Навигација

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Обавештења

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Ступањем на снагу наведеног правилника престао је да важи Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16), као и метролошка упутства и правилници за одговарајуће врсте мерила.

На сајту Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs објављено је 30.05.2018. измењено Тумачење у вези са применом Правилника о мерилима http://www.dmdm.rs/PDF/Tumacenje_u_vezi_sa_primenom_Pravilnika_o_merilima.pdf.

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) (у даљем тексту нови Правилник) не доноси измене које би утицале на промене активности у телима за оцењивање усаглашености која обављају послове контролисања. С тим у вези, а у циљу преласка на рад према новом Правилнику, АТС ће поступити на следећи начин:

-сва акредитована контролна тела која у обимима акредитације имају Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16) потребно је да АТС-у доставе документацију којом доказају да су свој рад прилагодили захтевима новог Правилника;

-на основу достављене документације АТС ће верификовати настале промене/ усаглашавања оценом достављене документације и донети одговарајућу одлуку о акредитацији;

-за сва акредитована контролна тела која у својим обимима акредитације имају правилнике и метролошка упутства, биће извршена техничка корекција обима акредитације везивањем поменутих документа са ставом 6. члана 26. новог Правилника, а који се односе на поступке ванредног и редовног контролисања.

Овим саопштењем се мења саопштење објављено 16.05.2018. a у вези преласка на рад према новом издању Правилника о мерилима.