Навигација

Позив за пријаву за техничке експерте

Конкурси

Акредитационо тело Србије је уочило потребу за ангажовањем већег броја техничких експерата за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (сертификација система менаџмента квалитетом, сертификација система менаџмента заштитом животне средине, сертификација система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, сертификација система менаџмента безбедношћу хране).


Кандидати који задовољавају доле наведене критеријуме треба да до 31. јануара 2013. године, поднесу Акредитационом телу Србије попуњену пријаву за оцењиваче и техничке експерте (доступна на сајту АТС-а: www.ats.rs) на адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд или електронским путем на office@ats.rs.


Уз  пријаву је поред докумената који се истом траже потребно да се доставе и докази којима се потврђује испуњење прописаних критеријума за експерта за кога се пријављује, као и информацију о евентуалним досадашњим ангажовањима на пословима у раду сертификационих тела за сертификацију система менаџмента.


Комисија за оцењиваче ће реализовати разговоре са изабраним кандидатима почев од 01. фебруара 2013. године.


Критеријуми за техничког експерта који учествује у оцењивањима сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17021:
- образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских и биотехничких наука;
- радно искуство: најмање четири године радног искуства од тога не мање од две године на пословима у техничким областима према одговарајућим ЕА кодовима и областима према кодовима категорије ланца исхране;
- изворно знање и вештина: познавање закона и прописа који се односе на процесе и/или производе;
- специфично знање и вештина за систем менаџмента квалитетом/систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду/управљања заштитом животне средине: за QMS и ОHSAS: добро познавање процеса и производа, укључујући услуге (нпр. радно искуство на планирању производње или у подручју услуга, искуство у контроли квалитета, развоју, пројектовању и сл.); за ЕМS: искуство у превенцији загађења и/или познавање техничких аспеката и аспеката животне средине (нпр. завршена обука о складиштењу, коришћењу и одбацивању материјала и њихов утицај на животну средину, завршена обука или искуство у тиму за поступање у случају опасности).