Навигација

Oдржана 14. седница Управног одбора

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) je 9. априла 2013. године одржана 14. седница Управног одбора. Управни одбор је донео нову Одлуку о висини трошкова акредитације која ће, након добијања сагласности од Владе Републике Србије, бити објављена у Службеном гласнику Републике Србије.


АТС је наплаћивао трошкове акредитације подносиоцима пријаве за акредитацију и акредитованим телима за оцењивање усаглашености сходно Одлуци о висини трошкова акредитације која се примењује од 28. марта 2008. године. Од тада АТС ни једном није повећавао трошкове акредитације. Сходно члану 46. став 1.  Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему субјекти, који у складу са посебним законом имају овлашћење да утврђују висину такси за јавне услуге које пружају, били су дужни да њихову висину и начин утврђивања ускладе са одредбама члана 11. овог Закона и доставе на сагласност министарству надлежном за послове финансија, односно органу локалне власти надлежном за финансије. У том смислу је АТС доставио Министарству финансија и привреде предлог нове Одлуке о висини трошкова акредитације која је израђена у складу са одредбама Правилника о методологији и начину утврђивања  трошкова пружања јавне услуге. Иако су цене трошкова живота, као и индекс потрошачких цена у периоду од 2009. до 2012. године, увећане за 47,48%, АТС је извршио корекцију цена у износу од око 15%. Корекција цена се односи на трошкове обраде пријаве за почетну акредитацију, проширење и обнављање акредитације, за трошкове прелиминарне посете и трошкове оцењивања по оцењивач дану, а не и на повећање трошкова за одржавање акредитације (годишња накнада).


Такође, Управни одбор је усвојио и Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2012. годину.