела која су престала са радом или чији је статус потписника ЕА MLA споразума суспендован или укинут

- извештаји или сертификати, које издају ТОУ акредитована од стране потписника EA MLA споразума пре него што им је тај статус потписника ЕА MLA споразума укинут, сматраће се да су још увек под EA MLA споразумом. У случају сертификационих тела сертификати, који су издати пре укидања статуса потписника ЕА MLA споразума, ће важити 6 месеци након укидања статуса

- извештаји или сертификати, који су издати након укидања статуса потписника ЕА MLA споразума, неће бити под EA MLA споразумом

- када дође до укидања статуса потписника ЕА MLA споразума, све потписнице EA MLA/BLA споразума су у обавези да одмах обавесте своја акредитована ТОУ о горе наведеним последицама.

У случају да национално акредитационо тело престане са радом, све горе наведено ће се примењивати под истим условима. Генерална скупштина је мишљења да је питање суспензије и последица суспензије адекватно обрађено у важећем документу EA-2/02, а да ће се ревизија документа EA-2/02 извршити у наредном периоду.

 • Генерална скупштина је, на предлог Хоризонталног комитета, одобрила да HHC започне рад на ревизији документа EA-3/01 M: 2012 - EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and reference to EA MLA signatory status
 • Генерална скупштина је усвојила документ ILAC P4:02/2016 - ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management као документ са обавезном применом за све чланице ЕА, као и документ ILAC P5:02/2016 - ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations као документ са обавезном применом за све чланице ЕА потписнице ILAC MRA споразума
 • Генерална скупштина је усвојила документ IAF MD 20:2016 - Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011 као документ са обавезном применом за све чланице ЕА, односно следећа документа IAF-а као документа са обавезном применом за све чланице ЕА:

- IAF MD 12: 2016 - Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries, Issue 2
- IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization

 • Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, одобрила публиковање документа EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA, као и да се изјава у документу EA-INF/04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA Annex C замени следећим текстом “Important notice: EU Regulation (EC) 765/2008 requires that, where a conformity assessment body requests accreditation, it shall do so with the national accreditation body of the Member State in which it is established (or with the national accreditation body to which it had recourse under the conditions of Article 7(1)). If that is not the case, we recommend to check acceptance of the certificate by authorities or the marketplace.” Документ EA-INF/04 ће без одлагања бити објављен након ове измене.
 • Генерална скупштина је, на предлог Комитета за лабораторије, одобрила примену следећих докумената као докумената са обавезном применом:

- ISO 22870:2006 Point-of-care testing (POCT) -- Requirements for quality and competence

- ISO 15195:2003 Laboratory medicine -- Requirements for reference measurement laboratories

- ISO CEN/TS 15675:2007 Air quality. Measurement of stationary source emissions. Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements as level 4 standards for all EA members

 • Генерална скупштина је, на предлог Комитета за сертификациона тела, одобрила примену следећих докумената као докумената са обавезном применом за све чланице ЕА будући да су то стандарди нивоа 4:

- ISO/IEC TS 17021-2:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems

- ISO/IEC TS 17021-3:2013 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems

- ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems.

За више информација молимо вас посетите:

http://www.european-accreditation.org/approved-resolutions
http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-37th-ea-general-assembly