Navigacija

Produžen tranzicioni period za ISO/IEC 17025:2017

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

Produžen tranzicioni period za ISO/IEC 17025:2017

Kao rezultat nedavnog ILAC-ovog glasanja, tranzicioni period za novo izdanje standarda ISO/IEC 17025:2017, koji je usvojen kao deo Rezolucije Generalne skupštine ILAC-a 20.15 (iz novembra 2016. godine), produžen je sa 30. novembra 2020. godine na 1. jun 2021. godine. Ovo produženje je doneto iz razloga da bi se osiguralo da sva akreditaciona tela i akreditovane laboratorije mogu da ostvare preostale tranzicije na novo izdanje standarda u okolnostima i pod ograničenjima koja su nametnuta kao posledica globalne pandemije COVID-19.

Na kraju tranzicionog perioda, akreditacija laboratorija prema  ISO/IEC  17025:2005 neće biti priznata u okviru ILAC sporazuma. Informacije  o tranziciji ISO/ILAC ISO/IEC 17025: 2017 dostupne na https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/iso/ su ažurirane kako bi verodostojno prikazivale pomenuto produženje tranzicionog perioda.

Akreditaciono telo Srbije će nastaviti sa realizacijom preostalih tranzicija kroz ocenjivanja koja slede (kako je i planirano), s tom razlikom što će biti omogućeno da se ocenjivanja, uvažavajući okolnosti koje su posledica globalne pandemije, a uzimajući u obzir detaljnu analizu rizika, realizuju sa neophodnom vremenskom distancom u odnosu na prvobitne planove.

Prema dosadašnjoj dinamici i informacijama koje dostavljaju akreditovane laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje, planirano je da do 30.11.2020. godine budu završena sva ocenjivanja kojima će biti obuhvaćen i prelazak na novo izdanje standarda.

Srdačno, Vaš ATS