Навигација

Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17065:2013

Актуелности
SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге
 
Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17065:2012 - Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services објављено је 15. септембра 2012. године.
 
У складу са тим, Међународни форум за акредитацију (IAF) је донео одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17065:2012, буде 3 године од датума издања стандарда, што значи да сва тела за оцењивање усаглашености, која су акредитована према ISO/IEC Guide 65, односно EN 45011, треба да, до 15.09.2015. године, усагласе свој рад  према стандарду ISO/IEC 17065:2012. 
 
У поређењу са стандардом ISO/IEC Guide 65:1996, односно EN 45011, учињене су следеће значајне измене:
  • реструктуирање стандарда засновано на заједничкој структури прихваћеној од стране ISO/CASCO-а;
  • модификације засноване на стандардима ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 и ISO/PAS 17005;
  • увођење функционалног приступа из ISO/IEC 17000 у захтеве за процес у тачку 7;
  • информације о примени стандарда за процесе и услуге у Прилог Б,
  • ревизија термина и дефиниција, тачка 3;
  • побољшавање захтева за непристрасност (механизам);
  • консолидација захтева за систем менаџмента, тачка 8;
  • укључивање принципа за сертификациона тела за производе и њихове активности у Прилог А;
  • побољшавање узимањем у обзир документ IAF GD 5;
  • укључивање позивања на шеме сертификације за које се даље информације дају у стандарду ISO/IEC 17067.
Институт за стандардизацију Србије је 20. марта 2013. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге. Овим стандардом повлачи се и замењује SRPS ISO/IEC UPUTSTVO 65:1999 (SRPS EN 45011:2004).
 
AТС је планирао и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације сертификационих тела за сертификацију производа према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2013.
 
АТС ће оцењивање по новом издању стандарда почети најкасније до 15. децембра 2013. године. Тачан датум почетка оцењивања по новом издању стандарда, као и детаљније информације у вези са преласком на ново издање стандарда, биће накнадно објављени од стране АТС-а.
 
У међувремену, телима за оцењивање усаглашености, која желе да свој рад прилагоде захтевима новог издања стандарда, препоручује се да идентификују промене, које треба да изврше ради прилагођавања новом издању стандарда, и да развију план имплементације за припрему за прелазак на ново издање стандарда. 
 
Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију производа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања. 
 
Након 15.09.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS EN 45011:2004.