Navigacija

Održani seminari ATS-a

Seminari

Dana 18.06.2013. godine održan je prvi u nizu seminara koji  Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje s ciljem da upozna tela za ocenjivanje usaglašenosti sa izmenama svojih dokumenata sistema menadžmenta, a sve u svrhu povećanja efikasnosti postupka akreditacije.


Seminaru su prisustvovala sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta. Jasna Stojanović, v.d direktora ATS-a, je upoznala prisutne  sa izmenama u  Pravilima akreditacije, Pravilima za korišćenje simbola akreditacije, Pravilima prekogranične akreditacije, načinu rešavanja prigovora i žalbi, kao i o kriterijumima za osvedočenje.


Ljubica Živanić, načelnica odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela, je prezentovala prisutnima smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta. Takođe ih je upoznala na koji način mogu da dođu do informacija od posebnog značaja.


Svetlana Golubović, ATS, je upoznala prisutne sa trajanjem provera sistema kvaliteta i upravljanja životnom sredinom.


Drugi seminar, kojem su prisustvovala kontrolna tela i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda i osoba, je  održan u Beogradu u četvrtak, 20.06.2013. godine, sa početkom u 10,00 časova u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.


Predavanja su održale Jasna Stojanović, Ljubica Živanić i Dušanka Santovac. Osim izmena u dokumentima sistema menadžmenta ATS-a, prisutni su upoznati i sa prelaznim periodima za standarde 17020, 17065 i 17024, kao i sa pravilima o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti. Takođe su najavljena uputstva, koja se odnose na kriterijume za akreditaciju,  i smernice za ocenjivanje sertfikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje.


Ljubica Živanić, Jasna Stojanović i Dušanka Santovac


Učesnici seminara