Navigacija

Dodeljena prva početna akreditacija prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je dodelilo početnu akreditaciju Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, što predstavlja prvu akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Treće izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 30. novembra 2017. godine. Prelazni period za primenu nove verzije standarda je tri godine od datuma objavljivanja. Po isteku prelaznog perioda, biće važeće samo akreditacije prema novom izdanju standarda.

            ATS ima obavezu da u prelaznom periodu omogući svim akreditovanim laboratorijama prelazak na akreditaciju prema novom izdanju standarda. U tu svrhu, 15. januara 2018. godine je objavljen plan prelaska. Akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i akreditovanim laboratorijama za etaloniranje je data mogućnost da od jula 2018. godine dokažu usaglašenost sa novim izdanjem standarda tokom redovnih nadzornih ocenjivanja ili tokom ponovnog ocenjivanja.

            Na osnovu planova prelaska koje su laboratorije dostavile ATS-u, u aprilu je formiran plan realizacije ocenjivanja koja obuhvataju i prelazak na akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. U skladu sa iskazanim namerama laboratorija, prvo ocenjivanje je planirano za septembar 2018. godine.

            U cilju što bolje pripreme ATS-a sproveden je niz aktivnosti. Nakon obuke zaposlenih za trenere za novo izdanje standarda u organizaciji Laboratorijskog komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA LC) koja je realizovana od 23. do 24. januara 2018. godine, realizovana je obuka ostalih zaposlenih u ATS-u (30. marta 2018. godine) i ocenjivača (23. i 24. aprila 2018. godine), s tim, da je 13. septembra, organizovana još jedna obuka za one ocenjivače koji su bili sprečeni da prisustvuju obuci u aprilu. Osim toga, 20. i 22. avgusta 2018. godine organizovani su i informativni seminari za tehničke eksperte, na kojima su tehnički eksperti upoznati sa novim izdanjem standarda. ATS je prisutan na svim sastancima laboratorijskog komiteta i prati relevantne informacije na EA intranet mreži.

     Planom pripremnih aktivnosti obuhvaćena je i komunikacija sa akreditovanim laboratorijama. Sve relevantne informacije u vezi prelaska na akreditaciju na novo izdanje standarda, objavljuju se na sajtu ATS-a. Tokom godišnjeg seminara za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti na temu “Novi ljudi za novo doba - tranzicija na standard ISO/IEC 17025: 2017” realizovanom u Sava centru, 24. maja 2018. godine, prezentovane su najvažnije izmene koje je donelo novo izdanje standarda. Seminar koji je bio veoma posećen je ocenjen kao izuzetno uspešan od strane akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti što je bila najlepša čestitka u godini kada ATS proslavlja poseban jubilej – 20. godina rada.

            Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo i da podnosioci prijave za akreditaciju prate informacije u vezi novog izdanja standarda. U septembru je primljena prva prijava za akreditaciju (u svrhu dobijanja akreditacije) prema novom izdanju standarda i taj postupak je uspešno okončan dodelom početne akreditacije Direkciji za nacionalne referentne laboratorije.

            Za potrebe prelaska na akreditaciju prema novom izdanju standarda, ATS je formirao Kontrolnu listu za ocenjivanje laboratorija u svrhu prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 (dostupna na sajtu ATS-a) koju laboratorija popunjava i dostavlja ATS-u najkasnije mesec dana pre ocenjivanja na licu mesta. Laboratorija je u obavezi da identifikuje promene koje je neophodno da sprovede u cilju usaglašavanja sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017, utvrdi uticaj svih promena na svoj sistem/e menadžmenta, sprovede potrebne izmene i detaljne podatke/informacije o tome navede u datoj listi. Efektivnost implementacije se proverava tokom ocenjivanja na licu mesta.

            Prvo ocenjivanje kojim je obuhvaćen i prelazak na akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, realizovano je krajem septembra. 

            ATS će i dalje pratiti potrebe svojih akreditovanih laboratorija, ali i apelovati da se preduzmu sve potrebne aktivnosti, kako bi se blagovremeno prešlo na akreditaciju prema novom izdanju standarda.

            Prva iskustva u vezi prelaska na akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, akreditaciona tela će razmeniti na sastanku EA LC u septembru 2019. godine.