Навигација

Позитивна оцена ЕУ о систему акредитације у Србији у 2010. години

Актуелности

У документу Европске комисије „Serbia 2010 Progress Report“, објављеном 9. новембра у Бриселу, позитивно је оцењен систем акредитације у Србији. У делу извештаја посвећеном европским стандардима, а који се односи на унутрашње тржиште и слободни промет роба у Србији, анализиране су секторске области: стандардизација, акредитација, метрологија, надзор на тржишту, као и заштита потрошача.

Извештај Европске комисије бави се анализом легислативе, административних капацитета, секторских стратегија и политика Србије, као и развојем тржишта у односу на правне тековине ЕУ (Аcquis), а у складу са Уговором о стабилизацији и придруживању и примарним циљевима које треба остварити приликом придруживања ЕУ.

У области оцењивања усаглашености и акредитације дошло је до значајног напретка, оцењено је у извештају, узимајући у обзир повећање броја акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Усвојена су подзаконска акта, која произилазе из Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, док је нови Закон о акредитацији у потпуности усаглашен са Уредбом ЕУ 765/2008. АТС је проширио обим својих активности и наставио са обуком својих оцењивача и запослених. Међутим, председник и чланови Надзорног одбора још увек нису именовани, a потребно је унапредити капацитете АТС-а кроз повећање броја запослених.

АТС приводи крају рад на усклађивању своје регулативе са ЕА у оквиру приступања Србије ЕУ и СТО, као и на припреми за колегијално оцењивање (peer evaluation) од стране ЕА које је планирано у првој половини 2011. године. Потписивањем мултилатералних споразума са чланицама ЕА омогућиће се слободан промет роба и услуга, а сертификати и извештаји наших лабораторија и организација биће у могућности да буду регионално и светски признати што ће допринети лакшем протоку роба и услуга, као и развоју целокупне привреде.