Навигација

Обавештење о изменама захтева за акредитацију у области опреме под притиском

ОбавештењаАктуелностиПромоција

У складу са Правилима акредитације, обавештавамо све заинтересоване стране и акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) да је дошло до измене захтева за акредитацију у области оцењивања усаглашености опреме под притиском. 

На основу члана 5. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 49/21), Министар рударства и енергетике је донео:

1. Правилник о опреми под притиском 
2. Правилник о једноставним посудама под притиском 
3. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе  и
4. Правилник о критеријумима у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица којe морају да испуне корисници и именована тела у области опреме под притиском. 

Правилници су објављени у Службеном гласнику РС број 114 од 30. новембра 2021. године.

Правилници почињу да се примењују од 1. јануара 2023. године, осим Правилника о једноставним посудама под притиском, који почиње да се примењује од 1. јула 2023. године.

Даном почетка примене ново донетих правилника престају да важе Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11) и Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 75/13 и 44/18 – др. закон), у којима су утврђени поступци оцењивања усаглашености, за које је Aкредитационо тело Србије (АТС) акредитовало ТОУ.

На основу Закона о акредитацији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010 и 47/2021), Министарство рударства и енергетике (МРЕ) и Акредитационо тело Србије (АТС) су закључили Протокол о сарадњи у циљу развијања одговарајућих шема акредитације ради оцењивања и утврђивања компетентности ТОУ за потребе именовања ТОУ. 

У складу са Протоколом о сарадњи, према утврђеном поступку, договорено је између МРЕ и АТС, да ће се за оцењивање усаглашености опреме под притиском у складу са Правилником о опреми под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21) и Правилником о једноставним посудама под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21), за све прописане модуле, именовати ТОУ која су акредитована код АТС као сертификациона тела за сертификацију производа према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065 који је, како је то дефинисано у обавезујућем документу ЕА-2/17 (EA Document on Accreditation for Notification Purposes) и правилима и процедурама АТС, основни препоручени стандард за акредитацију у сврху именовања ТОУ.

За послове прегледа и испитивања из Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21), како је већ прописано и самим Правилником, могу бити именована ТОУ која су акредитована  код АТС као контролна тела типа А према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. У поступку оцењивања ТОУ за акредитацију за преглед и испитивање опреме под притиском током века употребе, АТС ће оцењивати испуњеност захтева у вези особља, који су утврђени у Правилнику о критеријумима у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица којe морају да испуне корисници и именована тела у области опреме под притиском.

Поред тога, договорено је да у складу са захтевима из Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21), послове испитивања и подешавања сигурносних уређаја – сигурносних вентила, на опреми под притиском на коју се примењују одредбе Правилника, могу да обављају акредитоване лабораторије за испитивање за поступак испитивања који је дат у Прилогу VI Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21).

Полазећи од наведеног, АТС обавештава заинтересоване стране о следећем:
Акредитована сертификациона тела за сертификацију производа, која у обиму акредитације имају послове оцењивања усаглашености из Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), која имају намеру да се акредитују за послове оцењивања усаглашености опреме под притиском, у складу са Правилником о опреми под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21), треба да се усагласе са измењеним захтевима најкасније до 1. јануара 2023. године. Усаглашеност са измењеним захтевима мора да буде потврђена акредитацијом у поступку проширења обима акредитације, кроз поступак проширења обима акредитације током надзорног оцењивања или кроз самостални поступак проширења обима акредитације. Од 1. јануара 2023. године у обиму акредитације акредитованих сертификационих тела за сертификацију производа више неће моћи да се налазе послови оцењивања усаглашености из Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), односно биће им смањен обим акредитације за наведене послове због престанка важења техничког прописа. Акредитована сертификациона тела за сертификацију производа морају благовремено да поднесу пријаву за проширење обима акредитације, како би поступак акредитације могао да буде окончан у року који ће им омогућити подношење захтева за именовање најкасније до краја прелазног рока из члана 27. став 2. Правилника о опреми под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21).

Акредитована сертификациона тела за сертификацију производа, која у обиму акредитације имају послове оцењивања усаглашености из Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), која имају намеру да се акредитују за послове оцењивања усаглашености опреме под притиском, у складу са Правилником о једноставним посудама под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21), треба да се усагласе са измењеним захтевима најкасније до 1. јула 2023. године.  Усаглашеност са измењеним захтевима мора да буде потврђена акредитацијом у поступку проширења обима акредитације, кроз поступак проширења обима акредитације током надзорног оцењивања или кроз самостални поступак проширења обима акредитације. Од 1. јула 2023. године у обиму акредитације акредитованих сертификационих тела за сертификацију производа више неће моћи да се налазе послови оцењивања усаглашености из Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), односно биће им смањен обим акредитације за наведене послове због престанка важења техничког прописа. Акредитована сертификациона тела за сертификацију производа морају благовремено да поднесу пријаву за проширење обима акредитације, како би поступак акредитације могао да буде окончан у року који ће им омогућити подношење захтева за именовање најкасније до краја прелазног рока из члана 23. став 2. Правилника о једноставним посудама под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21).

ТОУ која имају намеру да се акредитују као сертификациона тела за сертификацију производа према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065, за послове оцењивања усаглашености опреме под притиском, у складу са Правилником о опреми под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21) и/или у складу са Правилником о једноставним посудама под притиском („Службени гласник РС“, број 114/21), могу да поднесу пријаву за акредитацију почевши од 3. маја 2022. године.
Акредитована контролна тела, која у обиму акредитације имају послове оцењивања усаглашености из Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), могу да одржавају акредитацију за те послове, закључно са 31. децембром 2022. године, након чега ће им бити смањен обим акредитације за наведене послове, због престанка важења техничког прописа.

Акредитована контролна тела, која у обиму акредитације имају послове оцењивања усаглашености из Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), могу да одржавају акредитацију за те послове, закључно са 30. јуном 2023. године, након чега ће им бити смањен обим акредитације за наведене послове, због престанка важења техничког прописа.

Акредитована контролна тела, која у обиму акредитације имају послове контролисања, односно прегледа и испитивања из Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 75/13 и 44/18 – др. закон), која имају намеру да се акредитују за послове прегледа и испитивања из Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21), треба да се усагласе са измењеним захтевима најкасније до 1. јануара 2023. године. Усаглашеност са измењеним захтевима мора да буде потврђена акредитацијом у поступку проширења обима акредитације, кроз поступак проширења обима акредитације током надзорног оцењивања и/или поновног оцењивања или кроз самостални поступак проширења обима акредитације. Од 1. јануара 2023. године у обиму акредитације акредитованих контролних тела више неће моћи да се налазе послови контролисања, односно прегледа и испитивања из Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 75/13 и 44/18 – др. закон), па ће им обим акредитације бити смањен за наведене послове због престанка важења техничког прописа, или ће се повући додељена акредитација уколико обим акредитације садржи само те послове оцењивања усаглашености. 

ТОУ која имају намеру да се акредитују као контролна тела типа А према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, за послове прегледа и испитивања из Правилника о прегледима опреме под притиском  током  века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21), могу да поднесу пријаву за акредитацију почевши од 3. маја 2022. године, с тим да поступак акредитације, односно оцењивања не може почети све док ТОУ не достави адекватне информације, односно доказе о испуњености захтева из Прилога II, тачка 4. Правилника о прегледима опреме под притиском  током  века употребе.
АТС од 3. маја 2022. године, више неће примати нове пријаве за акредитацију нити за обнављање акредитације, за послове оцењивања усаглашености из правилника који престају да важе како је наведено у овој информацији.

Акредитоване лабораторије за испитивање које у обиму акредитације имају послове испитивања сигурнoсних урeђajа зa зaштиту oд превисоког притискa - вeнтила сигурнoсти, уколико имају намеру да се акредитују и за испитивање сигурносних уређаја – сигурносних вентила, на опреми под притиском на коју се примењују одредбе Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21) треба да се усагласе са измењеним захтевима до 1. јануара 2023. године. Усаглашеност са измењеним захтевима мора да буде потврђена акредитацијом у поступку проширења обима акредитације, кроз поступак проширења обима акредитације за испитивања прописана у Прилогу VI Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе, током надзорног и/или поновног оцењивања или кроз самостални поступак проширења обима акредитације. 

Лабораторије за испитивање  које имају намеру да се акредитују за послове испитивања сигурносних уређаја – сигурносних вентила, на опреми под притиском на коју се примењују одредбе Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС“, број 114/21), за испитивања прописана у Прилогу VI тог правилника, могу да поднесу пријаву за акредитацију почевши од 3. маја 2022. године.
 

Срдачно, Ваш АТС