Навигација

Додељена прва почетна акредитација према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је доделило почетну акредитацију Дирекцији за националне референтне лабораторије, што представља прву акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Tреће издање међународног стандарда ISO/IEC 17025:2017 објављено је 30. новембра 2017. године. Прелазни период за примену нове верзије стандарда је три године од датума објављивања. По истеку прелазног периода, биће важеће само акредитације према новом издању стандарда.

            АТС има обавезу да у прелазном периоду омогући свим акредитованим лабораторијама прелазак на акредитацију према новом издању стандарда. У ту сврху, 15. јануара 2018. године је објављен план преласка. Акредитованим лабораторијама за испитивање и акредитованим лабораторијама за еталонирање је дата могућност да од јула 2018. године докажу усаглашеност са новим издањем стандарда током редовних надзорних оцењивања или током поновног оцењивања.

            На основу планова преласка које су лабораторије доставиле АТС-у, у априлу је формиран план реализације оцењивања која обухватају и прелазак на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017. У складу са исказаним намерама лабораторија, прво оцењивање је планирано за септембар 2018. године.

            У циљу што боље припреме АТС-а спроведен је низ активности. Након обуке запослених за тренере за ново издање стандарда у организацији Лабораторијског комитета Европске организације за акредитацију (EA LC) која је реализована од 23. до 24. јануара 2018. године, реализована је обука осталих запослених у АТС-у (30. марта 2018. године) и оцењивача (23. и 24. априла 2018. године), с тим, да је 13. септембра, организована још једна обука за оне оцењиваче који су били спречени да присуствују обуци у априлу. Осим тога, 20. и 22. августа 2018. године организовани су и информативни семинари за техничке експерте, на којима су технички експерти упознати са новим издањем стандарда. АТС је присутан на свим састанцима лабораторијског комитета и прати релевантне информације на ЕА интранет мрежи.

     Планом припремних активности обухваћена је и комуникација са акредитованим лабораторијама. Све релевантне информације у вези преласка на акредитацију на ново издање стандарда, објављују се на сајту АТС-а. Током годишњег семинара за акредитована тела за оцењивање усаглашености на тему “Нови људи за ново доба - транзиција на стандард ISO/IEC 17025: 2017” реализованом у Сава центру, 24. маја 2018. године, презентоване су најважније измене које је донело ново издање стандарда. Семинар који је био веома посећен је оцењен као изузетно успешан од стране акредитованих тела за оцењивање усаглашености што је била најлепша честитка у години када АТС прославља посебан јубилеј – 20. година рада.

            Са задовољством можемо да констатујемо и да подносиоци пријаве за акредитацију прате информације у вези новог издања стандарда. У септембру је примљена прва пријава за акредитацију (у сврху добијања акредитације) према новом издању стандарда и тај поступак је успешно окончан доделом почетне акредитације Дирекцији за националне референтне лабораторије.

            За потребе преласка на акредитацију према новом издању стандарда, АТС је формирао Контролну листу за оцењивање лабораторија у сврху преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (доступна на сајту АТС-а) коју лабораторија попуњава и доставља АТС-у најкасније месец дана пре оцењивања на лицу места. Лабораторија је у обавези да идентификује промене које је неопходно да спроведе у циљу усаглашавања са захтевима SRPS ISO/IEC 17025:2017, утврди утицај свих промена на свој систем/е менаџмента, спроведе потребне измене и детаљне податке/информације о томе наведе у датој листи. Ефективност имплементације се проверава током оцењивања на лицу места.

            Прво оцењивање којим је обухваћен и прелазак на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, реализовано је крајем септембра. 

            АТС ће и даље пратити потребе својих акредитованих лабораторија, али и апеловати да се предузму све потребне активности, како би се благовремено прешло на акредитацију према новом издању стандарда.

            Прва искуства у вези преласка на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, акредитациона тела ће разменити на састанку EA LC у септембру 2019. године.