Навигација

Обавештење за акредитована тела за оцењивање усаглашености овлашћена за оверавање мерила

Обавештења

Обавештење за акредитована тела за оцењивање усаглашености овлашћена за оверавање мерила обухваћених Правилником о мерилима („Службени гласник РС“, број 3/18)

Одредбом члана 26. став 5. Правилника о мерилима („Службени гласник РС“, број 3/18) прописано је да уверења о одобрењу типа мерила издата до дана ступања на снагу тог правилника, а на основу прописа из члана 18. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", бр. 63/13 и 95/16) важе до истека рока на који су издата, а најдуже до 1. јануара 2024. године.

Имајући у виду да се у складу са одредбама Закона о метрологији („Службени гласник РС“, број15/16) и одредбама Правилника о начину и условима оверавања мерила („Службени гласник РС“, број 7/18) прво оверавање мерила врши у складу са уверењем о одобрењу типа мерила, почев од 2. јануара 2024. године неће бити могуће спроводити прво оверавање мерила за која је истекао рок важења уверења о одобрењу типа, укључујући и ситуације када је захтев за прво оверавање достављен пре 1. јануара 2024. године, на које нарочито указујемо, како би овлашћена тела благовремено ускладила своје поступање и адекватно информисала своје кориснике.

На састанку реализованом 11. маја 2023. године у Сектору за квалитет и безбедност производа Министарства привреде усаглашен је начин поступања Дирекције за мере и драгоцене метале и Акредитационог тела Србије у вези са одредбом члана 26. став 5. Правилника о мерилима („Службени гласник РС“, број 3/18).

За сва контролна тела која у обиму акредитације имају контролисање мерила обухваћена Правилником о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 3/18), а као врсту контролисања имају прво контролисање, на основу кога су овлашћена за прво оверавање мерила, Акредитационо тело Србије ће извршити смањење обима акредитације тако да од 2. јануара 2024. године наведена врста контролисања неће бити наведена у обимима акредитације тих контролних тела.

Након измене обима акредитације овлашћена тела су дужна да Дирекцији за мере и драгоцене метале доставе измењени обим акредитације, као и захтев за измену решења о овлашћивању, како би се по хитном поступку укинула овлашћења за прво оверавање мерила.

Заједничко обавештење ДМДМ и АТС за овлашћена тела за прво оверавање можете погледати и на сајту ДМДМ