Навигација

Одржано 42. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 21. до 22. новембра 2018. године у Букурешту, Румунија, је одржано 42. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR).

 

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције:

EA Resolution 2018 (42) 02

Генерална скупштина је донела одлуку да се редефинише структура ЕА, те да се установи Извршни одбор (Executive Board - EB) и Технички одбор (Technical Management Board – TMB) у складу са принципима наведеним у документу EAGA(18)11-3 draft new EA Management Structure (предлог нове управљачке структуре ЕА) од 23. октобра 2018. године. Извршни одбор (ЕА EX) ће ревидирати следеће документе како би их усвојила Генерална скупштина: Articles of Association (Статут ЕА) и EA-1/17: EA Rules of Procedures (Пословник о раду), а у складу са одлуком.

EA Resolution 2018 (42) 03

Генерална скупштина је, на основу препоруке Извршног одбора, одобрила измену документа Статута ЕА (Articles of Association) у складу са нацртом који је припремила партнерска организација по законима Холандије: Trajectum Notariaat, основана у Утрехту, Холандија, број: 20160116/01/HVZ, датим у документу (EAGA(18)11-4 нацрт акта о измени ЕА AoA 2018 1_translation_WORD FILE).

Генерална скупштина овлашћује сваког члана Извршног одбора ЕА, извршног секретара ЕА и сваког од нотара и нотарских помоћника, запослених од стране Trajectum Notariaat, да спроведе измену чланова статута (articles of association) и да изврши све друге правне радње које правни заступник буде сматрао неопходним у вези са горе наведеним.

EA Resolution 2018 (42) 04

Генерална скупштина је, на основу препоруке Извршног одбора, одобрила Програм рада ЕА за 2019. годину од 10. септембра 2018. године датом у документу EAGA(18)11-7.

EA Resolution 2018 (42) 05

Генерална скупштина је овластила Извршни одбор да финализира преговоре са Европском Комисијом и EFTA-ом и Извршног секретара да потпише обновљени уговор о партнерству од 2019-2022. године (Framework Partnership agreement 2019-2022).

EA Resolution 2018 (42) 07

Генерална скупштина је ратификовала резултате свих електронских гласања датих у документу EAGA(18)11-37 (EA-2/02: EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body, EA-1/17 S5: EA Rules of Procedure - Levying of Membership Fees и EA-4/22: Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed), која су обављена од прошлог заседања Генералне скупштине.

EA Resolution 2018 (42) 08

Генерална скупштина је, на предлог Извршног одбора, одлучила да Извршни одбор започне ревизију документа EA-1/14: Control of documents у складу са објашњењем за ревизију датим у документу EAGA(18)11-9.

EA Resolution 2018 (42) 11

Генерална скупштина је, на предлог MAC комитета (Савета за мултилатералне споразуме), усвојила ревидиран документ Terms of Reference of the EA Multilateral Agreement Council (MAC) (усаглашавање са изменама у већ усвојеним документима ЕА-2/02 и ЕА-1/17) из октобра 2018. године (EAGA(18)11-17).

EA Resolution 2018 (42) 12

Генерална скупштина је, на предлог MAC комитета (Савета за мултилатералне споразуме), донела одлуку да EA MAC комитет започне нови радни задатак у вези ревизије документа EA-2/02: Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body, у складу са објашњењем за ревизију датом у документу EAGA(18)11-12 (спровести предлог правног саветника ЕА који се односи на оцењивање НАТ-ова у трећим земљама и одговорност НАТ-а за колегијалне оцењиваче).

EA Resolution 2018 (42) 13

Генерална скупштина је, на предлог Извршног одбора, усвојила ревидирани документ Terms of Reference of the EA Communications and Publications Committee (CPC) из септембра 2018. године (EAGA(18)11-21).

EA Resolution 2018 (42) 14

Генерална скупштина је, на предлог Комитета за сертификацију, донела одлуку да EA CC комитет започне нови радни задатак у вези ревизије документа EA-6/02: Guidelines on the use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 For certification to EN ISO 3834, у складу са објашњењем за ревизију датом у документу EAGA(18)11-13 (усаглашавање са ISO/IEC 17065 и ISO/IEC 17021-1).

EA Resolution 2018 (42) 15

Генерална скупштина је, на предлог Лабораторијског комитета, донела одлуку да EA LC комитет започне нови радни задатак у вези ревизије документа EA-4/02: Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration у складу са објашњењем за ревизију датом у документу EAGA(18)11-14 (усаглашавање са новим ISO/IEC 17025).

EA Resolution 2018 (42) 16

Генерална скупштина је, на предлог Лабораторијског комитета, донела одлуку да EA LC комитет започне нови радни задатак у вези ревизије документа EA-4/09: Accreditation for Sensory Testing Laboratories у складу са објашњењем за ревизију датом у документу EAGA(18)11-15 (усаглашавање са новим ISO/IEC 17025).

EA Resolution 2018 (42) 17

Генерална скупштина је, на предлог Лабораторијског комитета, донела одлуку да EA LC комитет започне нови радни задатак у вези ревизије документа EA-INF/13: The Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025:2005 у складу са објашњењем за ревизију датом у документу EAGA(18)11-16 (усаглашавање са новим ISO/IEC 17025).

EA Resolution 2018 (42) 18

Генерална скупштина je усвојила следеће резолуције, које су усвојене на Генералној скупштини IAF-a у оквиру 22. Заједничког годишњег заседања IAF/ILAC-a у Сингапуру у октобру 2018. године, за примену од стране ЕА и њених чланица:

IAF Резолуција 2018-13 – Неакредитована сертификација  производа где је ТОУ акредитован за исти обим – на основу препоруке Техничког комитета Генерална скупштина је усвојила одлуку да акредитациона тела - чланице IAF-а морају да имају правно обавезујуће аранжмане са својим акредитованим ТОУ која сертификују производе, којим се спречавају ТОУ да издају неакредитоване сертификате за сертификацију производа за обим за који су акредитована. Рок за примену наведеног је три године, почевши од 31. октобра 2018.

Поред тога, ТОУ која сертификују производе морају да изврше транзицију докумената сертификације тако што ће да укључе симбол акредитације и/или да се позову на статус акредитације ТОУ, укључујући и идентификацију АТ, а најкасније до 31. октобра 2020. године.

Напомена: Ако постоји изузетак од горе наведеног, ТОУ мора да оправда изузетак акредитационом телу (АТ) и ако га АТ прихвати, сертификација ће се и даље сматрати акредитованом.

IAF Резолуција 2018-14 - Прелазни период за ISO/IEC 20000-1:2018 - Генерална скупштина, на предлог Техничког комитета, одлучила је да је прелазни период за ревизију стандарда ISO/IEC 20000-1 Информационе технологије - Управљање услугама - Део 1: Захтеви система управљања услугама (Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements), 3 године, почев од 30. септембра 2018. (датум почетка транзиционог периода).

Сви акредитовани сертификати према стандарду ISO/IEC 20000-1:2011 истичу или ће бити повучени најкасније до 29. септембра 2021. године (крај транзиционог периода).

У оквиру овог временског оквира транзиције:

• АТ морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези преласка на ISO/IEC 20000-1:2018 у року од осам месеци од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO ISO/IEC 20000-1:2018 у року од 18 месеци од од 30. септембра 2018 (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ ће прекинути спровођење почетних и ресертификационих проверa према ISO/IEC 20000-1:2011  након истека 18 месеци, почев од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

IAF Резолуција 2018-15 –Прелазни период за ISO 22000: 2018 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за транзицију на  стандард ISO 22000:2018 Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за било коју организацију у ланцу исхране (Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain), три године, односно, до 29. јуна 2021. године.

Акредитовани сертификати издати по ISO 22000:2005 након датума објављивања ISO 22000:2018 морају да имају наведен као датум истека важења 29. јун 2021. године. Ова резолуција замењује IAF Резолуцију 2017-16.

IAF Резолуција 2018-16 - Усвајање ISO/IEC TS 17021-10:2018 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, донела је одлуку да усвоји стандард ISO/IEC TS 17021-10:2018 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems) као нормативни документ.

IAF Резолуција 2018-17 - Датум преласка за ISO и IEC публикације - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да усвоји да датум почетка и завршетка свих будућих IAF транзиционих периода буде последњи дан у месецу објављивања, који је наведен у ISO и IEC стандарду.

EA Resolution 2018 (42) 19

Генерална скупштина je усвајила следећу резолуцију која је усвојена на Генералној скупштини ILAC-a у оквиру 22. Заједничког годишњег заседања IAF/ILAC-a у Сингапуру у октобру 2018. године за примену од стране ЕА и њених чланица:

ILAC Резолуција GA 22.19

Генерална скупштина је одлучила да ће стандард примењив на биобанке, у сврху акредитације бити ISO 20387 Биобанкинг – Општи захтеви за биобанкинг (Biobanking – General requirements for biobanking), који ће се користити као самостални стандард.

EA Resolution 2018 (42) 20

Генерална скупштина је усвојила документ: IAF MD 4:2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes.

Генералној скупштини су испред Акредитационог тела Србије (АТС) присуствовали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и Јасна Стојановић, заменик директора.

За више информација молимо вас посетите:

http://www.european-accreditation.org/approved-resolutions

http://www.european-accreditation.org/information/highlights-of-the-42nd-ea-general-assembly-bucharest-21-22-november-2018