Навигација

Одржано 40. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 22. до 23. новембра 2017. године у Берлину, Немачка, је одржано 40. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Немачког акредитационог тела (DAkkS).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције:

ЕА Резолуција 2017 (40) 06 

Генерална скупштина усваја одлуку Извршног комитета да шеми FSSC 22000 (Food Safety System Certification) понуди статус ЕА признате заинтересоване стране и да склопи споразум (документ ЕАGА(17)72 рев.) са FSSC 22000 у складу са документом ЕА-1/15 А: 2014 - ЕА Политика односа са заинтересованим странама.

Резолуција ЕА 2017 (40) 07

Генерална скупштина усваја одлуку Извршног комитета да се UILI (Међународнa унијa независних лабораторија - Union internationale des laboratoires independants) понуди статус ЕА признатe заинтересоване стране и да склопи споразум са UILI (документ EAGA(17)73) у складу са документом ЕА-1/15 А: 2014 - ЕА Политика односа са заинтересованим странама.

ЕА Резолуција 2017 (40) 12

Генерална скупштина се слаже да Извршни комитет започне са радом на ревидирању документа ЕА-1/17 S5: Додатак 5 ЕА-1/17 Правила и процедуре ЕА - Уплата чланарине, у складу са образложењем утврђеном на Генералној скупштини у документу EAGA(17)93.

ЕА Резолуција 2017 (40) 13

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Комитета за хоризонталну хармонизацију (HHC), даје сагласност на позициони документ овог комитета у вези тумачења члана  R17 (4) Одлуке 768/2008 дате у CERTIF 2015-02 Rev03 (document EAGA(17)67 HHC Position paper on CERTIF 2015-02 rev 03) и усваја следећи став у вези консултантских активности које пружају нотификована тела:

"Имајући у виду да се члан R17 (4) Одлуке 768/2008 односи на активност за коју је тело нотификовано, што значи да нотификовано тело не може пружати консултантске услуге (као што је техничка помоћ или пружaње савета о томе како проћи поступке оцењивања усаглашености ) било ком произвођачима оних врста производа које оцењује, како је описано у обиму акредитације.

У супротном, одредбе о независности из релевантних хармонизованих стандарда који се користе за акредитацију нотификованих тела би биле угрожене или чак прекршене.”

Резолуција ЕА 2017 (40) 14

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Комитета за хоризонтзалну хармонизацију (HHC) се слаже да EA HHC започиње нову активност у вези ревизије документа ЕА-2/13: ЕА Политика прекограничне акредитације и поступак за прекограничну сарадњу између чланова ЕА и његову Допуну 1 ЕА-2/13 S1: Тумачење терминологије коришћене у тачки 5.1 и смернице за фокус оцењивања, у складу са образложењем за ревизију утврђеном у EAGA (17)83.

Резолуција ЕА 2017 (40) 15

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета на основу савета Комитета за хоризонталну хармонизацију (HHC), доноси следеће закључке:

- питања везана за не-техничку примену и тумачење процедуре ЕА-1/22: ЕА процедура и критеријуми за оцену шема оцењивања усаглашености од стране акредитационих тела чланица ЕА треба да буду предмет расправе на HHC-у;

- технички проблеми који се односе на шеме упућују се релевантним техничким комитетима на решавање; 

- Власници шема ће имати само једну контактну тачку у ЕА за своја питања. Улога "домаћег акредитационог тела“ је да буде та јединствена тачка контакта.

Резолуција EA 2017 (40) 16

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за хоризонталну хармонизацију, је усвојила обавезујућу примену Техничког документа ERA (MNB - Шема оцењивања 000MRA1044 вер.1.1) Захтеви за тела за оцењивање усаглашености  (ТОУ) која траже нотификацију, као документа нивоа 4 за све чланице ЕА.

Прелазни период за пренос постојећих акредитација ТОУ која су већ акредитована за IOD/2008, на нову шему ће се завршити 1. јула 2020. године. До 1. јула 2020. године, све акредитације ће морати бити додељене према новој шеми.

Пријаве примљене од 1. јануара 2018. године биће процесуиране према ERA техничком документу.

Резолуција ЕА 2017 (40) 17

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за сертификацију (EA CC), се слаже да EA CC започне рад на ревизији процедуре ЕА-3/12: ЕА политике за акредитацију сертиф. тела која сертификују органску производњу, у складу са образложењем за ревизију утврђеном у документу  EAGA(17)79.

ЕА Резолуција 2017 (40) 18

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за сертификацију, слаже се да EA CC започне рад на елаборирању нове ЕА политике за акредитацију активности сертификације у складу са (Уредбом EU 1151/2012) PDO/PGI/TSG; (Регулативе EU 606/2009, 607/2009 и 1308/2013) Производи од вина; (Регулатива ЕУ 110/2008) Алкохолна пића  и (ЕУ Уредба 251/2014) Ароматизовани вински производи, у складу са образложењем за припрему документа наведеног у  документу EAGA(17)80.

EA Resolution 2017 (40) 19 

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за сертификацију, усваја повлачење процедуре EA-3/11: Системи управљања безбедношћу хране - Обим акредитације, која је замењена документом IAF MD16: 2015: Примена ISO/IEC 17011 за акредитацију сертификационих тела за системе за управљање безбедношћу хране (FSMS).

EA Resolution 2017 (40) 20 

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за сертификацију, усваја обавезну примену документа ISO/IEC 20000-6: 2017 Информационе технологије - Управљање услугама - Део 6: Захтеви за тела која проверавају и сертификују системе управљања услугама, као стандарда нивоа 4 за све чланице ЕА.

Резолуција ЕА 2017 (40) 22

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за лабораторије, усваја повлачење документа ЕА-3/04: Употреба испитивања оспособљености (PT) као алата за акредитацију у области испитивања, који  више није потребан пошто је објављен стандард ISO/IEC 17043.

Резолуција ЕА 2017 (40) 23

Генерална скупштина усваја следеће резолуције које су усвојене на 31. Генералној скупштини IAF-a у Ванкуверу, Канада у октобру 2017. године за примену од стране ЕА и њених чланица:

• резолуција (IAF Resolution 2017-13) – Прелазни периоди за примену ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да на крају транзиционог периода, 15. септембра 2018. године, сви сертификати издати према стандардима ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 истичу или се повлаче.

Од 15. марта 2018. године, тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) морају да спроводе све почетне, надзорне и ресертификационе провере према стандардима ISO 9001 and ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015). 

ТОУ морају да разматре резултате ових провера ради доношења даље одлуке о акредитованој сертификацији према ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, како се буде сматрало да је одговарајуће.

• резолуција (IAF Resolution 2017-14) – Прелазни периоди за примену ревидираног стандарда ISO 50001: 2011 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да прелазни период за ревизију система менаџмента енергијом ISO 50001:2011 - Energy Management Systems – Requirements with guidance for use, три године од датума објављивања ревидираног стандарда. Сви сертификати према ISO 50001:2011 истичу или се повлаче на крају прелазног периода. 

У оквиру овог временског оквира за транзицију утврђено је следеће: 

• Акредитациона тела (АТ) морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези преласка на ISO 50001: 2018 у року од 6 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда. 

• ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO 50001:2018 у року од 18 месеци од датума објављивања ревидираног стандарда. 

• ТОУ ће прекинути спровођење провера, укључујући почетне, надзорне и ресертификационе провере према ISO 50001:2011 18 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда. ТОУ морају да разматре резултате тих провера у вези ревидираног стандарда ISO 50001:2011 ради доношења даље одлуке о акредитованим сертификатима према ISO 50001:2011, како се буде сматрало да је одговарајуће. 

• резолуција (IAF Resolution 2017-15)– Прелазни аранжмани за ревизију ISO 14064-1:2006 и 14064-2:2006 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO 14064-1: 2006 Greenhouse gas - - Part 1: Specification with a GUIDANCE at the organizational level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, и ISO 14064-2: 2006 Greenhouse gas - Part 2: Specification with guidance on the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements, три године од дана објављивања ревидираног стандарда. 

У оквиру овог временског оквира транзиције: 

• АТ морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања према ISO 14064-1:2018 и ISO 14064-2:2018 у року од 6 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда. Напомена: Ако постоји изузеће за наведено, АТ мора да оправда изузеће на основу валидних разлога.   

• ТОУ морају да заврше прелазак за ISO 14064-1:2018 и ISO 14064-2:2018 са АТ у року од 3 године од датума објављивања ревидираног стандарда.   

• резолуција (IAF Resolution 2017-16) – Прелазни аранжмани за ревизију ISO 22000:2005 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO 22000:2005 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain, три године од дана објављивања. 

• резолуција (IAF Resolution 2017-17) Прелазни аранжмани за ревизију ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO/IEC 17021-3:2017 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems, две године од дана објављивања ревидираног стандарда (односно 31. март 2019. године).

• резолуција (IAF Resolution 2017-18) Усвајање ISO/IEC 20000-6: 2017 и ISO/IEC 20000-1: 2011 као нормативних докумената и прелазни аранжмани - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да ће усвојити ISO/IEC 20000-6:2017 Information technology – Service management – Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems and ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements као нормативна документа.

Генерална скупштина је даље одлучила да период транзиције за имплементацију ISO/IEC 20000-6: 2017 буде две године од дана објављивања, односно од 6. јуна 2017. године. Након прелазног периода, IAF MD18: 2015 Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) биће повучен. 

• резолуција (IAF Resolution 2017-19) – Неакредитовану сертификацију особља кад је ТОУ акредитовано за исти обим и прелазни аранжман - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да ће акредитациона тела - чланице IAF морају да имају правно обавезујуће аранжмане са својим акредитованим ТОУ која сертификују особе којим се спречавају ТОУ да издају неакредитоване сертификате за сертификацију особа за области за које за које су акредитовани.

Рок за примену наведеног је три године, почевши од 30. октобра 2017.

Поред тога, ТОУ која сертификују особе морају да изврше транзицију докумената сертификације тако што ће да укључе симбол акредитације и / или да се позову на статус акредитације ТОУ укључујући и идентификацију АТ, у тренутку доношења одлуке о ресертификацији; а најкасније до 30. октобра 2020. године.

Када се додели почетна акредитација (за ISO/IEC 17024), након 30. октобра 2017. године, ТОУ мора да изврши транзицију (поново изда) претходно неакредитована документа сертификације и/или се позове на статус акредитације укључујући идентификацију АТ, у року од једне године од доношења одлуке о акредитацији.

Напомена: Ако постоји изузетак од горе наведеног, ТОУ мора да оправда изузетак акредитационом телу и ако га АТ прихвати, сертификација ће се и даље сматрати акредитованом.

• резолуција (IAF Resolution 2017-20) – Сертификација према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines – на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да неће бити акредитоване сертификације према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines (датум објављивања 13. новембар 2009). 

Стандард ISO 31000 експлицитно наводи да није намењен или прикладан за сертификацију, а свака сертификација би била злоупотреба стандарда. Стога се ТОУ подстичу да не промовишу или издају сертификате према ISO 31000, а од АТ и ТОУ се тражи да пријаве Секретаријату ISO било какву злоупотребу или потребу за сертификацијом.

Резолуција ЕА 2017 (40) 24

Генерална скупштина усваја следећу резолуцију која је усвојена на 17. IAF-ILAC Заједничкој Генералној скупштини у Ванкуверу, Канада у октобру 2017. године за примену од стране ЕА и њених чланица:

• резолуција (JGA Vancouver Resolution 2)  Примена транзиције на нову верзију стандарда ISO/IEC 17011:2017 Заједничка генерална скупштина одобрава препоруку Заједничког извршног одбора, како би се осигурало да је Резолуција 1 JGA Delhi - Прелазак на ISO/IEC 17011: 2017 у потпуности имплементирана и да ће све активности колегијалног оцењивања извршене од 1. јула 2018. користити ISO/IEC 17011:2017 као документ у коме су специфицирани захтеви у вези рада АТ. Детаљи овог прелазног плана описани су у документу под називом "ISO/IEC 17011:2017 План транзиције" објављеном 29. октобра 2017. године.  

Резолуција ЕА 2017 (40) 25

Генерална скупштина усваја следећа документа:

- IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems, Issue 2, као документ са обавезујућом применом за све чланице ЕА; 

- IAF MD 8:2017 Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), Issue 3, као документ са обавезујућом применом за све чланице ЕА;

- IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), Issue 3, као документ са обавезујућом применом за све чланице ЕА; 

- IAF/ILAC A1:03/2017 IAF/ILAC MRAs: Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group, као документ за примену од стране ЕА; 

- IAF/ILAC A2:03/2017 IAF/ILAC MRAs: Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body, као документ за примену од стране ЕА; 

- ILAC-P4:06/2017 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management, као документ за примену од стране ЕА и њених чланица потписница ILAC MRA споразума; 

- ILAC-P5:06/2017 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations, као документ за примену од стране ЕА и њених чланица потписница ILAC MRA споразума. 

Др Тилман Денклер из БАМ-а (The Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung) представио је резултате студије која се заснивала на анализи рада акредитационих тела (АТ). Циљеви пројекта били су да се развије алат за управљање који би омогућио истраживање различитих метода рада АТ, утврђивање критеријума, омогућавање поређења АТ са различитим оперативним процесима и организационим моделима и идентификовање и промовисање „најбоље праксе“. Извршни комитет ЕА ће размотрити даље активности које би могле да уследе и мере које би могле бити развијене у оквиру пројекта, што је подржано од стране чланства.

Генералној скупштини испред Акредитационог тела Србије (АТС) су присуствовали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и Јасна Стојановић, заменик директора.

 

За више информација молимо вас посетите:

http://www.european-accreditation.org/document/40th-ea-general-assembly-nov-2017-approved-resolutions

http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-40th-ea-general-assembly