Навигација

АТС потписао нови EA MLA споразум

Међународне активности

Акредитационо тело Србије (АТС) је 27. маја 2014. године потписало, на 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА), нови Мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа. Потписивањем овог споразума АТС се сврстао међу прве домаће институције чији је рад усаглашен са европским законодавством и међународним стандардима, али и признат од стране релевантних европских институција.

Након формалног потписивања EA MLA споразума, АТС ће поднети нову пријаву и Међународном форуму за акредитацију (IAF) за проширење обима споразума, који је 25. октобра 2012. године АТС потписао (област сертификације производа) са IAF-ом, како би исти укључио и област сертификације система менаџмента.

АТС је, као и сва акредитациона тела широм света, део мреже националних акредитационих тела, коју су успоставиле међународне организације за акредитацију (ЕА, Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) и IAF), али и потписник мултилатералних споразума о међусобном признавању поменутих међународних организација (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) којима се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, које издају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), акредитована од стране акредитационих тела потписника поменутих мултилатералних споразума, чиме се уклањају техничке баријере у трговини и успоставља хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света.
Мултилатерални споразуми се потписују на основу колегијалног оцењивања (peer evaluation) које, у случају Европе, спроводи тим стручњака ЕА из одређене области акредитације са циљем провере усклађености успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, који садржи захтеве за рад националних тела за акредитацију и оцену компетентности ТОУ, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију (EA, ILAC и IAF). Овакав јединствени приступ код утврђивања компетентности ТОУ широм света омогућава земљама да закључе међусобне споразуме на основу оцене и признавања еквивалентности система акредитације чиме се смањује број непотребних провера производа у међународној трговини и стварају услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала.

Повезивањем система акредитације у Србији са европским и светским системима акредитације обезбеђује се препознавање и прихватање резултата оцењивања усаглашености спроведеног у Србији. Чланство у наведеним међународним организацијама за акредитацију је неопходно будући да је један од предуслова за потпуну интеграцију Републике Србије у ЕУ и чланство у Светској трговинској организацији (СТО).

Овај успех АТС не би могао да оствари без својих акредитованих ТОУ, оцењивача и експерата, Министарства привреде као ресорног министарства, али и колега са пројеката које финансира Европска унија и Савезна Република Немачка. Такође смо добили и велику подршку од наших колега из Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Института за стандардизацију Србије (ИСС) који заједно са нама раде на развоју читаве инфраструктуре квалитета у Републици Србији.


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, на потписивању EA MLA споразума