Навигација

Тринаеста седница Управног одбора

Промена документације

Управни одбор Акредитационог тела Србије  одржао је јуче своју 13. седницу, којом  је председавао председник Управног одбора проф. др Слободан Д. Петровић, присуствовали су чланови Управног одбора, др Лазар Турубатовић и Богољуб Симоновић, дипл. инж. електронике, као и др Дејан Крњаић, директор АТС. Управни одбор је једногласно донео следећа документа:

- Статут Акредитационог тела Србије (поднет Министарству економије и регионалног развоја ради добијања сагласности од Владе Републике Србије), 
 
    - Правила акредитације – треће издање и 

    - Одлуку о висини трошкова акредитације.

Такође је усвојен финансијски извештај АТС за 2007. годину, извештај о попису основних средстава и ситног инвентара и новчаних средстава, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења АТС на дан 31. 12. 2007. године и годишњи извештај о раду АТС за 2007. годину.

Нови Статут Акредитационог тела Србије (који ће бити поднет Министарству економије и регионалног развоја ради добијања сагласности од Владе Републике Србије) је урађен у складу са Законом о акредитацији и Одлуком о оснивању АТС, као и са референтним стандардом за рад акредитационог тела SRPS ISO/IEC 17011 – Општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености.

Правилима акредитације – треће издање се дају општа обавештења о акредитацији, поступку акредитације и захтевима који морају бити задовољени за добијање и одржавање акредитације, као и о правима и обавезама Акредитационог тела Србије, подносиоца пријаве за акредитацију и акредитованим организацијама у поступцима добијања и одржавања акредитације. Ова правила су такође усклађена са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011. Правила су првенствено намењена запосленима у АТС, члановима органа АТС, оцењивачима АТС и запосленима у организацијама за оцењивање усаглашености.

 Извештај о раду АТС за 2007. годину је обухватио рад Управног одбора АТС, припрему докумената којима се уређују критеријуми, правила и поступци акредитације, одржане курсеве и семинаре, ангажовање проверавача, информациони систем, решавање захтева за нове акредитације, одржавање акредитације, развој и примену нових шема акредитације, учешће у раду европских и међународних организација за акредитацију, сарадњу са државним органима у циљу остваривања надлежности и реализације обавеза Републике Србије и промоцију значаја и улоге система акредитације у Републици Србији.

Новом Одлуком о висини трошкова акредитације Акредитационог тела ће се постићи усклађеност са европском и међународном праксом. У складу са Законом о акредитацији односи између Акредитационог тела и његових корисника морају бити јасно и на недвосмислен начин дефинисани уговором, Акредитационо тело је предложило модел израчунавања висине и структуре трошкова онако како је то већ урађено у земљама југоисточне Европе, са тачно исказаним  цифрама коштања сваке фазе поступка акредитације.