Navigacija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji

ObaveštenjaAktuelnostiZakoni i propisi

Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji

Skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 47/2021, i koji stupa na snagu 18.05.2021. godine. 

Važno je istaći da:

 • sertifikati o akreditaciji izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka perioda za koji su izdati.
 • postupci akreditacije koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Najvažnije izmene i dopune zakona odnose se na sledeće:

 • precizirano je značenje pojedinih pojmova koji se koriste u zakonu,
 • precizirani su zahtevi koje mora da ispuni Akreditaciono telo Srbije (ATS), kao nacionalno akreditaciono telo kojem je povereno vršenje poslova akreditacije,
 • uvedena je obaveza da ATS-a vodi javni registar eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata,
 • izmenjene su odredbe o organima i telima ATS u pogledu broja članova i strukture tih organa i tela (upravni odbor, nadzorni odbor, savet za akreditaciju i komisija za žalbe),
 • na nov način je definisan sistem finansiranja ATS-a (brisana je odredba o naplati troškova akreditacije pa je preostala kao dominantna odredba da se ATS finansira iz budžeta Republike Srbije,
 • uvedene su izmene koje se tiču skraćenja postupka akreditacije i definisaanja pojedinih rokova akreditacije,
 • uvedena je obaveza ATS-a da izvrši povraćaj uplaćenog iznosa za slučaj nesprovođenja postupka akreditacije u predviđenim rokovima, 
 • uvedena je mogućnost posmatranja, u delu postupka akreditacije, predstavnika organa odnosno organizacija nadležnih za pripremu, odnosno donošenje određenih tehničkih propisa, u slučaju ocenjivanja u svrhu imenovanja odnosno ovlašćivanja,
 • uvedene su izmene koje se odnose na skraćenje postupka za obnavljanje akreditacije,
 • na nov način se uređuje rad Komisije za žalbe, struktura Komisije za žalbe, kao i da će ministar nadležan za poslove akreditacije doneti akt o načinu obrazovanja i rada Komisije za žalbe,
 • na novi način su uređena pitanja  prekogranične akreditacije,
 • na novi način utvrđeni poslovi nadzora nad ATS-om od strane ministarstva nadležnog za poslove akreditacije,
 • propisana je obaveza za ATS da u roku od 6 meseci zaključi protokole o saradnji sa organima odnosno organizacijama nadležnim za pripremu odnosno  donošenje tehničkih propisa.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji propisani su rokovi za usklađivanje osnivačkog akta, Statuta i Pravila akreditacije, a propisan je i rok za donošenje propisa nadležnog ministra u vezi obrazovanja i rada Komisije za žalbe.

Srdačno, Vaš ATS