Navigacija

Održano 42. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 21. do 22. novembra 2018. godine u Bukureštu, Rumunija, je održano 42. zasedanje Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u organizaciji Rumunskog akreditacionog tela (RENAR).

 

Tokom zasedanja Generalne skupštine su usvojene, pored ostalih, sledeće rezolucije:

EA Resolution 2018 (42) 02

Generalna skupština je donela odluku da se redefiniše struktura EA, te da se ustanovi Izvršni odbor (Executive Board - EB) i Tehnički odbor (Technical Management Board – TMB) u skladu sa principima navedenim u dokumentu EAGA(18)11-3 draft new EA Management Structure (predlog nove upravljačke strukture EA) od 23. oktobra 2018. godine. Izvršni odbor (EA EX) će revidirati sledeće dokumente kako bi ih usvojila Generalna skupština: Articles of Association (Statut EA) i EA-1/17: EA Rules of Procedures (Poslovnik o radu), a u skladu sa odlukom.

EA Resolution 2018 (42) 03

Generalna skupština je, na osnovu preporuke Izvršnog odbora, odobrila izmenu dokumenta Statuta EA (Articles of Association) u skladu sa nacrtom koji je pripremila partnerska organizacija po zakonima Holandije: Trajectum Notariaat, osnovana u Utrehtu, Holandija, broj: 20160116/01/HVZ, datim u dokumentu (EAGA(18)11-4 nacrt akta o izmeni EA AoA 2018 1_translation_WORD FILE).

Generalna skupština ovlašćuje svakog člana Izvršnog odbora EA, izvršnog sekretara EA i svakog od notara i notarskih pomoćnika, zaposlenih od strane Trajectum Notariaat, da sprovede izmenu članova statuta (articles of association) i da izvrši sve druge pravne radnje koje pravni zastupnik bude smatrao neophodnim u vezi sa gore navedenim.

EA Resolution 2018 (42) 04

Generalna skupština je, na osnovu preporuke Izvršnog odbora, odobrila Program rada EA za 2019. godinu od 10. septembra 2018. godine datom u dokumentu EAGA(18)11-7.

EA Resolution 2018 (42) 05

Generalna skupština je ovlastila Izvršni odbor da finalizira pregovore sa Evropskom Komisijom i EFTA-om i Izvršnog sekretara da potpiše obnovljeni ugovor o partnerstvu od 2019-2022. godine (Framework Partnership agreement 2019-2022).

EA Resolution 2018 (42) 07

Generalna skupština je ratifikovala rezultate svih elektronskih glasanja datih u dokumentu EAGA(18)11-37 (EA-2/02: EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body, EA-1/17 S5: EA Rules of Procedure - Levying of Membership Fees i EA-4/22: Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed), koja su obavljena od prošlog zasedanja Generalne skupštine.

EA Resolution 2018 (42) 08

Generalna skupština je, na predlog Izvršnog odbora, odlučila da Izvršni odbor započne reviziju dokumenta EA-1/14: Control of documents u skladu sa objašnjenjem za reviziju datim u dokumentu EAGA(18)11-9.

EA Resolution 2018 (42) 11

Generalna skupština je, na predlog MAC komiteta (Saveta za multilateralne sporazume), usvojila revidiran dokument Terms of Reference of the EA Multilateral Agreement Council (MAC) (usaglašavanje sa izmenama u već usvojenim dokumentima EA-2/02 i EA-1/17) iz oktobra 2018. godine (EAGA(18)11-17).

EA Resolution 2018 (42) 12

Generalna skupština je, na predlog MAC komiteta (Saveta za multilateralne sporazume), donela odluku da EA MAC komitet započne novi radni zadatak u vezi revizije dokumenta EA-2/02: Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body, u skladu sa objašnjenjem za reviziju datom u dokumentu EAGA(18)11-12 (sprovesti predlog pravnog savetnika EA koji se odnosi na ocenjivanje NAT-ova u trećim zemljama i odgovornost NAT-a za kolegijalne ocenjivače).

EA Resolution 2018 (42) 13

Generalna skupština je, na predlog Izvršnog odbora, usvojila revidirani dokument Terms of Reference of the EA Communications and Publications Committee (CPC) iz septembra 2018. godine (EAGA(18)11-21).

EA Resolution 2018 (42) 14

Generalna skupština je, na predlog Komiteta za sertifikaciju, donela odluku da EA CC komitet započne novi radni zadatak u vezi revizije dokumenta EA-6/02: Guidelines on the use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 For certification to EN ISO 3834, u skladu sa objašnjenjem za reviziju datom u dokumentu EAGA(18)11-13 (usaglašavanje sa ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1).

EA Resolution 2018 (42) 15

Generalna skupština je, na predlog Laboratorijskog komiteta, donela odluku da EA LC komitet započne novi radni zadatak u vezi revizije dokumenta EA-4/02: Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration u skladu sa objašnjenjem za reviziju datom u dokumentu EAGA(18)11-14 (usaglašavanje sa novim ISO/IEC 17025).

EA Resolution 2018 (42) 16

Generalna skupština je, na predlog Laboratorijskog komiteta, donela odluku da EA LC komitet započne novi radni zadatak u vezi revizije dokumenta EA-4/09: Accreditation for Sensory Testing Laboratories u skladu sa objašnjenjem za reviziju datom u dokumentu EAGA(18)11-15 (usaglašavanje sa novim ISO/IEC 17025).

EA Resolution 2018 (42) 17

Generalna skupština je, na predlog Laboratorijskog komiteta, donela odluku da EA LC komitet započne novi radni zadatak u vezi revizije dokumenta EA-INF/13: The Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025:2005 u skladu sa objašnjenjem za reviziju datom u dokumentu EAGA(18)11-16 (usaglašavanje sa novim ISO/IEC 17025).

EA Resolution 2018 (42) 18

Generalna skupština je usvojila sledeće rezolucije, koje su usvojene na Generalnoj skupštini IAF-a u okviru 22. Zajedničkog godišnjeg zasedanja IAF/ILAC-a u Singapuru u oktobru 2018. godine, za primenu od strane EA i njenih članica:

IAF Rezolucija 2018-13 – Neakreditovana sertifikacija  proizvoda gde je TOU akreditovan za isti obim – na osnovu preporuke Tehničkog komiteta Generalna skupština je usvojila odluku da akreditaciona tela - članice IAF-a moraju da imaju pravno obavezujuće aranžmane sa svojim akreditovanim TOU koja sertifikuju proizvode, kojim se sprečavaju TOU da izdaju neakreditovane sertifikate za sertifikaciju proizvoda za obim za koji su akreditovana. Rok za primenu navedenog je tri godine, počevši od 31. oktobra 2018.

Pored toga, TOU koja sertifikuju proizvode moraju da izvrše tranziciju dokumenata sertifikacije tako što će da uključe simbol akreditacije i/ili da se pozovu na status akreditacije TOU, uključujući i identifikaciju AT, a najkasnije do 31. oktobra 2020. godine.

Napomena: Ako postoji izuzetak od gore navedenog, TOU mora da opravda izuzetak akreditacionom telu (AT) i ako ga AT prihvati, sertifikacija će se i dalje smatrati akreditovanom.

IAF Rezolucija 2018-14 - Prelazni period za ISO/IEC 20000-1:2018 - Generalna skupština, na predlog Tehničkog komiteta, odlučila je da je prelazni period za reviziju standarda ISO/IEC 20000-1 Informacione tehnologije - Upravljanje uslugama - Deo 1: Zahtevi sistema upravljanja uslugama (Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements), 3 godine, počev od 30. septembra 2018. (datum početka tranzicionog perioda).

Svi akreditovani sertifikati prema standardu ISO/IEC 20000-1:2011 ističu ili će biti povučeni najkasnije do 29. septembra 2021. godine (kraj tranzicionog perioda).

U okviru ovog vremenskog okvira tranzicije:

• AT moraju da budu spremna da izvrše tranziciona ocenjivanja u vezi prelaska na ISO/IEC 20000-1:2018 u roku od osam meseci od 30. septembra 2018. godine (datum početka tranzicionog perioda).

• TOU moraju da završe sa AT prelazak na ISO ISO/IEC 20000-1:2018 u roku od 18 meseci od od 30. septembra 2018 (datum početka tranzicionog perioda).

• TOU će prekinuti sprovođenje početnih i resertifikacionih provera prema ISO/IEC 20000-1:2011  nakon isteka 18 meseci, počev od 30. septembra 2018. godine (datum početka tranzicionog perioda).

IAF Rezolucija 2018-15 –Prelazni period za ISO 22000: 2018 - na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da je prelazni period za tranziciju na  standard ISO 22000:2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za bilo koju organizaciju u lancu ishrane (Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain), tri godine, odnosno, do 29. juna 2021. godine.

Akreditovani sertifikati izdati po ISO 22000:2005 nakon datuma objavljivanja ISO 22000:2018 moraju da imaju naveden kao datum isteka važenja 29. jun 2021. godine. Ova rezolucija zamenjuje IAF Rezoluciju 2017-16.

IAF Rezolucija 2018-16 - Usvajanje ISO/IEC TS 17021-10:2018 - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, donela je odluku da usvoji standard ISO/IEC TS 17021-10:2018 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 10: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems) kao normativni dokument.

IAF Rezolucija 2018-17 - Datum prelaska za ISO i IEC publikacije - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, odlučila je da usvoji da datum početka i završetka svih budućih IAF tranzicionih perioda bude poslednji dan u mesecu objavljivanja, koji je naveden u ISO i IEC standardu.

EA Resolution 2018 (42) 19

Generalna skupština je usvajila sledeću rezoluciju koja je usvojena na Generalnoj skupštini ILAC-a u okviru 22. Zajedničkog godišnjeg zasedanja IAF/ILAC-a u Singapuru u oktobru 2018. godine za primenu od strane EA i njenih članica:

ILAC Rezolucija GA 22.19

Generalna skupština je odlučila da će standard primenjiv na biobanke, u svrhu akreditacije biti ISO 20387 Biobanking – Opšti zahtevi za biobanking (Biobanking – General requirements for biobanking), koji će se koristiti kao samostalni standard.

EA Resolution 2018 (42) 20

Generalna skupština je usvojila dokument: IAF MD 4:2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes.

Generalnoj skupštini su ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS) prisustvovali prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i Jasna Stojanović, zamenik direktora.

Za više informacija molimo vas posetite:

http://www.european-accreditation.org/approved-resolutions

http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-42nd-ea-general-assembly-bucharest-21-22-november-2018