Navigacija

32. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

32. zasedanje Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je održano u periodu od 20. do 21. novembra u Oslu, Norveška, u organizaciji Norveškog akreditacionog tela (NA).


Tokom zasedanja EA GA doneto je 19 rezolucija od kojih su najznačajnije:
- EA GA je ratifikovala rezultate elektronskog glasanja za usvajanje procedura: EA-6/02 EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834; EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration i EA-1/06 EA Multilateral Agreement Criteria for signing Policy and procedures for development;
- EA GA je usvojila izveštaj EA Quality Manager-a Biserke Bajzak Brezak (HAA) koja je, između ostalog, obavestila EA GA o tekućim aktivnostima u vezi spajanja EA i EA MAC Sekretarijata (rok april 2014. godine), kao i o rezultatima internih provera i planovima za naredne, izmenama dokumenata sistema menadžmenta koje su u toku (revizija dokumenta EA -0/00), kao i o zatvaranju neusaglašenosti iz prethodnih internih provera i rezultatima i planovima za naredna preispitivanja;
- EA GA je donela odluku da se EA prijavi IAF-u za proširenje statusa MLA potpisnika kao regionalne grupe za novu oblast - sertifikacija osoba u skladu sa standardom ISO/IEC17024 i da zatraži da kolegijalno ocenjivanje za ovu oblast bude uključeno u naredno kolegijalno ocenjivanje EA od strane tima IAF-a/ILAC-a;
- EA GA je donela odluku da se EA prijavi IAF-u za proširenje statusa MLA potpisnika kao regionalne grupe za nove pod-oblasti za FSMS, ISMS i sistem menadžmenta u oblasti medicinskih sredstava u okviru glavne oblasti (nivo 3) - sertifikacija sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO/IEC 17021. EA smatra da je potrebno nastaviti diskusije u IAF-u sa ciljem promene strukture IAF MLA sporazuma kako ne bi više postojale podoblasti MLA sporazuma i kako bi na taj način sistem kolegijalnih ocenjivanja postao funkcionalan s ciljem da obezbedi odgovarajući broj osvedočenja umanjujući napore regionalnih grupa i njenih članova. Rezultati aktivnosti EA kolegijalnih ocenjivanja za odgovarajuće oblasti biće sakupljeni kako bi bili predočeni ocenjivačkom timu ILAC-a/IAF-a sa krajnjim ciljem da se poveća poverenje u sistem ocenjivanja da bi se pokazalo da pod-oblasti MLA sporazuma zaista nisu neophodne. Pretpostavka je da ovo proširenje neće ni biti neophodno nakon što oblasti IAF MLA sporazuma budu revidirane u skladu sa trenutno predloženim strateškim planom ove organizacije;
- EA GA je donela odluku da, u skladu sa dokumentom EA -1/20 A 2012, zaduži Izvršni komitet (EA EX) da pregleda i uskladi budžet za 2014. godinu koji je odobren u maju 2013. godine, kao i da izmeni Program rada za 2014. godinu i Plan EA 2014-2017 uzimajući u obzir  posebne aktivnosti i operativne zadatke EA u okviru FPA sporazuma (Framework Partnership Agreement) EA i Evropske komisije, a zatim da iste predstavi EA za usvajanje, što može biti učinjeno i elektronskom poštom ako bude neophodno;
- EA GA je donela odluku da, na preporuku Izvršnog komiteta, odobri revidirane iznose EA članarina  za 2014. godinu, kao i da odobri novu formulu za obračunavanje članarina koja će se prvi put primeniti u 2015. godini;
- EA GA je donela odluku da, na preporuku Horizontalnog komiteta za harmonizaciju (EA HHC), povuče dokument EA-1/18 A:2011 – Policy and Procedure for Expansion of the Scope of the EA MLA, jer je usvojen revidirani dokument  EA-1/06 A AB: 2013 - EA Multilateral Agreement: Criteria for Signing – Policy, u kome je sada integrisana sadržina EA-1/18;
- EA GA je donela odluku da Horizontalni komitet za harmonizaciju (EA HHC) započne rad na izradi novog  EA dokumenta koji će se odnositi na nadzorna ocenjivanja;
- EA GA je donela odluku da Komitet za laboratorije (EA LC) započne izradu EA dokumenta koji će se odnositi na ispitivanje uz pacijenta (Point of Care Testing (POCT)), kao i dokumenta koji će se odnositi na primenu mišljenja i tumačenja, kako su definisana u standardu  ISO/IEC 17025 prilikom akreditacije laboratorija;
- EA GA je donela odluku da usvoji revidiran Program rada Komiteta za sertifikaciona tela za 2014. godinu, kao i da odobri revidirane projektne zadatke komiteta iz oktobra 2013. godine;
- EA GA je donela odluku da, na preporuku Izvršnog komiteta i radne grupe za GHG, prelazak sa standarda EN ISO 14065:2012 (ISO 14065:2007) na standard EN ISO 14065:2013 bude administrativan. Takođe se naglašava da prema saopštenju Evropske komisije 2013/C  258/05 (lista harmonizovanih standarda) pretpostavka o usaglašenosti sa prethodnom verzijom se završila 31.10.2013. godine;
- EA GA je donela odluku da Komitet za sertifikaciju započne reviziju dokumenta EA-6/02 M 2013: EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834 u cilju usklađivanja sa standardom ISO/IEC 17065, kao i da povuče važeću verziju dokumenta EA-6/02 onog dana kada se završi tranzicioni period prelaska sa standarda  EN 45011 na ISO/IEC 17065 (16.09.2015.);
- EA GA je donela odluku da, na preporuku Komiteta za sertifikaciju, usvoji sledeća IAF dokumenta kao obavezujuća za sve članice EA: IAF MD5:2013, IAF MD10:2013 i IAF MD12:2013, kao i da usvoji informativni dokument IAF ID5:2013.

Generalna skupština EA