Navigacija

Objavljen EA MLA Izveštaj za 2022. godinu

ObaveštenjaAktuelnostiPromocijaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom vebsajtu, https://european-accreditation.org, 10. maja 2023. godine, objavila EA MLA Izveštaj za 2022. godinu.

EA MLA Izveštaj pruža informacije o aktivnostima Saveta za multilateralne sporazume (EA MAC komitet) koji je odgovoran za efikasno i nepristrasno upravljanje i nadgledanje kolegijalnog ocenjivanja i koji donosi odluke koje se odnose na ostvarivanje statusa potpisnika multilateralnog (EA MLA) ili bilateralnog sporazuma (EA BLA) o ekvivalentnosti sistema akreditacije na nivou EA odnosno Evropske unije (EU). Izveštaj daje pregled ključnih aktivnosti realizovanih u prethodnoj godini kao i donešene odluke koje se tiču potpisnica.

EA MLA sporazum pruža evropskom tržištu mrežu tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su u okviru svog obima akreditacije izdaju podjednako pouzdane isprave o usaglašenosti proizvoda i usluga, smanjujući tako troškove ponovnog ocenjivanja usaglašenosti i dodajući vrednost za privredu i potrošače. Ovo doprinosi ostvarivanju jedne od četiri osnovne slobode EU - slobodi kretanja robe, kojima se ostvaruje efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU uklanjanjem tehničkih barijera.

Ukupno je 44 članica EA potpisalo EA MLA sporazum do kraja 2022. godine. 

Zbog povećanog broj kolegijalnih ocenjivanja u 2021. godini i zbog odlaganja u 2020. godini usled ograničenja prouzorkovanih pandemijom, broj kolegijalnih ocenjivanja obavljenih u 2022. godini smanjen je na nivo koji je uporediv sa 2019. godinom. S obzirom da su ta ograničenja ukinuta, ponovo su započeta ocenjivanja na lokaciji 2022. godine i MLA je odlučio da će se sva kolegijalna ocenjivanja sprovoditi uživo i u 2023. godini.

Takom 2022. godine održane su i dve obuke za nove kolegijalne ocenjivače (obično su planirane svake dve godine), što je rezultiralo sa 46 novih kolegijalnih ocenjivača do kraja 2022. godine. Da bi se i dalje poboljšalo prioritetno pitanje resursa kolegijalnih ocenjivača, planirano je da se u 2023. godini organizuje dodatna obuka za nove ocenjivače.

Projekat MAC-a o reinženjeringu sistema kolegijalnog ocenjivanja je sada pri kraju. Revidirana procedura EA-2/02: EA Procedure for the Evaluation of a National Accreditation Body je objavljena zajedno sa pet dodataka. Dva dodatka se odnose na stečeno iskustvo tokom pandemije: EA-2/02 S4, koji opisuje proceduru za kolegijalno ocenjivanje sa udaljenosti tokom COVID-19, i EA-2/02 S5, koji  utvrđuje MAC proceduru za donošenje odluka EA MLA, onlajn glasanjem.

Broj potpisnika za svaki opseg EA MLA ostaje prilično stabilan u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, uz blagi napredak u broju potpisnika za medicinska ispitivanja, sertifikaciju osoba i kontrolisanje.
MAC je odlučio da pokrene EA MLA za tela za validaciju i verifikaciju prema EN ISO/IEC 17029 u oktobru 2022. na osnovu najmanje jednog uspešnog prelaska na EN ISO/IEC 17029 (nivo 3) i EN ISO 14065:2020 (nivo 4) proglašenog od strane nacionalnog akreditacionog tela (NAT), ili najmanje jednog uspešnog kolegijalnog ocenjivanja NAT-a u skladu sa EN ISO/IEC 17029. MAC je takođe odlučio da započne kolegijalno ocenjivanje u oblasti validacije i verifikacije prema EN ISO/IEC 17029. Četiri NAT-a su već potpisale MLA za ovu oblast do kraja 2022. godine.

U novembru 2022. godine, Generalna skupština EA odlučila je da proširi EA MLA i uključi biobanking kao nivo 2 koristeći EN ISO 20387 Biotechnology — Biobanking — General Requirements for Biobanking kao novi normativni dokument nivoa 3. Preduslovi za pokretanje MLA o biobankingu biće definisani 2023. godine.

Maria Papatzikou, predsedavajuća EA MAC, koja je iznela ukratko sadržaj ovog EA MLA Izveštaja, izjavila je da je vrlo zahvalna na neizmernom doprinosu održavanju i unapređenju EA MLA kao održivog mehanizma za obezbeđivanje i evropske i međunarodne pouzdane ekvivalentnosti i uzajamnog prihvatanja sertifikata i izveštaja koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Takođe je istakla i da su jaki ali i fleksibilni sistemi akreditacije i kolegijalnog ocenjivanja od velikog značaja za održavanje poverenja u javnu uslugu koja se pruža.

EA MLA Izveštaj možete preuzeti sa ovog linka: OVDE