Навигација

Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији

ОбавештењаАктуелностиЗакони и прописи

Донет Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији

Скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији, који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 47/2021, и који ступа на снагу 18.05.2021. године. 

Важно је истаћи да:

 • сертификати о акредитацији издати до дана ступања на снагу овог закона важе до истека периода за који су издати.
 • поступци акредитације који су започети пре ступања на снагу овог закона окончаће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.

Најважније измене и допуне закона односе се на следеће:

 • прецизирано је значење појединих појмова који се користе у закону,
 • прецизирани су захтеви које мора да испуни Акредитационо тело Србије (АТС), као национално акредитационо тело којем је поверено вршење послова акредитације,
 • уведена је обавеза да АТС-а води јавни регистар екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата,
 • измењене су одредбе о органима и телима АТС у погледу броја чланова и структуре тих органа и тела (управни одбор, надзорни одбор, савет за акредитацију и комисија за жалбе),
 • на нов начин је дефинисан систем финансирања АТС-а (брисана је одредба о наплати трошкова акредитације па је преостала као доминантна одредба да се АТС финансира из буџета Републике Србије,
 • уведене су измене које се тичу скраћења поступка акредитације и дефинисаања појединих рокова акредитације,
 • уведена је обавеза АТС-а да изврши повраћај уплаћеног износа за случај неспровођења поступка акредитације у предвиђеним роковима, 
 • уведена је могућност посматрања, у делу поступка акредитације, представника органа односно организација надлежних за припрему, односно доношење одређених техничких прописа, у случају оцењивања у сврху именовања односно овлашћивања,
 • уведене су измене које се односе на скраћење поступка за обнављање акредитације,
 • на нов начин се уређује рад Комисије за жалбе, структура Комисије за жалбе, као и да ће министар надлежан за послове акредитације донети акт о начину образовања и рада Комисије за жалбе,
 • на нови начин су уређена питања  прекограничне акредитације,
 • на нови начин утврђени послови надзора над АТС-ом од стране министарства надлежног за послове акредитације,
 • прописана је обавеза за АТС да у року од 6 месеци закључи протоколе о сарадњи са органима односно организацијама надлежним за припрему односно  доношење техничких прописа.

Законом о изменама и допунама Закона о акредитацији прописани су рокови за усклађивање оснивачког акта, Статута и Правила акредитације, а прописан је и рок за доношење прописа надлежног министра у вези образовања и рада Комисије за жалбе.

Срдачно, Ваш АТС