Навигација

Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

Обавештења

        Дана 17. децембра 2018. године Институт за стандардизацију Србије објавио је стандард SRPS EN ISO 22000:2018 - Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране, идентичан са EN ISO 22000:2018.
На основу резолуције која је усвојена на Генералној скупштини IAF-a, Генерална скупштина ЕА је одлучила да прелазни период за транзицију на стандард ISO 22000:2018 буде три године, односно до 29. јуна 2021. године.
Као потписник ЕА MLA и IAF MLA споразума, Акредитационо тело Србије (АТС) је у обавези да поштује одлуке ЕА и IAF, а самим тим и утврђене прелазне периоде.
У складу са горе поменутом Одлуком, АТС обавештава акредитована тела да сви акредитовани сертификати према SRPS EN ISO 22000:2007 не смеју имати датум истицања после 29. јуна 2021. године.
Сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента која у свом обиму акредитације имају SRPS EN ISO 22000:2007 су у обавези да АТС-у доставе следеће:
• План преласка заснован на анализи измена стандарда са јасном идентификацијом свих активности које ће тело спровести (измена докумената, обуке и сл.) на основу спроведене GAP анализе и рокове за планиране активности. План преласка, документовану GAP анализу, као и информацију о обавештавању својих клијената о променама и поступку транзиције коју ће спровести сертификационо тело, потребно је доставити АТС-у најкасније до 8.3.2019. године.
• Измењену документацију система менаџмента са идентификованим изменама проузрокованим новим стандардом SRPS EN ISO 22000:2018, коју је неопходно доставити АТС-у најмање 15 дана пре оцењивања на локацији.
АТС ће, у складу Правилима акредитације и својим плановима, кроз редовно оцењивање верификовати адекватну имплементацију новог стандарда, које обухвата оцењивање на локацији и једно осведочење код клијента сертификационог тела.
После 1. јуна 2019. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS EN ISO 22000:2007.