Navigacija

22. sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (EA CPC)

Međunarodne aktivnosti

Dvadeset druga sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 10. do 11. oktobra 2012. godine u Parizu, Francuska, u organizaciji Francuskog akreditacionog tela (COFRAC).

Sednicu je otvorio Daniel Pierre, direktor COFRAC-a i potpredsedavajući EA, koji je učesnicima poželeo uspešan sastanak.


Predstavljajući najvažnije vesti iz proteklog perioda, predsedavajući CPC komiteta, Vagn Andersen, je obavestio članove CPC komiteta da će na sednici Generalne skupštine EA, koja će se održati u novembru, biti izabran novi predsedavajući EA. Takođe će biti izabrani predsedavajući MAC i HHC komiteta, kao i generalni sekretar EA.


Atmosfera sa sastanka

Izveštaj o primeni Uredbe EZ br. 765/2008 (Regulation (EC) 765/2008) je predstavljen na sastanku SOGS-a održanom 11. oktobra u Briselu. Glavna preporuka Evropske komisije (EK) odnosila se na činjenicu da je potrebno unaprediti sistem kolegijalnog ocenjivanja budući da su ILAC i IAF utvrdili jednu neusaglašenost tokom ocenjivanja EA zbog nedostatka dokumentovanog programa za promociju globalnih sporazuma koji se potpisuju u okviru ILAC-a i IAF-a. Stoga se došlo do zaključka da je potrebno da EA izradi takav jedan program prilikom čega će se oslanjati na iskustvo iz drugih regiona.


Vodič najbolje prakse (Best Practice Guide) omogućava nacionalnim akreditacionim telima (NAT) da imaju što bolju saradnju sa državnim organima i iz tog razloga je pomenuti vodič bio razmatran i na godišnjem sastanku ILAC-a i IAF-a koji je u oktobru održan u Rio de Ženeiru, Brazil.


Revizija dokumenta EA-3/01: Uslovi za korišćenje simbola akreditacije i pozivanje na status potpisnika MLA sporazuma (EA-3/01: Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status) imala je za cilj obavezno pozivanje na EA MLA sporazum u sertifikatima o akreditaciji koje NAT izdaju svojim akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU). S druge strane, NAT bi trebalo da imaju proceduru koja omogućava TOU da se u svojim sertifikatima i izveštajima, koje izdaju, pozivaju na EA MLA sporazum u skladu sa obimom za koji je EA MLA sporazum potpisan.


U brošuri o EA MLA sporazumu, koja ima za cilj promociju ovog sporazuma, navodi se da bi u dokumentu EA-1/06 trebalo jasno definisati i način promocije sporazuma, koje NAT potpisuju sa  ILAC-om i IAF-om, a preporuka je i da bi NAT trebalo da promovišu sporazume koje potpisuju sa ILAC-om i IAF-om. Brošura će biti ne samo dostupna na vebsajtu EA, već će biti i prevedena na lokalne jezike država potpisnica ovog sporazuma. Takođe, prvi put je objavljen godišnji izveštaj o EA MLA sporazumu za 2012. godinu u kojem je posebna pažnja usmerena na potrebu za unapređenjem sistema kolegijalnog ocenjivanja i značaja koji isti ima za članice EA.


Struktura vebsajta EA će takođe biti izmenjena, kao i sekcija namenjena samo članicama EA, a zamišljeno je da će se ova aktivnost sprovesti u dve faze. Tokom prve faze će biti završen novi dizajn vebsajta EA da bi sledeće godine usledio rad na sekciji namenjenoj samo članicama EA, odnosno rad na intranet strukturi. Na ovaj način će Sekretarijat moći lakše da kontroliše vebsajt, unaprediće se struktura vebsajta kako bi se prilagodila potrebama korisnika vebsajta koji će tako moći lakše da pretražuju vebsajt, a sâm izgled vebsajta će biti u skladu sa statusom i ciljevima EA. Započet je i rad na novom dizajnu logoa EA. Takođe će biti potrebno da EA na svom vebsajtu postavi i bilten u kojem bi se nalazile najnovije informacije vezane za rad EA i akreditacionih tela u Evropi.


Tokom sastanka se raspravljalo i o Uredbi br. 600/2012 kojom se objašnjava da će šema akreditacije, koja se zasniva na standardu ISO/IEC 14065, biti obavezna, a pomenuta uredba će stupiti na snagu 1. januara 2013. godine. Ovo podrazumeva da će EA MLA sporazum da uključi i akreditaciju GHG (gasovi staklene bašte) verifikatora i da su NAT u obavezi da uspostave i vode bazu podataka (EA ETS) koja će biti dostupna i drugim NAT, državnim organima, verifikatorima, itd. EA će omogućiti pristup pomenutim bazama podataka kako bi podaci o akreditovanim telima za verifikaciju i zemljama u kojima ta tela za verifikaciju obavljaju svoje aktivnosti bili dostupni javnosti, kao i podaci o obimu akreditacije pomenutih tela za verifikaciju. Potvrđeno je da će ova baza podataka imati dve svrhe i da će biti namenjena dvema različitim ciljnim grupama – biće objavljeno koja NAT mogu da akredituju verifikatore kako bi tela za verifikaciju mogla da uz pomoć ove baze podataka  pronađu takve podatke, a takođe će biti objavljeno koja su tela za verifikaciju akreditovana i u kojoj zemlji kako bi nadležni organi mogli da vrše kontrolu. Takođe je dogovoreno da će članovi CPC komiteta definisati preporuke za stvaranje ove baze podataka.


Prvi bilten EA u elektronskoj formi je objavljen 12. jula 2012. godine i u njemu su predstavljena ključna pitanja o kojima se diskutovalo tokom Generalne skupštine EA u maju. Sledeći bilten će biti pripremljen nakon zasedanja Generalne skupštine EA koja se održava u novembru u Bratislavi.


Članovi CPC komiteta su dobili i zadatak da izrade brošuru u kojoj se objašanjava mehanizam rešavanja prigovora i žalbi u okviru EA. Sama procedura je opisana u dokumentu Supplement 3 to EA-1/17, EA Rules of Procedure – EA Procedure for the investigation and resolution of Complaints and Appeals, a podatke navedene u ovoj proceduri je potrebno objaviti i na vebsajtu EA kako bi tržište bilo informisano o ulozi EA i načinu rešavanja prigovora i žalbi uz poseban osvrt na sredstva kojima se ovaj proces sprovodi i vrstama odluka koje EA u tom kontekstu donosi.


Kada je reč o novostima iz ILAC-a i IAF-a, potrebno je da CPC komitet prikupi članke i dostavi ih kako bi isti bili objavljeni u sledećem biltenu IAF-a budući da je jako važno da on sadrži i vesti iz Evrope. Takođe, većina aktivnosti, vezanih za izmenu strukture ILAC-ovog vebsajta, je već realizovana, a same specifikacije su razmatrane na godišnjem sastanku ILAC-a i IAF-a u oktobru u Brazilu.


Dobra saradnja EA sa stručnim organizacijama i zainteresovanim stranama je od izuzetnog značaja pa je stoga potrebno izraditi strategiju za unapređenje saradnje posebno sa zainteresovanim stranama. Biće potrebno da članovi CPC komiteta dostave Sekretarijatu EA podatke o zainteresovanim stranama iz svojih zemalja.


Na kraju drugog dana sastanka održana je radionica posvećena unapređenju mogućnosti pretraživanja baze akreditovanih TOU na vebsajtu EA (EA Search Facility Workshop) kako bi se povezale ključne reči sa svim aktivnostima akreditovanih TOU. Radionicu je vodila Martine Blum, sekretar EA, koja je prisutne izvestila o trenutnom stanju i budućim aktivnostima u ovoj oblasti.


U skladu sa novoustanovljenim programom pod nazivom „Umetnost akreditacije“, koji omogućava da na svakom sastanku članovima bude predstavljena aktivnost, odnosno umetničko delo (u raznim umetničkim i komunikacionim formama), Vitaly Bohaievsky, predstavnik Ukrajinskog akreditacionog tela (NAAU), uručio je direktoru COFRAC-a sliku na kojoj je prikazan logo Francuskog akreditacionog tela. 


Daniel Pierre i Vitaly Bohaievsky

Sledeća sednica CPC komiteta biće održana u periodu od 10. do 11. aprila 2013. godine u Bukureštu, Rumunija, a domaćin će biti Rumunsko akreditaciono telo (RENAR).

U radu komiteta su ispred ATS-a učestvovale Jasna Stojanović i Katarina Bogojević.